ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะนิติศาสตร์ มธ.รับสมัครงานนักวิชาการศึกษา (บัดนี้ - 27 ตุลาคม 2555)

คณะนิติศาสตร์ มธ.รับสมัครงานนักวิชาการศึกษา (บัดนี้ - 27 ตุลาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะนิติศาสตร์ มธ.รับสมัครงานนักวิชาการศึกษา (บัดนี้ - 27 ตุลาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะนิติศาสตร์ มธ.รับสมัครงานนักวิชาการศึกษา (บัดนี้ - 27 ตุลาคม 2555)ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เรื่อง รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา สานักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์

 ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา จานวน 2 อัตรา ดังต่อไปนี้
 1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
 นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา

 2. ลักษณะงาน
 ศึกษารวบรวมวิเคราะห์ ติดต่อประสานงานด้านการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยงานรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ งานจัดการเรียนการสอน งานประมวลผลคะแนน งานจัดสอบประมวลวิชา วิทยานิพนธ์ งานกิจกรรมนักศึกษา ประสานงานด้านงานทะเบียนนักศึกษาและอื่น ๆ

 3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 ก. คุณสมบัติทั่วไป
 - มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
 - ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Micro Micro soft soft Office Office Office ได้ดี อาทิเช่น Word Excel Word Excel Word Excel และ Powerpoint Powerpoint
 - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 - มีความสามารถในการสื่อสารได้ดี
 - มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริหาร ขยัน อดทน ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดี
 - สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ และนอกเวลาราชการได้

 ข. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
 ตาแหน่งที่ 1 ประจาศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์
 ตาแหน่งที่ 2 ประจาโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบริหาร
 กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (หากมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TU -GETGETGET , TOEFL IELTS , TOEFL IELTS , TOEFL IELTS , TOEFL IELTS , TOEFL IELTS , TOEFL IELTS , TOEFL IELTS , TOEFL IELTS , TOEFL IELTS หรือ TOEIC TOEIC TOEIC TOEIC ซึ่งสอบมาแล้วภายใน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 4. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตาแหน่งดังกล่าว ให้สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการที่งานบริหารและธุรการ สานักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 12121 โทร.0-2696-5104 และ 0-2696-5409 พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 1. ใบสมัคร ขอรับได้ที่งานบริหารและธุรการ สานักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 12121
 โดยต้องกรอกและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 2. หลักฐานการศึกษา และรายละเอียดผลการศึกษา พร้อมสาเนาอย่างละ 1 ฉบับ
 3. สาเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
 4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดา ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
 ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จานวน 1 รูป
 ขอให้ผู้สมัครนำเอกสำรประกอบกำรสมัครตัวจริงมำให้เจ้ำหน้ำที่คณะฯ ตรวจสอบในวันสมัครด้วย

 5. เกณฑ์การคัดเลือก
 1. สอบข้อเขียน
 2. สอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (เฉพาะตาแหน่งที่ 2)
 3. สอบสัมภาษณ์

 6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตลอดจนวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ 31 ตุลำคม 2555 ณ สำนักงำนเลขำนุกำรคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต หรือที่ www.law.tu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางพรเพ็ญ สว่างตระกูล และนางสาวสุชาดา สุจริต โทร. 0-2696-5104
ลงวันที่ 03/10/2012 11:01:01
จำนวนผู้ชม 1044
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 01 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54590 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128465 คน