SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สภากาชาดไทย รับ วิทยาจารย์,นักเทคนิคการแพทย์ (บัดนี้ - 8 ตุลาคม 2555)

สภากาชาดไทย รับ วิทยาจารย์,นักเทคนิคการแพทย์ (บัดนี้ - 8 ตุลาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สภากาชาดไทย รับ วิทยาจารย์,นักเทคนิคการแพทย์ (บัดนี้ - 8 ตุลาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ สภากาชาดไทย รับ วิทยาจารย์,นักเทคนิคการแพทย์ (บัดนี้ - 8 ตุลาคม 2555)ประกาศสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย
 เรื่อง รับสมัครบุคคล
 เพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
 --------------------------------------------

 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันและสอบ
 คัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

 1. รับสมัครตำแหน่งต่างๆ จำนวน 2 อัตรา

 1.1 วิทยาจารย์ 3-5 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย จำนวน 1 อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมและบรรยายความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ รวมทั้งจัดทำ
 หลักสูตร เขียนโครงการและจัดทำสื่อการสอน
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) เพศหญิง อายุ 22-40 ปี
 2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางการพยาบาล
 3) มีความรู้ ความสามารถในการสอนและการให้ความรู้
 4) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน (Microsoft office)
 5) สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด ล่วงเวลาและวันหยุดได้
 6) เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป
 7) เป็นผู้ที่มีความอดทน เสียสละให้กับงานของหน่วยงานและสภากาชาดไทย
 8) มีสุขภาพแข็งแรง
 9) พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 10) ใช้ Program Power Point / SPSS ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 11) วิเคราะห์วิจัยข้อมูล ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 1.2 นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 11,860 บาท
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ตรวจหาแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดง และจัดหาโลหิตให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาในการรับ
 โลหิต จัดหาและคัดเลือกโลหิตหายากให้กับผู้ป่วย และตรวจหาแอนติเจนหมู่โลหิตอื่น ในการบริจาคโลหิต
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และ
 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์

 2. การรับสมัคร
 2.1 วัน/เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3
 ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8
 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ หรือ โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.redcross.or.th หากจะส่ง
 ใบสมัครทางไปรษณีย์ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง เพื่อตรวจสอบว่าได้รับใบสมัครของ
 ท่านแล้ว ขอให้โทร.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2256-4054,0-2256-4058 หากเอกสารที่แนบมาไม่
 ครบ ไม่สมบูรณ์ ไม่ระบุตำแหน่งที่สมัคร และสำนักงาน ใบสมัครจะไม่ถูกพิจารณา สามารถส่งใบสมัครมาที่
 ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย 1871 ถนน อังรีดูนังต์
 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน”
 2.2 หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
 1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน
 1 ปี จำนวน 1 รูป
 2) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับสภา
 มหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาหนังสือรับรองให้ใช้ได้ในกรณีเพิ่งสำเร็จ
 การศึกษา และยังไม่ได้รับปริญญาบัตร)
 3) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 6) หนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือ ใบรับรองผลการ
 ตรวจเลือก แบบ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ
 7) สำเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน
 จำนวน 1 ฉบับ
 8) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ (ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่
 สภากาชาดไทย) จำนวน 1 ฉบับ
 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโทจำนวน 150 บาท

 3. เงื่อนไขการรับสมัคร
 3.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
 ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบ
 สมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจ
 พบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ
 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืน
 ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
 3.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ระบุตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ทั้งนี้
 สำหรับวุฒิการศึกษาใดที่มีปัญหาต้องตรวจสอบ หากปรากฏว่า เมื่อตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ
 รับสมัครสอบ ก็จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ

 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิแข่งขัน วัน/เวลา และสถานที่สอบ
 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันในวันที่ 15
 ตุลาคม 2555 ณ ป้ายประกาศรับสมัครงาน อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้นล่าง โทร. 0-2256-4054 และ
 http://www.redcross.or.th

 5. วิธีการสอบแข่งขัน
 5.1) สอบข้อเขียน (200 คะแนน)
 - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
 ประกอบด้วยวิชาความรู้ความสามารถในการศึกษา
 วิเคราะห์และสรุปผล และวิชาภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 - ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
 5.2) สอบภาคปฏิบัติ (100 คะแนน) ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
 Microsoft Office และ Internet
 5.3) สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) โดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
 จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และสัมภาษณ์ทดสอบความรู้และ
 คุณลักษณะในด้านต่างๆของผู้สมัคร

 6 ค่าตอบแทนและสิทธิสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก
 ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทยจะได้รับค่าตอบแทน และสิทธิสวัสดิการ เช่น
 6.1 อัตราเงินเดือนตามวุฒิที่บรรจุ
 6.2 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 6.3 สวัสดิการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ และครอบครัว
ลงวันที่ 19/09/2012 11:07:54
จำนวนผู้ชม 1373
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ