SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับวุฒิป.6, ปริญญาตรี (บัดนี้ - 14 กันยายน 2555)

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับวุฒิป.6, ปริญญาตรี (บัดนี้ - 14 กันยายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับวุฒิป.6, ปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับวุฒิป.6, ปริญญาตรี สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สธก.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2555 ดังนี้

 1. บุคลากร
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการปกครอง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารกฎหมาย สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารรัฐกิจ สาขารัฐศาสตร์ และมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โดยได้รับประกาศนียบัตรทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อาทิ ในด้าน Microsoft Word, Microsoft Excel ฯลฯ ได้รับหน่วยกิตทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

 2. พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

 3. พนักงานการเงินและบัญชี
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงิน ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยได้รับประกาศนียบัตรทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อาทิเช่น ในด้าน Microsoft Word, Microsoft Excel ฯลฯ หรือได้รับหน่วยกิตทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานว่าสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

 4. พนักงานกิจการสาขา
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยได้รับประกาศนียบัตรทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อาทิเช่น ในด้าน Microsoft Word, Microsoft Excel ฯลฯ หรือได้รับหน่วยกิตทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต หรือมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานว่าสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

 5. พนักงานสถานที่ 3 อัตรา
 - วุฒิ ป.6 มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สธก.) ตั้งอยู่อาคารโกลด์ มาร์เก็ต 8 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2158-0042-4 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 08.00-14.00 น. ในวันและเวลาราชการ

 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายในคราวเดียวกัน และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 3 รูป
 2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 4. ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น อายุไม่เกิน 1 เดือน
 6. หลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสำคัญแบบ สด.8 สด.9 สด.43 อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 7. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญแบบ สด.8 สด.9 สด.43 อย่างใดอย่างหนึ่ง

 หมายเหตุ ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพในวันสมัครและวันสอบ ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันรับสมัคร เอกสารตั้งแต่ข้อ 2.-7. ผู้สมัครสอบต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 04/09/2012 10:59:33
จำนวนผู้ชม 1830
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ