ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ร.ร.บางสะพานน้อยวิทยาคม รับสมัครครูสาขาวิชาเอกเคมี (บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2555)

ร.ร.บางสะพานน้อยวิทยาคม รับสมัครครูสาขาวิชาเอกเคมี (บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ร.ร.บางสะพานน้อยวิทยาคม รับสมัครครูสาขาวิชาเอกเคมี (บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ ร.ร.บางสะพานน้อยวิทยาคม รับสมัครครูสาขาวิชาเอกเคมี (บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2555)ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู
 .................................................................

 ด้วยโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเหน่งครู เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 26/2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 จึงประกาศรับสมัคร สรรหา และคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเหน่ง ครู ของโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1.1 ตำแหน่งครู วุฒิปริญญาตรี 4 ปี อัตราค่าจ้าง 8,340 บาท/คน/เดือน หรือ 5 ปี อัตราค่าจ้าง 9,140 บาท/คน/เดือน และเงินประกันสังคม ร้อยละ 5
 ครูสาขาวิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา

 2. คุณสมบัติ
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
 1) มีสัญชาติไทย
 2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 3) ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกเพราะความผิดทางอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาท หรือความผิด
 ลหุโทษ
 4) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษ ปลดออก ไล่ออก จากราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ
 5) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ หรือเป็นโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
 6) ต้องมีผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองความประพฤติและทำสัญญาค้ำประกันตามที่ทางราชการ
 กำหนด
 7) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามที่โรงเรียนกำหนด
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2) มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบรับรองสิทธิ์จากคุรุสภา ใบอนุญาตประกอบการสอน หรือดำเนินการ หลังจากทำสัญญาจ้างภายใน 30 วัน

 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 1)โดยขอรับ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องอำนวยการ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
 อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 – 16.00 น.
 (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032-699437 , 089-0422647

 4. เอกสาร และหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 4.1 สำเนาใบแสดงผลการเรียน หรือใบรับรอง ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาตรงตามคุณสมบัติที่รับสมัคร
 (นำเอกสารจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย)
 4.2 สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู (นำเอกสารจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย)
 4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นำเอกสารจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย)
 4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน (นำเอกสารจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย)
 4.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
 จำนวน 3 รูป
 4.6 ใบรับรองแพทย์ (รับรองไม่เกิน 1 เดือน)
 4.7 สำเนาบัตรประกันสังคม (ถ้ามี)

 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
 ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม

 6. หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก
 หลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
 ภาคความรู้ความสามารถความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 20
 80 สอบสัมภาษณ์
 สอบภาคปฏิบัติ(สอบสอน)
 รวมคะแนนทั้งสิ้น 100

 7. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก
 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม จะคัดเลือกในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 โดยประเมินภาคความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์ และ สอบภาคปฏิบัติ) เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม

 8. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในข้อ 6 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 9. การประกาศผลการคัดเลือก
 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนนจาก
 มากไปหาน้อย ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. และติดประกาศรายชื่อที่ห้องอำนวยการโรงเรียน
 บางสะพานน้อยวิทยาคม
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 หรือเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันที่มีการประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
ลงวันที่ 13/11/2012 09:14:40
จำนวนผู้ชม 808
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 12 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54359 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน