SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับนักจิตวิทยาคลินิก (บัดนี้ - 26 ตุลาคม 2555)

สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับนักจิตวิทยาคลินิก (บัดนี้ - 26 ตุลาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับนักจิตวิทยาคลินิก (บัดนี้ - 26 ตุลาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับนักจิตวิทยาคลินิก (บัดนี้ - 26 ตุลาคม 2555)ประกาศสถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 ........................................................

 ด้วยสถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และคาสั่งกรมสุขภาพจิตที่ ๖๔๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง มอบอานาจการสรรหาและเลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ๑. หน่วยงาน ตาแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้าง
 ตาแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก ฝุายบริหารทั่วไป จานวน ๑ อัตรา
 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตาบลพระลับ อาเภอเมือง
 จังหวัดขอนแก่น โทร ๐ ๔๓๙๑ ๐๗๗๐ – ๑ (ในวัน เวลา ราชการ)

 ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
 ๑) มีสัญชาติไทย
 ๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๕ ปี
 ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 ๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
 ๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะการกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 ๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 ๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 ๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกาหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาจิตวิทยาคลินิก
 ๒.๒.๒ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
 ๒.๓ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการทางาน ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านจิตวิทยาคลินิก ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ
 ๑.๑ ประเมิน วิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัย ด้วยเครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก กับกลุ่มเปูาหมาย เพื่อค้นหา อธิบาย ทานายแนวโน้มความผิดปกติทางจิต พยาธิสภาพทางสมอง พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา กลไกที่มาหรือสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพติด ความผิดปกติทางจิตใจ การกระทาความผิดกฎหมายหรือกรณีที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมาย การเจ็บปุวยทางจิตเวช ในระดับที่ไม่ซับซ้อน
 ๑.๒ ให้การปรึกษา จิตบาบัด พฤติกรรมบาบัด การบาบัดทางจิตวิทยา การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจ สังคม อารมณ์ สติปัญญา ตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก ในระดับที่ ไม่ซับซ้อน เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยน อารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือแก้ปัญหา บุคลิกภาพที่บกพร่องให้เหมาะสม และใช้ศักยภาพ ของตนเองได้
 ๑.๓ ส่งเสริม ปูองกัน เฝูาระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตหรือสมรรถภาพทางจิตใจของกลุ่มเปูาหมาย โดยการวิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการ ด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาคลินิก เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดาเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น ปูองกันการกลับมาปุวยซ้า หรือกระทาผิดซ้า
 ๑.๔ รวบรวม ศึกษา ข้อมูลงานวิจัย ด้านจิตวิทยาคลินิก และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ หรือนวตกรรมด้านจิตวิทยาคลินิก
 ๑.๕ สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงาน ทางด้านจิตวิทยาคลินิก เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผน พัฒนาการปฏิบัติงาน
 ๒. ด้านการวางแผน
 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
 ๔. ด้านการประสานงาน
 ๓.๑ ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
 ๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 ๕. ด้านการบริการ
 ๔.๑ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยาคลินิก วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
 ๔.๒ ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยาคลินิก จัดทาแผนการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
 ๔.๓ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 ๓. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
 ๓.๑ ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
 ๓.๒ ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
 ๓.๓ สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
 อัตราค่าตอบแทน ๑๔,๐๒๐ อาศัยตามความในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๔, ๑๖ และในประกาศคระกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๔) ตามบัญชีแนบท้ายข้อ ๑๐
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
 ระยะเวลาการจ้าง (ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) โดยต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทุกปี และพิจารณาต่อสัญญาจ้างตามผลงาน

 ๓. การรับสมัคร
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้สนใจจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคลากร ฝุายบริหารทั่วไป สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๒๖ ตุลาคม๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า ๐๙.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 ๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดย ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี จานวน ๓ รูป
 ๒) สาเนาวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครฉบับจริง พร้อมสาเนาอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
 ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 ๓) สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 ๔) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีชื่อ-สกุล ในหลักฐาน
 การสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญทหารกองเกิน สด.๙ ใบสาคัญการสมรส จานวน อย่างละ ๑ ฉบับ
 ๕) ใบรับรองแพทย์ จานวน ๑ ฉบับ
 ๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
 ทั้งนี้ในสานาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
 ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ ทั้งนี้ ในวันที่ผู้สมัครมาสมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องจัดทาแบบทดสอบบุคลิกภาพด้วย

 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกาหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และ http://www.icdne.go.th

 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่กาหนด ด้วยวิธีการประเมินดังนี้
 การประเมินครั้งที่ 1
 ๑. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง และ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 ๑๐๐
 - สอบข้อเขียน
 การประเมินครั้งที่ ๒
 - การมุ่งผลสัมฤทธิ์
 - การบริการที่ดี
 - ภาวะความเป็นผู้นา
 ๑๐๐
 - สอบสัมภาษณ์
 - การทางานเป็นทีม
 สมรรถนะ
 คะแนนเต็ม
 วิธีการประเมิน
 การประเมินครั้งที่ ๒ (ต่อ)
 - การคิดวิเคราะห์
 - ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
 - บุคลิกภาพ
 รวม
 ๓๐๐
 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะดาเนินการประเมิน ครั้งที่ ๑ ก่อน และ ผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ โดยการ สอบสัมภาษณ์ ต่อไป

 ๖. เกณฑ์การตัดสิน
 ๑) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
 ๒) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน) ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
 ๓) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้

 ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และ http://www.icdne.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการเลือกสรรครบกาหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

 ๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างที่ตามสถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 กาหนด
ลงวันที่ 16/10/2012 08:59:31
จำนวนผู้ชม 1178
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ