ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับอาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.) (ปิดรับสมัคร 5 พฤศจิกายน 2555)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับอาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.) (ปิดรับสมัคร 5 พฤศจิกายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับอาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.) , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับอาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ------------------------------

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
 มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 จำนวน ๒ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาโท ๑๙,๑๓๐ บาท อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาเอก ๒๔,๗๐๐ บาท

 ๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ๑.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
 สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
 ๑.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ปริญญาที่ใช้สมัคร
 คัดเลือกจะต้องเป็นปริญญาที่ ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้
 ๑.๑ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 ๑.๒ คอมพิวเตอร์ศึกษา
 ๑.๓ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๑.๔ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ๑.๕ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษา (ครุศาสตร
 มหาบัณฑิต หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หรือ
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้
 ๒.๑ คอมพิวเตอร์ศึกษา
 ๒.๒ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๒.๓ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ๒.๔ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาโท ๑, ๒ หรือคุณวุฒิปริญญาเอก
 ๑, ๒, ๓ ถ้าผู้สมัครมีคุณวุฒิปริญญาเอก สอบผ่านเกณฑ์
 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะได้รับการพิจารณาเป็น
 อันดับแรก

 ๑.๓ ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
 ๑.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 ๑.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
 ๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัย
 ๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าเป็นพนักงาน

 ๒. วัน เวลา และสถานที่รับเลือก
 ขอรับใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ชั้น ๒) หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.npru.ac.th
 สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 (เว้นวันหยุดราชการ)

 ๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
 ๓.๑ ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว
 ๓.๒ ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย
 และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
 ๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
 ๓.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ
 ๓.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว
 ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
 ๓.๖ ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๙
 พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ หน่วยประชาสัมพันธ์ และทางอินเตอร์เน็ต www.npru.ac.th

 ๕. วัน เวลา ที่ทำการคัดเลือก
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดในการคัดเลือก ดังนี้
 ๕.๑ ทดสอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ๑๐๐ คะแนน
 ๕.๒ ทดสอบภาควิชาภาษาอังกฤษ ๓๐ คะแนน
 ๕.๓ ทดสอบภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑๐๐ คะแนน
 ๕.๔ สัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน
 ๕.๕ ทดลองสอน ๕๐ คะแนน

 ๖. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคความรู้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ยกเว้น
 ภาควิชาภาษาอังกฤษ ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

 ๗. ประกาศผลการคัดเลือก
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 ๘. วันรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 ๙. วันเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ลงวันที่ 01/11/2012 11:32:13
จำนวนผู้ชม 1063
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54736 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน