SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมปฏิบัติงาน ( 20 กันยายน - 10 ตุลาคม 2555 )

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมปฏิบัติงาน ( 20 กันยายน - 10 ตุลาคม 2555 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมปฏิบัติงาน ( 20 กันยายน - 10 ตุลาคม 2555 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมปฏิบัติงาน ( 20 กันยายน - 10 ตุลาคม 2555 ) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมปฏิบัติงาน
 อัตราเงินเดือน : 9,300 บาท
 ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวส.

 รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างไม้ สาขาวิชาช่างเคหภัณฑ์ สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาคหกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ. และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ รายละเอียดดังแนบ
 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้
 โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
 ๑. ความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติในหน้าที่ โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และรายละเอียดลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ๒. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง พื้นฐานองค์ความรู้ด้านทักษะ วิธีการปฏิบัติงานประสบการณ์

 ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร


 เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
 เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 19/09/2012 10:56:42
จำนวนผู้ชม 1046
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ