ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลวุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลวุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลวุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต, ข้อมูลเกี่ยวกับ องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลวุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิตประกาศองค์การเภสัชกรรม
 เรื่อง รับสมัครบุคคลวุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต
 ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงาน

 องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลวุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต ขึ้นบัญชี
 สำรองรอเรียกสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร ๕ นักวิจัย ๕ หรือตำแหน่งอื่นๆ
 ซึ่งได้กำหนดวุฒิกำกับตำแหน่งเป็นปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

 ๑. อัตราเงินเดือน
 อัตราเงินเดือนค่าจ้างแรกบรรจุ ๑๘,๙๐๐ บาท

 ๒. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ๒.๑ เพศ ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 ๒.๒ อายุ ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
 ๒.๓ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต

 ๓. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก
 ๓.๑ ปริญญาบัตรหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษา และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 ๓.๓ ใบกองหนุน หรือใบรับรองไม่ต้องเป็นทหาร (เพศชาย) ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓
 ๓.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
 ๓.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น (ถ้ามี)
 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบทุกชนิด ต้องนำต้นฉบับจริงมาแสดงพร้อมสำเนา อย่างละ ๑ ชุด

 ๔. สถานที่ และวันเวลารับสมัคร
 ติดต่อสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ที่แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 องค์การเภสัชกรรม เลขที่ ๗๕/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่
 ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ เป็นต้นไป

 ๕. การดำเนินการสอบสอบคัดเลือก
 เมื่อมีอัตราตำแหน่งว่างและได้รับการอนุมัติเปิดรับบุคคล เพื่อบรรจุในตำแหน่งที่กำหนดวุฒิกำกับ
 ตำแหน่งเป็นปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต องค์การเภสัชกรรมโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับหน่วยงาน
 ต้นสังกัดจะทำการเรียกผู้สมัครตามลำดับที่ได้รับการขึ้นบัญชีสำรองไว้ เพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกตามระเบียบ
 ปฏิบัติที่องค์การเภสัชกรรมกำหนดต่อไป

 ๖. หมายเหตุ
 ๖.๑ การประกาศรับสมัครครั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการยกเลิกไม่ว่าจะมีการสอบ
 คัดเลือกแล้วหรือไม่ก็ตาม
 ๖.๒ กรณีองค์การเภสัชกรรม ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สอบได้มีคุณสมบัติและ/หรือหลักฐาน
 ไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ในใบสมัคร องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกจ้างทันที
ลงวันที่ 03/09/2012 09:20:38
จำนวนผู้ชม 1052
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 08 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54343 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128446 คน