SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะมนุษยศาสตร์ มศว รับสมัครงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (บัดนี้ - 26 ตุลาคม 2555)

คณะมนุษยศาสตร์ มศว รับสมัครงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (บัดนี้ - 26 ตุลาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะมนุษยศาสตร์ มศว รับสมัครงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (บัดนี้ - 26 ตุลาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะมนุษยศาสตร์ มศว รับสมัครงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (บัดนี้ - 26 ตุลาคม 2555)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (2) 7 - 4472 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์


 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 4472
 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

 อัตราเงินเดือน 11,330 บาท

 3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา บัญชี พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power point และมีคุณสมบัติอื่นๆ ดังนี้
 1. มีความรู้ในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ
 2. มีความรู้ในด้านวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ
 4. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 5. มีความสามารถในด้านการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
 6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิเคราะห์งบประมาณ การติดต่อประสานงาน มีความสามารถในการถ่ายทอดและนำเสนอ การบริหารจัดการ

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 1. ติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย
 2. จัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ วิเคราะห์กลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจาก เงินรายได้
 3. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 4. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 5. กำกับ ดูแล และประสานงานเอกสารด้านการวิจัยของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
 6. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 2 ห้อง 217 โทร. 02-649-5543

 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-649-5000 ต่อ 15638
ลงวันที่ 03/10/2012 11:00:00
จำนวนผู้ชม 1351
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ