ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมแพทย์ทหารอากาศ รับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 30 อัตรา (บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2555)

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 30 อัตรา (บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมแพทย์ทหารอากาศ รับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 30 อัตรา (บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมแพทย์ทหารอากาศ รับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 30 อัตรา (บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2555)ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ

 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 ด้วย กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือก
 เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๓๐ คน มีรายละเอียดดังนี้.-

 ๑. ตำแหน่งและคุณวุฒิ (ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบ)

 ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 ๒.๑ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันบรรจุ)
 ๒.๒ กรณีเป็นชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
 ๒.๓ มีสัญชาติไทย แต่มิใช่โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมาย
 ๒.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
 ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ๒.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 ๒.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 ๒.๗ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 ไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 ๒.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 ๒.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 ๒.๑๐ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 ๒.๑๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
 ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 ๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
 หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 ๒.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัย
 ๒.๑๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย
 ๒.๑๖ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

 ๓. หลักฐานการสมัคร
 ๓.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
 ๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
 ๓.๓ ต้นฉบับคุณวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนพร้อมสำเนา
 อย่างละ ๑ ฉบับ
 ๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดามารดาของผู้สมัคร (หากบิดาหรือมารดา
 ถึงแก่กรรมต้องนำสำเนามรณบัตรของบิดาหรือมารดาหรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนท้องถิ่นแสดงสัญชาติ
 ของบิดาหรือมารดาไปแสดงด้วย) พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
 ๓.๕ กรณีเป็นชายให้นำสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.๘) หรือทะเบียน
 กองประจำการ (สด.๓) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ
 (สด.๔๓) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
 ๓.๖ ผู้สมัครที่เป็นหญิงหากทำการสมรสแล้วให้ถ่ายสำเนาใบสำคัญการสมรส
 ไปแสดงด้วย จำนวน ๑ ฉบับ

 ๔. สถานที่รับสมัคร
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๗๒๓๔ ในเวลาราชการทุกวัน
 ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

 ๕. กำหนดวันสอบคัดเลือก , วิชาที่สอบ , สถานที่สอบและการประกาศผลการสอบคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบภายหลังไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 13/06/2012 11:50:30
จำนวนผู้ชม 819
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54575 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128463 คน