SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร รับลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2555)

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร รับลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร รับลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร รับลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2555)ประกาศศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 --------------------------------------------

 ด้วยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร จำนวน ๓ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ๑. นักวิชาการ ๑ อัตรา (อัตราแรกบรรจุ ๑๙,๐๐๐ บาท หากมีประสบการณ์ตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี)

 คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี การพัฒนาชุมชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุระหว่าง ๒๕-๓๕ ปี
 3. มีความสามารถในการจับประเด็น สรุปความ และวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี
 4. มีทักษะและความคล่องตัวในการประสานงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ชาวบ้าน และองค์กรพัฒนาได้เป็นอย่างดี
 5. มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีพร้อมเข้าใจผู้อื่น เปิดใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 6. มีความคล่องตัวในการทำงาน เดินทางไปต่างจังหวัดได้และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 7. หากมีประสบการณ์ในการทำงานกับกลุ่มชาติพันธุ์และเครือข่ายองค์กรพัฒนาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 หน้าที่รับผิดชอบ

 ปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และมติคณะรัฐมนตรีเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยประสานและปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมในการติดตามการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การดำเนินงานมีความก้าวหน้าและลุล่วงตามกรอบแนวทางที่ได้กำหนดไว้ งานค้นคว้าวิจัย สร้างเนื้อหาทางวิชาการ งานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ ๑ อัตรา (อัตราแรกบรรจุ ๑๓,๕๐๐ บาท)

 คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 2. อายุระหว่าง ๒๕-๓๕ ปี
 3. มีความสามารถในการจับประเด็น สรุปความ และเขียนรายงานได้เป็นอย่างดี
 4. มีความสามารถในการประสานงาน และการจัดการได้เป็นอย่างดี
 5. มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 6. มีความคล่องตัวในการทำงาน เดินทางไปต่างจังหวัดได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 หน้าที่รับผิดชอบ

 ปฏิบัติงานประสานงานตามมติคณะรัฐมนตรีชาวเลและกระเหรี่ยง โดยประสานงานกับกระทรวงวัฒนธรรมและส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุมกรรมการ อนุกรรมการ จัดทำรายงานการประชุม และงานเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้งานตามมติคณะรัฐมนตรีมีความก้าวหน้าและลุล่วงตามกรอบแนวทางการดำเนินงานและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ๓. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์/Programmer ๑ อัตรา (อัตราแรกบรรจุ ๑๕,๐๐๐ บาท หากมีประสบการณ์ตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี )

 คุณสมบัติ

 1. การศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์งานโปรแกรมเมอร์ (พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม) ระบบเครือข่ายและแม่ข่ายระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี
 3. มีทักษะด้าน PHP, MySQL, Apache, Linux, Java, Web Service
 4. มีประสบการณ์ด้านออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล และใช้งาน Joomla, Wordpress จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 หน้าที่รับผิดชอบ

 ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลและโปรแกรมอื่น ๆ พัฒนาระบบเครือข่ายและแม่ข่าย และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองในเวลาทำการจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธร (องค์การมหาชน) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของศูนย์ฯ www.sac.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และศูนย์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๘๘๐-๙๔๒๙ ต่อ ๓๒๑๕

 

 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ๑ ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ ๑ ชุด
 3. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)
 4. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
 5. หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย
 6. ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ (ยื่นภายหลังผ่านการสอบสัมภาษณ์)

 วิธีการคัดเลือก

 ศูนย์ฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด
ลงวันที่ 19/06/2012 10:47:16
จำนวนผู้ชม 1206
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ