ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ จำนวน ๑ อัตรา

 หน่วยงาน โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ๑. คุณวุฒิปริญญาตรี / โท ทุกสาขา

 ๒. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, SPSS

 และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี

 ๓. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

 ๔. ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

 ๕. มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับ

 การพิจารณาเป็นพิเศษ

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๑. ศึกษา วิเคราะห์ สืบค้น และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงานของ

 โรงพยาบาล มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานคุณภาพงานอื่น ๆ

 ที่เกี่ยวข้อง

 ๒. ดำเนินการจัดทำ ประสานงาน รายงานหรือแนวทางดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพใน

 โรงพยาบาล

 ๓. ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ปรึกษา จัดการ/ประสานงานเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

 ๔. รวบรวม จัดทำข้อมูล และรายงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ พร้อมข้อเสนอเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน

 ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 อัตราเงินเดือน - ปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเดือนละ ๑๑,๕๕๐ บาท

 (และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๓,๔๕๐ บาท รวมรับ ๑๕,๐๐๐ บาท)

 - ปริญญาโท อัตราเงินเดือนเดือนละ ๑๓,๓๔๐ บาท

 (และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๖๖๐ บาท รวมรับ ๑๕,๐๐๐ บาท)

 หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

 ๑. การสอบสัมภาษณ์ ( ๖๐ คะแนน)

 ๒. การสอบข้อเขียน (๓๐ คะแนน)

 ๓. การทดสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (๑๐ คะแนน)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละข้อไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อบละหกสิบ

 

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันราชการ หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.tm.mahidol.ac.th/th/index_th. htm และส่งไปรษณีย์พร้อมเอกสารแนบ โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” ไปที่งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี เลขที่ ๔๒๐/๖ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

 ๑.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

 ๒.ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่กำหนดไว้ พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ

 ๓.ใบสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ

 ๔.ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ

 ๕.หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักสูตรการสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

 วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองราชสมบัติครบ ๖๐ ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ http://www.tm.mahidol.ac.th/th/index_th. htm
ลงวันที่ 14/06/2012 15:26:17
จำนวนผู้ชม 1574
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55143 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน