SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน รับครูผู้สอน (15 - 22 ตุลาคม 2555)

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน รับครูผู้สอน (15 - 22 ตุลาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน รับครูผู้สอน (15 - 22 ตุลาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน รับครูผู้สอน (15 - 22 ตุลาคม 2555) ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 -----------------------------------------------------------------------------------------------

 ด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒, ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการบริหารงานพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๘.๓.๓/๑๐๔๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๓๒๒๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘ และคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ อัตราว่าง สิทธิประโยชน์ ระยะเวลาจ้าง
 ๑.๑ ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
 ๑.๑.๑ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ๑ ตำแหน่ง
 ๑.๑.๒ สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา ๑ ตำแหน่ง
 ๑.๑.๓ สาขาวิชาเอกพละศึกษา ๑ ตำแหน่ง
 ๑.๑.๔ สาขาวิชาเอกเกษตร ๑ ตำแหน่ง
 ๑.๑.๕ สาขาคอมพิวเตอร์ ๑ ตำแหน่ง

 ๑.๒ กลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 ๑.๓ ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 (๑) การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่มีหลากหลาย
 (๒) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 (๓) ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลนักเรียนประจำและสามารถควบคุมนักเรียนได้
 (๔) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 ๑.๔ อัตราว่าง ๕ อัตรา
 ๑.๕ สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑.๖ ระยะเวลาการจ้าง วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
 ๑.๗ ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๔,๐๒๐ บาท และค่าครองชีพเดือนละ ๙๘๐ บาท

 ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
 ๑. มีสัญชาติไทย
 ๒. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๔. ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ
 ๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 ๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม อันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆของรัฐ
 หมายเหตุ
 ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของ ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการ ส่วนท้องถิ่น

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ๑. มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
 ๒. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา
 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
 สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
 สาขาวิชาเอกพละศึกษา
 สาขาวิชาเอกเกษตร
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

 และมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามวิชาเอกตามที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู
 ๓. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
 ๔. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์จากคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา

 ๓. การรับสมัคร
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๒๖จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ ๐๕๓-๕๒๙๔๘๐ ต่อ ๑๐๑ หรือ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๑๑๑๗๔๑๗

 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ × ๑ นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
 (๒) สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายืนยันพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติ ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 (๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิประโยชน์ประกอบวิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ยังไม่หมดอายุ อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนาจำนวน ๑ ฉบับ
 (๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ ๑ ฉบับ
 (๕) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) จำนวน ๑ ฉบับ
 (๖) หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายชื่อกำกับไว้ด้วย


 ๓.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ สำหรับตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานทั่วไปจำนวน ๑๐๐ บาท เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน ไม่ได้ และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย

 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภายในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน และทางเว็บไซต์โรงเรียน www.rpg26.net หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐๕๓-๕๒๙๔๘๐ ต่อ ๑๐๑ หรือ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๑๑๑๗๔๑๗ สำหรับสถานที่ประเมินสมรรถนะจะแจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะ

 ๕.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และปฏิบัติ ในการคัดสรรตำแหน่งครูผู้สอน

 ๖.ตารางและวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือก
 จะพิจารณาคัดเลือกในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน ตามรายละเอียดดังนี้

 วัน / เวลา
 ทำการคัดเลือก สมรรถนะ คะแนน หมายเหตุ
 ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
 ๐๙.๐๐ -๑๐.๐๐ น.
 ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
 ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
 ๑. ความรู้ ความสามารถทั่วไปและความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 - ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป
 - ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษาหรือวิชาชีพครูความรู้เกี่ยวกับการศึกษาสงเคราะห์
 ๒.ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามวิชาเอก
 ๓.สอบภาคปฏิบัติ(เฉพาะวิชาเอกคอมพิวเตอร์)
 ๒. ความสามารถในการปฏิบัติงานและความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความเหมาะสมของบุคคล

 ๗.เกณฑ์การตัดสิน
 การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการปกระเมินสมรรถนะแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมทั้งสองสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 ๘. การจัดลำดับที่
 ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะรวมทั้งสองสมรรถนะจากมากไปหาน้อย ในกรณีผู้ได้รับเลือกสรรได้คะแนนเท่ากัน ให้จัดลำดับที่ดังนี้
 ๘.๑ ให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะข้อ ๒ สูงกว่า อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 ๘.๒ หากคะแนนสมรรถนะข้อ ๒ เท่ากัน ให้ผู้มีคะแนนตามสมรรถนะข้อที่ ๑ สูงกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 ๘.๓ หากคะแนนสมรรถนะข้อ ๑ เท่ากัน ให้ผู้มีลำดับที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อนอยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 ๙.การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับคะแนนสูงลงมาตามลำดับ ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน และทางเว็บไซต์โรงเรียน www.rpg26.net หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐๕๓-๕๒๙๔๘๐ ต่อ ๑๐๑ หรือ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๑๑๑๗๔๑๗ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรหรือสรรหาครบกำหนด ๑ ปีนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

 ๑๐.การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างและไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

 หลักสูตรการทดสอบสมรรถนะ

 แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน ลงวันที่ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

 ๑. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษาหรือวิชาชีพครู และ
 ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามวิชาเอกและความรู้เกี่ยวกับการศึกษาสงเคราะห์ ๕๐ คะแนน โดยการสอบข้อเขียน ดังนี้
 ๑.๑ ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป
 (๑) สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน
 (๒) นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษา
 (๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 (๔) ความสามารถทางภาษาไทย
 (๕) ความสามารถทางคณิตศาสตร์
 (๖) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 ๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษาหรือวิชาชีพครู
 (๑) หลักการศึกษา
 (๒) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 (๓) การจัดกระบวนการเรียนรู้
 (๔) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 (๕) สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
 (๖) การวัดและประเมินผลการศึกษา
 (๗) เจตคติต่อวิชาชีพ
 (๘) จรรยาบรรณวิชาชีพ
 (๙) การเป็นพลเมืองดี
 (๑๐)การทำงานร่วมกับผู้อื่น
 ๑.๓ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามวิชาเอก
 ๑.๔ ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาสงเคราะห์

 ๒.ความสามารถในการปฏิบัติงานและความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ๕๐ คะแนน โดยการสอบสัมภาษณ์
ลงวันที่ 16/10/2012 09:00:15
จำนวนผู้ชม 1350
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ