SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลสกลนคร รับนักวิชาการสาธารณสุข,นักรังสีการแพทย์

โรงพยาบาลสกลนคร รับนักวิชาการสาธารณสุข,นักรังสีการแพทย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลสกลนคร รับนักวิชาการสาธารณสุข,นักรังสีการแพทย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลสกลนคร รับนักวิชาการสาธารณสุข,นักรังสีการแพทย์ประกาศจังหวัดสกลนคร
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 ...........................

 ด้วยจังหวัดสกลนคร จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน
 ราชการทั่วไป ในสังกัดโรงพยาบาลสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
 พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศ
 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติ
 เฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
 เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 ๑.๑ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ
 การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะ
 ทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชี
 ประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 อัตราว่าง ๑ อัตรา
 ค่าตอบแทน ๑๔,๐๒๐ บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
 ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
 บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาทางบัญชีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือสาขาวิชาใด
 วิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

 ๑.๒ กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสี
 รักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์ เช่น การถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่อง
 รังสีเอ๊กซ์ โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใช้ที่ยุ่งยาก การฉายรังสีเพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง
 เนื้องอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ ๖๐ และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่น ๆ การใช้สารกัมมันตภาพรังสีและเครื่อง
 อีเลคโทรนิคทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วยการคำนวณปริมาณรังสีและการกำหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่
 ผู้ป่วยตามปริมาณที่ต้องการ เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบำบัดโรคการใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่อง
 กำเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางรังสีการแพทย์การป้องกันอันตรายจาก
 รังสีด้วยวิธีการทางรังสีฟิสิกส์ การดูแลรักษาเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้
 ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์รวมทั้งปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ ๆ จัดทำ
 รายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 อัตราว่าง ๑ อัตรา
 ค่าตอบแทน ๑๕,๑๙๐ บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
 ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์และได้รับอนุญาต
 เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค


 ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 คุณสมบัติทั่วไป
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๒๓ ปีบริบูรณ์
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
 ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำความผิด
 ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (๘) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (๙) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือ สามเณร
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
 พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย

 ๓. การรับสมัคร
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ ตึกอาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด
 โรงพยาบาลสกลนคร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในวันและ
 เวลาราชการ
 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
 ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
 (๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น สำเนาปริญญาบัตรและทรานสคริปที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
 การศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและ
 ระเบียนแสดงผลการเรียนแนบมาด้วย) จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
 จากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
 (๓) สำเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีการแพทย์ (สำหรับตำแหน่งนักรังสี
 การแพทย์) จำนวน ๒ ฉบับ
 ในกรณีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรอง
 คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรซึ่งจะต้อง
 อยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 (๔) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ
 (๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
 ชื่อตัว – ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๒ ฉบับ
 (๖) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. (พ.ศ.๒๕๓๕)
 (๗) หนังสือรับรองการผ่านงานด้านการเงินและบัญชีสำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 และหนังสือรับรองการผ่านงานด้านรังสี จำนวนตำแหน่งละ ๑ ฉบับ
 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและสำเนาซึ่งผู้สมัครรับรองสำเนา
 ถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 ๓.๓ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
 ในใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
 หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
 ในการประเมินสมรรถนะ
 จังหวัดสกลนคร โดยโรงพยาบาลสกลนครจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและ
 กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ (เวลา ๑๔.๐๐ น.) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
 ชั้น ๓ อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร และทางเว็บไซด์ http://www.sknhospital.go.th

 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ
 สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังต่อไปนี้
 การประเมินครั้งที่ ๑
 ประเมินสมรรถนะด้านความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 การประเมินครั้งที่ ๒
 ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะบุคคล หรือ
 เหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้
 - มนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้
 - ความรับผิดชอบ
 - ความอดทน และเสียสละ
 - ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ
 - ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 จังหวัดสกลนคร จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑
 ดังกล่าว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งที่ ๒ ต่อไป

 ๖. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้ง
 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

 ๗. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
 จังหวัดสกลนคร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละตำแหน่งตามลำดับคะแนนสอบ
 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร และทางเว็บไซด์
 http://www.sknhospital.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด ๑ ปี
 นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

 ๘. การทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่จังหวัดสกลนครกำหนด
ลงวันที่ 22/08/2012 10:30:13
จำนวนผู้ชม 1410
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ