SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลวุฒิปวช. ปวส. ขึ้นบัญชีสำรองเข้าบรรจุเป็นพนักงาน

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลวุฒิปวช. ปวส. ขึ้นบัญชีสำรองเข้าบรรจุเป็นพนักงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลวุฒิปวช. ปวส. ขึ้นบัญชีสำรองเข้าบรรจุเป็นพนักงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลวุฒิปวช. ปวส. ขึ้นบัญชีสำรองเข้าบรรจุเป็นพนักงานประกาศองค์การเภสัชกรรม
 เรื่อง รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ/จ้าง
 ในสังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม

 องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 ชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น
 พนักงานทดลองงานหรือจ้างเป็นลูกจ้างทดลองงาน โดยวิธีการสอบคัดเลือกมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

 ๑. อัตราค่าจ้างและวุฒิการศึกษา
 ๑.๑ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท
 ๑.๒ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๑๕๐ บาท

 ๒. คุณสมบัติผู้สมัคร
 ๒.๑ เพศ ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 ๒.๒ อายุ อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
 ๒.๓ คุณวุฒิ
 ๒.๓.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเครื่องกล หรือช่างไฟฟ้า
 หรือช่างยนต์ หรือช่างเทคนิคการผลิต หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 ๒.๓.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเครื่องกล หรือช่างไฟฟ้า
 หรือช่างยนต์ หรือช่างเทคนิคการผลิต หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 ๒.๔ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 ๓. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก
 ๓.๑ สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา และระเบียนแสดงผลการศึกษา
 ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 ๓.๓ หนังสือรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือรับรองการพ้นภาระทางทหาร
 ๓.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
 ๓.๕ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น
 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบทุกชนิด ต้องนำต้นฉบับจริงมาแสดงพร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ชุด

 ๔. สถานที่ และวันเวลารับสมัคร
 สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ที่แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 องค์การเภสัชกรรม เลขที่ ๗๕/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 ตั้งแต่วันที่ ๘- ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

 ๕. กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
 วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม

 ๖. การสอบคัดเลือก
 ๖.๑ สอบข้อเขียน วิชาเฉพาะตำแหน่ง วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาอังกฤษ
 ๖.๒ สอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ภายหลังจาก
 การประกาศผลการสอบข้อเขียนแล้ว
 ๖.๓ ทดสอบปฏิบัติงานภายหลังจากการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์แล้ว

 ๗. หมายเหตุ
 ๗.๑ การประกาศรับสมัครครั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการยกเลิกไม่ว่าจะมีการสอบ
 แล้วหรือไม่ก็ตาม
 ๗.๒ กรณี องค์การเภสัชกรรมตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สอบได้มีคุณสมบัติ และ/หรือหลักฐาน
 ไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ในใบสมัคร องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกจ้างทันที
ลงวันที่ 03/09/2012 09:20:18
จำนวนผู้ชม 1267
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ