ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รับผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2555)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รับผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รับผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รับผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2555)ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกพนักงานตามพันธกิจ
 --------------------------------------------

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบ
 คัดเลือกพนักงานตามพันธกิจ ตาแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา จานวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานประจา
 ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๖๗๐ บาท

 ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ และ ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
 เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับข้อ ๑๓ (๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 ล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานตามพันธกิจเงินงบประมาณผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามพันธกิจ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 ๑. คุณสมบัติผู้สมัคร
 ๑.๑ วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปว.ส.) ทางบริหารธุรกิจทุก
 สาขา
 ๑.๒ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม
 Microsoft Access และ Microsoft Excel
 ๑.๓ มีทักษะ และไหวพริบในการประสานงาน และติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายใน
 และหน่วยงานอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
 ๑.๔ มีประสบการณ์ทางด้านงานทะเบียนและหลักสูตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 ๒. หลักฐานการรับสมัคร
 ๑. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ และติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่
 แว่นตาดาขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน จานวน ๑ รูป
 ๒. สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาหนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษาฉบับสภา
 มหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยอนุมัติ จานวน ๑ ฉบับ
 ๓. สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติการศึกษา หรือ
 คุณสมบัติตรงตามกาหนดกับตาแหน่งที่สมัคร จานวน ๑ ฉบับ
 ๔. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
 ๕. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
 ๖. ใบรับรองแพทย์ แผนปัจจุบันชั้น 1 ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๑ ฉบับ
 ๗. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล จานวน ๑ ฉบับ
 ๘. เอกสารอื่น ๆ เช่น เกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรเข้าร่วมฝึกอบรมต่าง ๆ หรือ หนังสือ
 รับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และต้องเตรียมหลักฐานให้
 ครบถ้วนตามที่ทางมหาวิทยาลัยฯ กาหนด
 หมายเหตุ หลักฐานการสมัครทุกรายการให้นาฉบับจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

 ๓. กาหนดการคัดเลือก
 ลาดับ ขั้นตอนการดาเนินการ วัน-เดือน-ปี เวลา ดาเนินการ สถานที่
 ๑. รับสมัคร (ในวันเวลาราชการ) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึง
 วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ชั้น ๒
 ๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
 คัดเลือก
 วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตึกอานวยการ และ
 www.nan.rmutl.ac.th
 ๓. ดาเนินการสอบคัดเลือก วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 เวลา ๐๙.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา
 ๔. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 เวลา ๐๙.๐๐ น.
 ตึกอานวยการ และ
 www.nan.rmutl.ac.th
 ๕. รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่และทาสัญญา วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
 เวลา ๐๙.๐๐ น.
 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น ๒

 ๔. ค่าสมัครสอบ ๑๐๐ บาท

 ๕. วิธีการสอบคัดเลือก สอบในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา
 ๑๕.๐๐ น. ประกอบด้วย
 ๑. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ( ๑๐๐ คะแนน) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น -
 ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชมพูภูคา ทดสอบความรู้ด้านภาษาไทย ,คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ และทดสอบ
 วิชากฎหมาย โดยจะทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
 มงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ๒. ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) โดยทดสอบปฏิบัติด้าน
 โปรแกรม Microsoft Office เวลา ๑ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๕ น. – ๑๑.๓๕ น. ณ กองการศึกษาน่าน
 ๓. ภาค ค. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ในวันที่
 ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕ ๕ เวลา ๑ ๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชมพูภูคา เป็นการพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
 ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์เพื่อ
 พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความสามารถ
 ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน
 รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

 ๖. เกณฑ์การตัดสิน
 ๑. การพิจารณาผลการสอบ จะพิจารณาจากผลการสอบข้อเขียนก่อน โดยผลการสอบ
 ข้อเขียนจะต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ทั้งภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข ความรู้เฉพาะ
 ตาแหน่ง จากนั้นจึงจะพิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์ หากผลการสอบข้อเขียนได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ผ่าน
 ร้อยละ ๕๐ จะไม่นาผลการสัมภาษณ์มาพิจารณา
 ๒. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
 และได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

 ขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดการสมัครและส่งใบสมัครได้ที่
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ( ตึกอานวยการ ชั้น ๒ ) เลขที่
 ๕๙ ตาบลฝายแก้ว อาเภอภูเพียง จ. น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔- ๗๗๒๖๐๐
ลงวันที่ 28/06/2012 10:56:44
จำนวนผู้ชม 757
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 30 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54588 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128465 คน