SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับนักทรัพยากรบุคคล (บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2555)

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับนักทรัพยากรบุคคล (บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับนักทรัพยากรบุคคล (บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับนักทรัพยากรบุคคล (บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2555)ประกาศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

 ด้วย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 ตำแหน่งที่รับสมัคร : นักทรัพยากรบุคคล

 ลักษณะงาน : ปฏิบัติงาน ณ งานทรัพยากรบุคคล ด้านการประสานงานอาจารย์ชาวต่างประเทศ จัดเตรียมเอกสาร ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกเรื่องการต่ออายุ วีซ่า และใบอนุญาตทำงานของอาจารย์ชาวต่างประเทศ และงานด้าน บริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับมอบหมาย


 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย
 พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม

 คุณสมบัติ :
 1. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 ในระดับดี
 4. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (พูด อ่าน เขียน)ในระดับดี
 5. บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี ละเอียดรอบคอบและมีความคล่องตัวสูง
 6. ชอบการติดต่อประสานงานและสามารถออกไปติดต่อหน่วยราชการภายนอกได้
 7. หากมีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 อัตราเงินเดือน : พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์
 หลักเกณฑ์การคัดเลือก : 1. สอบข้อเขียน 2. สอบสัมภาษณ์ 3. อื่น ๆ ตามความเหมาะสม


 3. วัน เวลา และสถานที่ รับสมัครสอบ
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ห้อง 109 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่ 8.30-16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-800-2525-34 ต่อ 163, 106 โทรสาร 02-800-2530

 4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
 4.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 4.2 สำเนาใบปริญญาบัตร ,สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือหนังสือรับรอง
 จำนวน1 ฉบับ (ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ,ทะเบียนสมรส ( ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
 ( ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง )
 4.4 ประวัติการศึกษา ฝึกอบรม ประสบการณ์การทำงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างละเอียด
 ( Resume ) 1 ฉบับ ถ้ามี
 4.5 เพศชายต้องแสดงหลักฐานใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
 วิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและหมายเลขห้องสอบในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555และสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ลงวันที่ 19/06/2012 10:45:57
จำนวนผู้ชม 1168
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ