ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลตำบลคูเต่า รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ,ผู้ช่วยสันทนาการ (9-17 ตุลาคม 2555)

เทศบาลตำบลคูเต่า รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ,ผู้ช่วยสันทนาการ (9-17 ตุลาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เทศบาลตำบลคูเต่า รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ,ผู้ช่วยสันทนาการ (9-17 ตุลาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลตำบลคูเต่า รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ,ผู้ช่วยสันทนาการ (9-17 ตุลาคม 2555)ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ
 -----------------------------------------

 ด้วยเทศบาลตำบลคูเต่า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
 พนักงานจ้างตามภารกิจ จึงประกาศให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ ดังนี้
 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 1.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา

 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการ
 พนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2547 ดังต่อไปนี้
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
 เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับ
 พนักงานเทศบาล
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
 การเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
 (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
 ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
 ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนท้องถิ่น

 3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 3.1 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.
 รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์
 จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลา
 การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 3.2 ตำแหน่งผู้ช่วยสันทนาการ
 มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา พลศึกษา จิตวิทยา และ
 โภชนาการหรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.
 กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

 4. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
 4.1 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 ปฏิบัติหน้าที่รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่
 เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์ม และร่างหนังสือตอบโต้ง่าย ๆ ตรวจทานความถูกต้องของ
 ตัวเลขและตัวหนังสือพิมพ์และคัดสำเนาหนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่าง ๆ
 ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทำบันทึกย่อเรื่อง ช่วย
 จัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ อำนวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
 เกี่ยวข้อง
 4.2 ตำแหน่งผู้ช่วยสันทนาการ
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกีฬาและนันทนาการ ทั้งกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัย กีฬาเพื่อการ
 แข่งขันและกีฬาเพื่ออาชีพ ประสานงานกับเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการพัฒนาและแก้ไข
 ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบและเด็กเร่ร่อน สำรวจข้อมูล สถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กีฬาและ
 นันทนาการ ติดตามประเมินผลกิจกรรมเยาวชน บริหารงานศูนย์เยาวชน และบำรุงรักษาสนามกีฬา อุปกรณ์การ
 กีฬา ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมินผล
 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างมีมาตรฐาน
 ประสานนโยบายและจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาล และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
 เด็กและเยาวชน ป้องกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนส่งเสริม
 ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รณรงค์ปลูกฝังแนวคิดใน
 การส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เด็กและเยาวชน ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน
 การจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทักษะชีวิต
 สำหรับนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
 ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลตำบลคูเต่า ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 ตุลาคม 2555
 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7447-0574 ต่อ 101

 6. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 6.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน
 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 3 รูป
 6.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 6.3 หลักฐานการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรอื่นอย่างใด อย่างหนึ่ง
 (ถ้ามี)
 6.4 ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัคร
 6.5 ใบรับรองความรู้ ความสามารถหรือทักษะในงานปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งออกโดย
 หน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 6.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

 7. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท

 8. เงื่อนไขการรับสมัครคัดเลือก
 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครนี้จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
 ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
 ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัคร ไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้หรือข้อความที่
 แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง
 เทศบาลตำบลคูเต่าจะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หรือบัญชี
 ผู้ได้รับการคัดเลือกได้ตามแต่กรณี

 9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
 เทศบาลตำบลคูเต่า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร รวมทั้ง
 ประกาศวัน เวลา และสถานที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2555 โดยปิดประกาศไว้
 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข
 0-7447-0574 ต่อ 101

 10. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
 เทศบาลตำบลคูเต่า จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีการ สอบสัมภาษณ์ (100
 คะแนน) เพื่อประเมินสมรรถภาพ และพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถทั่วไป
 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
 จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัว ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น โดยผู้
 ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนที่สอบ

 11. การขึ้นบัญชี
 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนมากไปหาน้อย
 ตามลำดับ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและ
 เลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนี้เป็นอัน
 ยกเลิก

 12. การทำสัญญาจ้างและอัตราค่าตอบแทน
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สัญญาจ้างไม่
 เกิน 4 ปี โดยได้รับอัตราค่าตอบแทนดังนี้
 12.1 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 6,050.- บาท
 12.2 ตำแหน่งผู้ช่วยสันทนาการ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 8,340.- บาท
ลงวันที่ 10/10/2012 22:56:47
จำนวนผู้ชม 1239
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54734 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน