SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


องค์การเภสัชกรรม รับสมัครนักวิทยาศาสตร์

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : องค์การเภสัชกรรม รับสมัครนักวิทยาศาสตร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ องค์การเภสัชกรรม รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ประกาศองค์การเภสัชกรรม
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงาน
 ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ๔ ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ ประจำโรงงานผลิตยารังสิต

 องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง
 ให้ทดลองงานในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ๔ (๒๔๕๒) (๒๔๕๓) จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงานด้าน
 ประกันคุณภาพ ประจำโรงงานผลิตยารังสิต โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

 ๑. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต การวิเคราะห์
 การทำความสะอาด Document Control System, Quality Monitoring System และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
 มอบหมาย

 ๒. อัตราเงินเดือน
 อัตราเงินเดือนค่าจ้างแรกบรรจุ ๑๕,๐๐๐ บาท

 ๓. คุณสมบัติผู้สมัคร
 ๓.๑ เพศ ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 ๓.๒ อายุ ไม่เกิน ๓๕ ปี
 ๓.๓ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี จุลชีววิทยา สถิติ หรือคอมพิวเตอร์
 ๓.๔ สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานเช่น Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 ๓.๕ มีทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 ๓.๖ ปฏิบัติงานประจำโรงงานผลิตยารังสิต คลอง ๑๐ ปทุมธานี

 ๔. หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครสอบคัดเลือก
 ๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรและระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 ๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 ๔.๓ หนังสือรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือรับรองการพ้นภาระทางทหาร
 ๔.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
 ๔.๕ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น
 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบทุกชนิด ต้องนำต้นฉบับจริงมาแสดงพร้อมสำเนา อย่างละ ๑ ชุด

 ๕. สถานที่รับสมัคร
 ติดต่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 องค์การเภสัชกรรม เลขที่ ๗๕/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่
 ๑๖ – ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดรายการ

 ๖. กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
 วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารอำนวยการ ชั้น ๑ องค์การเภสัชกรรม

 ๗. การสอบคัดเลือก
 ๗.๑ สอบสัมภาษณ์ กำหนดวันเวลาการสอบสัมภาษณ์ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
 เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
 ๗.๒ ทดสอบปฏิบัติงาน ภายหลังจากการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์แล้ว

 ๘. หมายเหตุ
 ๘.๑ การประกาศรับสมัครครั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการยกเลิก ไม่ว่าจะมีการ
 สอบแล้วหรือไม่ก็ตาม
 ๘.๒ กรณีองค์การเภสัชกรรมตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สอบได้มีคุณสมบัติ และ/หรือ
 หลักฐานไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ในใบสมัครองค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกจ้างทันที
ลงวันที่ 03/09/2012 09:19:59
จำนวนผู้ชม 1230
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ