SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มจธ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 1)

มจธ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 1) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มจธ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 1), ข้อมูลเกี่ยวกับ มจธ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 1)ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 1)

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
 บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงประกาศรับสมัคร
 สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 ดังต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ

 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550
 2.2 ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว และมีใบ สด.8 หรือ สด.43
 หรือหนังสือของทางราชการที่รับรองว่าเป็นผู้พ้นภาระในการรับราชการทหาร(พร้อมสำเนาอย่างละ1 ฉบับ)
 2.3 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ระบุไว้ ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
 สอบแนบท้ายประกาศนี้

 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ซื้อและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่
 14 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2555 ในวันเวลาทำงาน
 ภาคเช้า 09.00 – 12.00 น.
 ภาคบ่าย 13.00 – 15.00 น.
 ณ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
 จอมเกล้าธนบุรี ตั้งอยู่ที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ (รถโดยสารประจำทาง
 สาย 21 , 75 , 88 ผ่าน) เว็บไซต์ www.kmutt.ac.th
 ผู้สมัครสอบจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร
 จากผู้มีอำนาจ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 4 กรกฎาคม 2555

 4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
 1. ใบแสดงคะแนนผลการศึกษา (TRANSCRIPT) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
 ถ้าสมัครตำแหน่งปริญญาโทต้องนำวุฒิปริญญาตรีมาแสดงด้วย
 2. รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 (ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี)
 3. สด.8 หรือ สด.43 หรือ หนังสือของทางราชการที่รับรองว่าเป็นผู้พ้นภาระ
 ในการรับราชการทหาร (พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ)
 4. สำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ 1 ฉบับ
 6. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
 7. หนังสือรับรองการทำงาน (กรณีตำแหน่งที่สมัครระบุให้มีประสบการณ์การทำงาน)
 พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
 8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู* (กรณีสมัครตำแหน่งอาจารย์มัธยม)
 *หากบุคคลนั้นยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเมื่อได้รับการบรรจุแล้วให้
 หน่วยงานดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูตามเวลาที่กำหนด
 หมายเหตุ สำเนาเอกสารที่ใช้ในการสมัครให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น และ ให้นำฉบับจริง
 มาแสดงในวันสมัคร (หากเอกสารไม่ครบตามกำหนด มหาวิทยาลัยฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร)
 9. ค่าธรรมเนียมสอบ ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ
 ระดับ ปวส. ตำแหน่งละ 30 บาท
 ระดับปริญญาตรี ตำแหน่งละ 40 บาท
 ระดับปริญญาโท ตำแหน่งละ 50 บาท
 ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่คืนให้ เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่า เป็นผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนแล้ว

 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จะติดประกาศให้ทราบทั่วกัน ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2555 ณ
 ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 และสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 เว็บ
 ไซด์ www.kmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครงาน”

 6. กำหนดวันและเวลาสอบข้อเขียน
 วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.00 น. ทั้งนี้จะแจ้งรายละเอียดใน
 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนอีกครั้ง

 7. สถานที่สอบ
 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันสำหรับตำแหน่งต่าง ๆ
 ผู้สมัครสอบต้องสอบให้ครบตามหลักสูตร (ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน)

 9. กำหนดวัน เวลา เกี่ยวกับการสอบ และสถานที่สอบ
 1. วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ และ
 สถานที่สอบ ณ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 หรือสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เว็บไซด์ www.kmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครงาน”
 2. กำหนดสอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555
 3. ประกาศผลการสอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555
 4. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 31 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2555
 (ให้ผู้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา และสถานที่สอบ
 ก่อนวันเข้าสอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง)
 5. ประกาศผลสอบ วันที่ 29 สิงหาคม 2555
 6. ปฐมนิเทศและรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน วันที่ 3-4 กันยายน 2555
 7. วันที่บรรจุและแต่งตั้ง วันที่ 5 กันยายน 2555

 10. เกณฑ์การตัดสินและการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 ผู้สอบแข่งขันได้ คือ
 1. ระดับ ปวส.ผู้ที่ต้องสอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ
 50 และได้คะแนนทั้ง 2 ภาค รวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 2. ระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท ผู้ที่ต้องสอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตาม
 หลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยต้องมีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนทั้ง 2
 ภาค รวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 ซึ่งกำหนดหลักสูตรการสอบแข่งขันได้ 2 ภาค ดังนี้
 1. ภาคการสอบข้อเขียนและหรือการทดสอบภาคปฏิบัติ (100 คะแนน)ซึ่งแบ่งออกเป็น ดังนี้
 1.1 ความสามารถในการจับประเด็นและเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อความ (50 คะแนน)
 1.2 การทดสอบทักษะและหรือความสามารถเฉพาะในทางปฏิบัติงาน (30 คะแนน)
 1.3 ภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) ต้องมีคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
 1.4 คอมพิวเตอร์ (10 คะแนน)
 2. ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน)
 การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะประกาศโดยเรียงลำดับที่ จากผู้สอบแข่งขัน
 ได้คะแนนสูงสุดเรียงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนภาค
 ความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้า
 ยังได้คะแนนเท่ากันอีก จะให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 11. การปฐมนิเทศและรายงานตัว
 ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และ
 ให้มารายงานตัวและปฐมนิเทศในวันที่ 3 - 4 กันยายน 2555 ที่ห้องประชุมสนั่น สุมิตร สำนักงาน
 อธิการบดี ชั้น 9 ในวันเวลาปฏิบัติงาน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

 12. บรรจุและแต่งตั้ง
 ผู้ผ่านการปฐมนิเทศและรายงานตัวตามข้อ 11 จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 มหาวิทยาลัย ในวันที่ 5 กันยายน 2555 และมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดเงื่อนไขสำหรับพนักงาน
 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จะต้องมีการหมุนเวียนงาน (Rotation) อาจจะหมุนเวียน
 ภายในหน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด


 สรุปรายละเอียดการประกาศรับสมัครพนักงาน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัคร
 สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่
 วันที่ 14 มิถุนายน- 4 กรกฎาคม 2555 (ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ส่วน
 พัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 เว็บไซต์ www.kmutt.ac.th รายละเอียด
 ดังนี้


 1
 นายช่างเทคนิค
 1 อัตรา
 ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
 ระดับปริญญาตรี

 2
 นายช่างเทคนิค
 1 อัตรา
 ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 สาขาวิศวกรรมโยธา

 3
 นายช่างเทคนิค
 1 อัตรา
 ปริญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน

 4
 สถาปนิก
 1 อัตรา
 ปริญญาตรี ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

 5
 วิศวกร
 4 อัตรา
 ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 มีประสบการณ์ในการทำงานในสถาบันการศึกษามาไม่น้อยกว่า 2 ปี

 6
 วิศวกร
 4 อัตรา
 ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 มีประสบการณ์ในการทำงานในสถาบันการศึกษามาไม่น้อยกว่า 2 ปี

 7
 นักคอมพิวเตอร์
 2 อัตรา
 ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

 8
 นักบริการการศึกษา
 2 อัตรา
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การศึกษา สถิติ สังคมวิทยา วิศวกรรมศาสตร์
 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 9
 นักบัญชี
 2 อัตรา
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี พาณิชยศาสตร์ สาขาบัญชี

 10
 นักพัสดุ
 1 อัตรา
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

 11
 นักบริหารการเงิน
 1 อัตรา
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี และการธนาคาร
 หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ จะได้รับการ
 พิจารณาเป็นพิเศษ

 12
 ผู้ตรวจสอบภายใน
 1 อัตรา
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี พาณิชยศาสตร์
 มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

 13
 นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
 1 อัตรา
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์
 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์


 14
 นักบริหารงานทั่วไป
 8 อัตรา
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 15
 นักบริหารงานทั่วไป
 4 อัตรา
 ปริญญาตรี ทางศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 มีประสบการณ์ในการทำงานในสถาบันการศึกษามาไม่น้อยกว่า 2 ปี

 16
 นักวิเทศสัมพันธ์
 1 อัตรา
 ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
 วารสารศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีทักษะภาษาต่างประเทศ
 อื่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 17
 นักพัฒนาการเรียนรู้
 3 อัตรา
 ปริญญาตรี การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 บริหารรัฐกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์
 ครุศาสตร์ หากมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้จะได้รับ
 การพิจารณาเป็นพิเศษ

 18
 นิติกร
 1 อัตรา
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์

 19
 นักบริหารงานบุคคล
 1 อัตรา
 ปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 พาณิชยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

 20
 นักบริหารงานบุคคล
 1 อัตรา
 ปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 พาณิชยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 มีประสบการณ์ในการทำงานในสถาบันการศึกษามาไม่น้อยกว่า 2 ปี

 21
 นักประชาสัมพันธ์
 1 อัตรา
 ปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน
 อักษรศาสตร์ สามารถเขียนข่าว เขียนข้อความประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี
 หากมีประสบการณ์ด้านการทำข่าวและทำงานด้านประชาสัมพันธ์ มีความเข้าใจและ
 สามารถประยุกต์ใช้สื่อใหม่ ( New Media ) ในสื่อสารองค์กรและสื่อสารการตลาดได้
 อย่างมีประสิทธิภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 ระดับปริญญาโท

 22
 วิศวกร
 1 อัตรา
 ปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศกวกรรมโยธา

 23
 นักพัสดุ
 1 อัตรา
 ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์

 24
 นักบริหารงานทั่วไป
 1 อัตรา
 ปริญญาโท ทางศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์
 หากมีประสบการณ์การจัดการความรู้และหรือการพัฒนาองค์กร จะได้รับการพิจารณา
 เป็นพิเศษ

 25
 นักพัฒนาการเรียนรู้
 3 อัตรา
 ปริญญาโท การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 บริหารรัฐกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์
 ครุศาสตร์ หากมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้จะได้รับการ
 พิจารณาเป็นพิเศษ

 26
 นักวิเทศสัมพันธ์
 1 อัตรา
 ปริญญาโท อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
 วารสารศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มีทักษะในการพูด อ่าน
 เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีทักษะภาษาต่างประเทศอื่น จะได้รับการพิจารณา
 เป็นพิเศษ มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

 27
 นักบริการการศึกษา
 2 อัตรา
 ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ การศึกษา สถิติ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 28
 นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
 3 อัตรา
 ปริญญาโท บริหาร พาณิชยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 29
 นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ
 1 อัตรา
 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

 30
 นักฝึกอบรมและการศึกษา
 1 อัตรา
 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ
 เทียบเท่า และมีประสบการณ์ด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการบริหาร
 โครงการไม่ต่ำกว่า 2 ปี

 31
 อาจารย์มัธยม
 (ประจำหอหญิง)
 1 อัตรา
 เพศหญิง ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษา
 คหกรรมศาสตร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 32
 นักประชาสัมพันธ์
 2 อัตรา
 ปริญญาโท ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน
 บริหารการจัดการ การตลาด สามารถเขียนข่าว เขียนข้อความประชาสัมพันธ์ได้เป็น
 อย่างดี หากมีประสบการณ์ด้านการทำข่าวและทำงานด้านประชาสัมพันธ์ การ
 วางแผนการประชาสัมพันธ์ มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้สื่อใหม่(New
 Media) ในสื่อสารองค์กรและสื่อสารการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพจะได้รับการ
 พิจารณาเป็นพิเศษ

 33
 นักบรรณสารสนเทศ
 1 อัตรา
 ปริญญาโท ทางด้านบรรณารักษศาสตร์ อักษรศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์

 รวม 33 ตำแหน่ง 60 อัตรา
ลงวันที่ 28/06/2012 10:58:13
จำนวนผู้ชม 1508
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ