SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรุงเทพมหานคร เปิดสอบข้าราชการ ครั้งที่ 2/2555 (บัดนี้ - 13 กรกฎาคม 2555)

กรุงเทพมหานคร เปิดสอบข้าราชการ ครั้งที่ 2/2555 (บัดนี้ - 13 กรกฎาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรุงเทพมหานคร เปิดสอบข้าราชการ ครั้งที่ 2/2555 (บัดนี้ - 13 กรกฎาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรุงเทพมหานคร เปิดสอบข้าราชการ ครั้งที่ 2/2555 (บัดนี้ - 13 กรกฎาคม 2555)เรื่อง :  กรุงเทพมหานคร เปิดสอบข้าราชการ ครั้งที่ 2/2555 (บัดนี้ - 13 กรกฎาคม 2555)
ประกาศรับสมัคร :  27 มิถุนายน 2555
รายละเอียด :   กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2555


 ตาแหน่งที่รับสมัครสอบ
 ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
 ตาแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่
 ๑.พนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยปฏิบัติงำน
 ๒.นำยช่ำงโยธำปฏิบัติงำน
 ๓.นำยช่ำงสำรวจปฏิบัติงำน
 ๔.นำยช่ำงเครื่องกลปฏิบัติงำน
 ๕.นำยช่ำงเทคนิคปฏิบัติงำน
 ๖.นำยช่ำงไฟฟ้ำปฏิบัติงำน
 ๗.เจ้ำพนักงำนสื่อสำรปฏิบัติงำน
 ๘.เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำปฏิบัติงำน
 ๙.เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์ปฏิบัติงำน
 ๑๐.เจ้ำหน้ำที่งำนรักษำควำมสะอำดปฏิบัติงำน
 ๑๑.พนักงำนเทศกิจปฏิบัติงำน
 ๑๒.พนักงำนปกครองปฏิบัติงำน
 ๑๓.เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ปฏิบัติงำน
 ๑๔.เจ้ำพนักงำนกำรคลังปฏิบัติงำน
 ๑๕.เจ้ำพนักงำนสถิติปฏิบัติงำน
 ๑๖.เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน
 ๑๗.เจ้ำหน้ำที่อนำมัยปฏิบัติงำน
 ๑๘.เจ้ำพนักงำนห้องสมุดปฏิบัติงำน
 ๑๙.เจ้ำพนักงำนศูนย์เยำวชนปฏิบัติงำน (ผู้นำกิจกรรมห้องสมุด)
 ๒๐.เจ้ำพนักงำนศูนย์เยำวชนปฏิบัติงำน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศำสตร์)
 ๒๑.นำยช่ำงศิลป์ปฏิบัติงำน
 ๒๒.เจ้ำพนักงำนกำรเกษตรปฏิบัติงำน
 ๒๓.เจ้ำพนักงำนพัฒนำสังคมปฏิบัติงำน


 ตาแหน่งที่รับสมัครสอบ
 ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
 ตาแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่
 ๑.เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยปฏิบัติกำร
 ๒.วิศวกรโยธำปฏิบัติกำร
 ๓.วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติกำร
 ๔.วิศวกรสุขำภิบำลปฏิบัติกำร
 ๕.นักวิชำกำรสุขำภิบำลปฏิบัติกำร
 ๖.นักโภชนำกำรปฏิบัติกำร
 ๗.นักวิชำกำรวัฒนธรรมปฏิบัติกำร
 ๘.นักสังคมสงเครำะห์ปฏิบัติกำร
 ๙.นักวิชำกำรสถิติปฏิบัติกำร
 ๑๐.นักบัญชีปฏิบัติกำร
 ๑๑.นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร
 ๑๒.นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร
 ๑๓.นักวิชำกำรจัดหำที่ดินปฏิบัติกำร
 ๑๔.นิติกรปฏิบัติกำร
 ๑๕.บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร
 ๑๖.นักวิชำกำรศูนย์เยำวชนปฏิบัติกำร (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษำ)
 ๑๗.นักวิเครำะห์ผังเมืองปฏิบัติกำร
 ๑๘.นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
 ๑๙.นักพัฒนำสังคมปฏิบัติกำร
 ๒๐.นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร

 เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ลงวันที่ 28/06/2012 10:54:57
จำนวนผู้ชม 1098
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ