SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร รับครูผู้สอน (8-12 ตุลาคม 2555)

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร รับครูผู้สอน (8-12 ตุลาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร รับครูผู้สอน (8-12 ตุลาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร รับครูผู้สอน (8-12 ตุลาคม 2555)ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 ……………………………………

 ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอานาจตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 858/2550 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่ง ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2550 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
 ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอน 4 อัตรา
 - วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 - วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
 - วิชาเอกบรรณารักษ์ 1 อัตรา
 - วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) 1 อัตรา
 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
 วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
 ประสงค์
 (3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 (4) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 ค่าตอบแทน เดือนละ 14,020 บาท
 สิทธิ์ประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่ง ครูผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
 ( 5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรค
 การเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้ที่ต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะ
 กระทาผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
 หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (8) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช
 หมายเหตุ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่นและต้องนาใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535 ) มายื่นด้วย
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
 (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรอง และกาหนดเป็นคุณสมบัติสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีวิชาเอกตรงตามอัตราว่างที่เปิดรับสมัคร
 (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ว่ามีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 (3) สามารถอยู่ประจากับนักเรียนในหอพักได้และทางานนอกเวลาราชการได้

 3. การรับสมัคร
 3.1 วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ
 3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน จานวน 3 รูป
 (2) สาเนาปริญญาบัตรหรือสาเนารับรองวุฒิและสาเนาแสดงผลการเรียนจานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
 (3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
 (4) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
 (5) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 ( พ.ศ.2535 ) จานวน 1 ฉบับ
 (6) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์จานวน 1 ฉบับ
 (7) สาเนาหลักฐานอื่นๆ ( ถ้ามี ) จานวน 1 ฉบับ
 3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครและการได้เข้ารับการคัดสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิ์ประโยชน์ใดๆจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ที่รับสมัครมิได้

 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

 5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องรับการประเมิน สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
 100 คะแนน สอบข้อเขียน
 2. คุณลักษณะความเหมาะสม กับตาแหน่ง
 100 คะแนน สอบสัมภาษณ์
 รวมคะแนนทั้งสิ้น
 200 คะแนน

 6. วันเวลาและสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
 ดาเนินการประเมินสมรรถนะด้านที่ 1-2 ในวันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 7. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละสมรรถนะไม่ต่ากว่า ร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทั้ง 2 สมรรถนะไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60

 8. การประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ในวันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

 9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องมารายงานตัว ทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30 น. ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
ลงวันที่ 10/10/2012 22:57:36
จำนวนผู้ชม 1274
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ