SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงานบัญชี (บัดนี้ - 12 กันยายน 2555)

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงานบัญชี (บัดนี้ - 12 กันยายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงานบัญชี (บัดนี้ - 12 กันยายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงานบัญชี (บัดนี้ - 12 กันยายน 2555)ประกาศองค์การเภสัชกรรม
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงาน ในตำแหน่ง พนักงานบัญชี ๒
 สังกัด หน่วยงานต่างๆ ในฝ่ายบัญชีและการเงิน
 .............................................

 องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง
 ให้ทดลองงานในตำแหน่ง พนักงานบัญชี ๒ (๑๙๑๘) (๐๔๐๓) จำนวน ๒ อัตรา สังกัดหน่วยงานต่างๆ
 ในฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

 ๑. ตำแหน่งและสังกัด
 ๑.๑ พนักงานบัญชี ๒ (๑๙๑๘) แผนกบัญชีลูกหนี้ภาคเอกชน กองบัญชี
 ๑.๒ พนักงานบัญชี ๒ (๐๔๐๓) แผนกบัญชีทั่วไป กองบัญชี

 ๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ตำแหน่งที่ ๑.๑
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
 จัดทำหนังสือติดตามหนี้ค้างชำระของลูกหนี้ ติดตามและตรวจสอบข้อมูล ใบแจ้งหนี้ การชำระหนี้ และข้อมูล
 การขายของลูกหนี้ภาคเอกชน กระทบยอดขายเชื่อที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนกับยอดขายตั้งหนี้สุทธิในบัตรลูกหนี้
 จัดทำสรุปการชำระหนี้ของลูกหนี้ภาคเอกชนต่างจังหวัด รับและตรวจสอบใบส่งของกับใบนำส่งเอกสารจาก
 แผนกอื่น ตรวจสอบและบันทึกหนังสือแจ้งเปิดวงเงินเชื่อค่ายาและเวชภัณฑ์ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ตามที่ได้รับมอบหมาย
 ตำแหน่งที่ ๑.๒
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจรับเอกสารใบสำคัญจากแผนกตรวจจ่ายเกี่ยวกับค่า
 ขนส่ง ออกเลขที่ voucher E และบันทึกเข้าระบบเจ้าหนี้ รับใบเสร็จรับเงิน เงินประกันสัญญา บันทึกเจ้าหนี้
 เงินประกันสัญญารายตัว เข้าระบบบัญชีเจ้าหนี้ บันทึกการเคลียร์เงินยืมทดลองในระบบบัญชีเจ้าหนี้ จัดเก็บ
 เอกสารใบสำคัญค่าขนส่งเข้าแฟ้มจัดทำรายละเอียดการคุมยอดลูกหนี้เงินยืมทดรองและรายละเอียดเจ้าหนี้เงิน
 ประกันสัญญารายไตรมาสและรายปี และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 ๓. อัตราเงินเดือน
 อัตราเงินเดือนค่าจ้างแรกบรรจุ ๑๐,๑๕๐ บาท

 ๔. คุณสมบัติผู้สมัคร
 ๔.๑ เพศ ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 ๔.๒ อายุ ไม่เกิน ๓๐ ปี
 ๔.๓ วุฒิการศึกษา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี
 ๔.๔ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 ๕. หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครสอบคัดเลือก
 ๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรและระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 ๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 ๔.๓ หนังสือรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือรับรองการพ้นภาระทางทหาร
 ๔.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
 ๔.๕ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น
 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบทุกชนิด ต้องนำต้นฉบับจริงมาแสดงพร้อมสำเนา อย่างละ ๑ ชุด

 ๕. สถานที่รับสมัคร
 ติดต่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 องค์การเภสัชกรรม เลขที่ ๗๕/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่
 ๒๙ สิงหาคม – ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดรายการ

 ๖. กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
 วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม

 ๗. การสอบคัดเลือก
 ๗.๑ สอบข้อเขียน วิชาเฉพาะตำแหน่ง วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาอังกฤษ
 ๗.๒ สอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ภายหลัง
 จากการประกาศผลการสอบข้อเขียนแล้ว
 ๗.๓ ทดสอบปฏิบัติงานภายหลังจากการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์แล้ว

 ๘. หมายเหตุ
 ๘.๑ การประกาศรับสมัครครั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการยกเลิก ไม่ว่าจะมีการ
 สอบแล้วหรือไม่ก็ตาม
 ๘.๒ กรณีองค์การเภสัชกรรมตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สอบได้มีคุณสมบัติ และ/หรือ
 หลักฐานไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ในใบสมัครองค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกจ้างทันที
ลงวันที่ 03/09/2012 09:19:08
จำนวนผู้ชม 1301
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ