ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (โท) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ตรี) และนายช่างเทคนิค (ปวส.) ( บัดนี้ - 16 พฤศจิกายน 2555 )

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (โท) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ตรี) และนายช่างเทคนิค (ปวส.) ( บัดนี้ - 16 พฤศจิกายน 2555 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (โท) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ตรี) และนายช่างเทคนิค (ปวส.) , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (โท) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ตรี) และนายช่างเทคนิค (ปวส.)สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 เอกสารต้นฉบับ : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 6/2555
 ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล (โท) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ตรี) และนายช่างเทคนิค (ปวส.)
 อัตราเงินเดือน : 0 บาท
 ประเภท :
 จำนวนตำแหน่งว่าง : ตามเอกสาร ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปวส.
 ตามเอกสาร ปริญญาตรี
 ตามเอกสาร ปริญญาโท

 รายละเอียดวุฒิ : ๑.๑ นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท)
 อัตราเงินเดือน 15,300 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศหรือต่างประเทศ ในสาขาวิชาใด วิชาหนึ่ง ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ
 ทางเศรษฐศาสตร์
 ๒) มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร
 ๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 ๑.๒ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
 อัตราเงินเดือน 11,680 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ 3,32๐ บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
 ๒) มีความรู้ความสามารถในวิชาการเขียนคำสั่งให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
 ๓) มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
 ๔) มีความรู้เกี่ยวกับด้านการจัดทำ เว็บแอปพลิเคชั่น (Web application)
 ๑.๓ นายช่างเทคนิค (ปวส.)
 อัตราเงินเดือน ๙,๓๐๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง หรือช่างยนต์
 ๒) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานทางด้านช่างซ่อมบำรุง
 ๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดีพอสมควร

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร
 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธี ดังนี้
 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท) และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
 ตามเอกสาร ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
 ตามเอกสาร ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)

 ทั้งนี้ จะดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน ผู้ที่สอบผ่านต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์

 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.)
 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีประเมินความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

 ๖. เกณฑ์การตัดสิน
 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท) และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 (ปริญญาตรี)
 ผู้ที่จะถือว่าผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.)
 ผู้ที่จะถือว่าผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

 ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร


 เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 01/11/2012 11:31:55
จำนวนผู้ชม 1122
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ใช้งาน 54969 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128483 คน