SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ 4 ตำแหน่ง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ 4 ตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ 4 ตำแหน่ง, ข้อมูลเกี่ยวกับ ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ 4 ตำแหน่ง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ของร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ในตำแหน่งดังนี้

 1. เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (สาขาการบัญชี) เงินเดือน 8,060 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท ค่าประสบการณ์ 1,000 บาท กรณีที่มีประสบการณ์การผ่านงานมาก่อนและมีหนังสือรับรองจากสถานที่ ที่เคยผ่านงาน รวม 11,060 บาท มีเงินโบนัสประจำปีและเงินบำเหน็จสะสม ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

 2. เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจรับสินค้า) 2 อัตรา วุฒิการศึกษา ปวส. (สาขาการบัญชี) เงินเดือน 7,055 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท รวม 9,055 บาท มีเงินโบนัสประจำปีและเงินบำเหน็จสะสม ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

 3. เจ้าหน้าที่เก็บเงิน 2 อัตรา วุฒิการศึกษา ปวส. เงินเดือน 6,270 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท ค่าความเสี่ยงเดือนละ 300 บาท รวม 8,570 บาท มีเงินโบนัสประจำปีและเงินบำเหน็จสะสม สามารถทำงานเป็นกะได้

 4. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ปวส. เงินเดือน 6,270 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท รวม 8,270 บาท มีโบนัสประจำปีและเงินบำเหน็จสะสม สามารถทำงานเป็นกะได้

 

 ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. สัญชาติไทย
 2. เพศหญิงหรือชาย
 3. อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
 4. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 5. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 6. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งเป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏ อาการที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
 7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 8. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 9. ไม่เป็นผู้เคยถูกรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์ หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
 องค์การของรัฐบาลหรือสถาบันอื่น
 11. ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากร้านสหกรณ์โดยได้กระทำผิดวินัยซึ่งจะต้องรับโทษไล่ออก หรือให้ ออกตามระเบียบว่าด้วยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสำหรับพนักงานและลูกจ้าง
 12. มีศรัทธาในอุดมการณ์สหกรณ์
 13. ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดังนี้
 13.1 เงินค้ำประกัน
 13.2 บุคคลข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป

 ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ให้ติดต่อรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ cmucoop@hotmail.com

 ค. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร (ด้วยตนเอง)
 1. สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ
 2. สำเนาเอกสารทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. ใบรับรองแพทย์
 5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 ง. ทางร้านสหกรณ์ฯ จะเรียกสอบสัมภาษณ์เป็นรายๆ ไป
ลงวันที่ 19/06/2012 11:42:51
จำนวนผู้ชม 1613
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ