SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปิดรับสมัคร 17 ตุลาคม 2555)

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปิดรับสมัคร 17 ตุลาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปิดรับสมัคร 17 ตุลาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปิดรับสมัคร 17 ตุลาคม 2555)ประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 ***************

 ด้วย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุ
 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
 หน่วยงาน : โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

 คุณสมบัติของผู้สมัคร :
 1. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
 2. อายุไม่เกิน 40 ปี
 3. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความรับผิดชอบ, ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์ และมีความละเอียดรอบคอบ
 6. ต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป

 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อ :
 1. ช่วยศึกษาวิเคราะห์ ประสานงาน ประมวลผล เพื่อพิจารณาเสนอแนะกำหนด
 นโยบายและแผน
 2. จัดทำแผนและติดตามประเมินผลงานตามแผนและโครงการต่างๆ ของโรงพยาบาล
 ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
 3. ประสานงานด้านงบประมาณต่างๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
 พร้อมทั้งติดตามงบประมาณให้ทันกำหนด
 4. ร่วมประสานงานโครงการต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์การแพทย์กาญจนา
 ภิเษก และคณะทันตแพทยศาสตร์
 5. ช่วยวิเคราะห์ต้นทุนในส่วนของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
 6. รวบรวมข้อมูลการจัดทำยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
 7. สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
 8. ผู้ประสานงานและติดตามผลในกรณีมีผู้ป่วยสังคมสังเคราะห์ ระหว่างคณะฯ กับ
 ศูนย์การแพทย์ฯ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 9. รวบรวมปฏิทินกิจกรรม, ประชุม , อบรม กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลทันต -
 กรรมมหาจักรีสิรินธร และแจ้งให้หน่วยการศึกษาฯ และวิจัย พร้อมทั้งรวบรวมสถิติ
 10. เขียนโครงการร่วมหรือภาพรวมของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 การสอบคัดเลือก : สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 อัตราเงินเดือน : อัตราเงินเดือน คุณวุฒิปริญญาโท 13,340 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 1,660 บาท

 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 เวลา 08.00 – 16.00 น.ในวันและเวลาราชการ หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.gj.mahidol.ac.th/ หรือ http://www.mahidol.ac.th/muthai/ และส่งใบสมัครไปที่ E-mail Address : aphirada.tar@mahidol.ac.th ตั้งแต่วันที่ 5 – 17 ตุลาคม 2555

 4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
 4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 4.2 ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร แล้ว พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 4.3 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 4.5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 4.6 ใบรับรองการผ่านงาน
 สำหรับผู้ที่สมัครทาง E-mail ถ้าเจ้าหน้าที่ได้รับ E-mail ของท่านจะดำเนินการตอบ E-mail กลับเพื่อเป็นการยืนยันการสมัคร และจะต้องนำใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานเอกสาร (ต้นฉบับ) ที่ใช้ในการสมัครไปยื่นในวันที่มีการสอบคัดเลือก

 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ณ บอร์ดติดประกาศชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดล,http://www.gj.mahidol.ac.th/, http://www.mahidol.ac.th/muthai/ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 0-2849-6600 ต่อ 1041 หรือ 3131 (งานทรัพยากรบุคคล)
ลงวันที่ 16/10/2012 09:05:09
จำนวนผู้ชม 1326
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ