SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์สื่อสารสังคม กรมสุขภาพจิต รับนักจัดการงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์ (18-29 มิถุนายน 2555)

ศูนย์สื่อสารสังคม กรมสุขภาพจิต รับนักจัดการงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์ (18-29 มิถุนายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศูนย์สื่อสารสังคม กรมสุขภาพจิต รับนักจัดการงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์ (18-29 มิถุนายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์สื่อสารสังคม กรมสุขภาพจิต รับนักจัดการงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์ (18-29 มิถุนายน 2555)ประกาศศูนย์สื่อสารสังคม
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 ----------------------------------------------------

 ด้วยศูนย์สื่อสารสังคม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน
 ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
 และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒
 ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและ
 คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และ
 คำสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ ๖๔๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรร
 และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 ชื่อตำแหน่ง
 ๑.๑ นักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
 ๑.๒ นักประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
 ดูรายละเอียดแนบท้ายประกาศศูนย์สื่อสารสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
 ราชการทั่วไป ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เอกสารหมายเลข ๑ และ ๒
 ค่าตอบแทน ๑๔,๐๒๐ บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 (ศึกษารายละเอียดได้จาก www.ocsc.go.th หัวข้อ “ระบบพนักงานราชการ”)
 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

 ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 คุณสมบัติทั่วไป
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
 สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้น
 แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
 ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
 ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่า
 ด้วยโรค มายื่นด้วย
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ดูรายละเอียดแนบท้ายประกาศศูนย์สื่อสารสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
 ราชการทั่วไป ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เอกสารหมายเลข ๑ และ ๒

 ๓. การรับสมัคร
 ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน (ข้อ ๓.๒) ได้ตั้งแต่
 วันที่ ๑๘ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สื่อสารสังคม กรมสุขภาพจิต อาคาร ๒ ชั้น ๓
 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันและเวลา
 ราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๙๐ ๘๕๖๙
 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึง
 วันปิดรับสมัคร จำนวน ๓ รูป
 (๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
 ตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
 อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
 สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งต้องอยู่
 ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้
 (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 (๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุลในหลักฐานการ
 สมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 (๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
 และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายระเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อม
 ทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการ
 รับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน
 เวลาสถานที่ในการประเมิน
 ศูนย์สื่อสารสังคม กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
 และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
 อาคาร ๒ ชั้น ๓ ศูนย์สื่อสารสังคม กรมสุขภาพจิต และทาง www.scc.dmh.go.th และ www.dmh.go.th

 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ดูรายละเอียดแนบท้ายประกาศศูนย์สื่อสารสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เอกสารหมายเลข ๑

 ๖. เกณฑ์การตัดสิน
 (๑) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
 และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 (๒) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้อง
 เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 (๓) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และ
 สมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
 ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนน
 จากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้พิจารณา
 กำหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกำหนดให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าได้

 ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 ศูนย์สื่อสารสังคม กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ ป้าย
 ประชาสัมพันธ์ อาคาร ๒ ชั้น ๓ ศูนย์สื่อสารสังคม กรมสุขภาพจิต และทาง www.scc.go.th และ
 www.dmh.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วัน
 ขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันใหม่แล้วแต่กรณี

 เอกสารหมายเลข ๑
 รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
 ๑.๑ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
 ปฏิบัติงานด้านด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงาน หรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ
 ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
 ๑) ด้านการปฏิบัติการ
 (๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหาร
 อาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
 (๒) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น กลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม
 เป็นต้น เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
 (๓) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การ
 บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
 (๔) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
 (๕) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน
 เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
 ๒) ด้านการวางแผน
 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 ๓) ด้านการประสานงาน
 (๑) ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
 ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
 สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 ๔) ด้านการบริการ
 ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงาน
 ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่
 สำนักงาน ก.พ. รับรอง ทางบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรบัณฑิต

 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
 หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
 การประเมิน ครั้งที่ ๑
 ๑) ความรู้ ความสามารถทั่วไปทางด้านงาน
 บริหารสำนักงาน
 ๗๐
 สอบข้อเขียน
 ๒) ทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม
 ต่างๆ เช่น Ms Office, Photoshop และ
 Internet เป็นต้น
 ๓๐ สอบปฏิบัติ
 การประเมิน ครั้งที่ ๒
 คุณสมบัติและบุคลิกภาพ
 ๑) มนุษยสัมพันธ์และการประสานงาน
 ๒) การคิดวิเคราะห์
 ๓) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 ๔)การสื่อสารโดยการพูด
 ๕) การทำงานเป็นทีม
 ๑๐๐
 สอบสัมภาษณ์
 ศูนย์สื่อสารสังคม กรมสุขภาพจิต จะดำเนินการประเมินครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑ และ ๒ ก่อน และผู้ผ่านการ
 ประเมิน ครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป

 เอกสารหมายเลข ๒
 รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
 ๑.๒ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
 ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
 ๑) ด้านการปฏิบัติการ
 (๑) จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ ทั้งในกรมสุขภาพจิตและหน่วยงานภายนอก โดย
 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสำเร็จตาม
 เป้าหมาย
 (๒) สำรวจความคิดเห็น การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ
 สรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
 (๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการสำรวจ วิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และ
 ติดตามผล
 (๔) จัดทำเอกสารและผลิตบทความ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
 (๕) จัดทำสคริปบทสนทนา สัมภาษณ์ในรายการวิทยุและโทรทัศน์
 ๒) ด้านการวางแผน
 (๑) วางแผนการดำเนินงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
 โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 (๒) วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านการสื่อสาร รณรงค์กิจกรรมสำคัญที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
 ๓) ด้านการประสานงาน
 (๑) ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
 ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
 สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 ๔) ด้านการบริการ
 ให้บริการข้อมูลประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่
 ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่
 สำนักงาน ก.พ. รับรอง ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา

 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
 หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
 การประเมิน ครั้งที่ ๑
 ๑) ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการประชาสัมพันธ์
 และการสื่อสารโดยการเขียน
 ๗๐
 สอบข้อเขียน
 ๒) ทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม
 ต่างๆ เช่น Ms Office, Photoshop และ
 Internet เป็นต้น
 ๓๐ สอบปฏิบัติ
 การประเมิน ครั้งที่ ๒
 คุณสมบัติและบุคลิกภาพ
 ๑) มนุษยสัมพันธ์และการประสานงาน
 ๒) การคิดวิเคราะห์
 ๓) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 ๔)การสื่อสารโดยการพูด
 ๕) การทำงานเป็นทีม
 ๑๐๐
 สอบสัมภาษณ์
 ศูนย์สื่อสารสังคม กรมสุขภาพจิต จะดำเนินการประเมินครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑ และ ๒ ก่อน และผู้ผ่านการ
 ประเมิน ครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป
ลงวันที่ 19/06/2012 11:00:45
จำนวนผู้ชม 1537
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ