SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมแพทย์ทหารอากาศ รับพนักงานสุขภาพชุมชน (13 - 20 มิถุนายน 2555)

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับพนักงานสุขภาพชุมชน (13 - 20 มิถุนายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมแพทย์ทหารอากาศ รับพนักงานสุขภาพชุมชน (13 - 20 มิถุนายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมแพทย์ทหารอากาศ รับพนักงานสุขภาพชุมชน (13 - 20 มิถุนายน 2555)ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ

 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 ด้วย กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือก
 เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑ คน มีรายละเอียดดังนี้.-

 ๑. ตำแหน่ง
 - พนักงานสุขภาพชุมชน ระดับสนับสนุน ๑ กองเวชศาสตร์ป้องกัน
 กรมแพทย์ทหารอากาศ

 ๒. คุณวุฒิของผู้สมัคร
 - สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
 หรือเทียบเท่า

 ๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 ๓.๑ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
 ๓.๒ กรณีเป็นชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
 ๓.๓ มีสัญชาติไทย แต่มิใช่โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมาย
 ๓.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
 ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ๓.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 ๓.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 ๓.๗ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ
 หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 ๓.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 ๓.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 ๓.๑๐ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 ๓.๑๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๓.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
 ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 ๓.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
 หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 ๓.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัย
 ๓.๑๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย
 ๓.๑๖ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

 ๔. หลักฐานการสมัคร
 ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
 ๔.๒ ต้นฉบับคุณวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา
 อย่างละ ๑ ฉบับ
 ๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดามารดาของผู้สมัคร (หากบิดาหรือมารดา
 ถึงแก่กรรมต้องนำสำเนามรณบัตรของบิดาหรือมารดาหรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนท้องถิ่นแสดง
 สัญชาติของบิดาหรือมารดาไปแสดงด้วย) พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
 ๔.๔ กรณีเป็นชายให้นำสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.๘) หรือทะเบียน
 กองประจำการ (สด.๓) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ
 (สด.๔๓) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
 ๔.๕ ผู้สมัครที่เป็นหญิงหากทำการสมรสแล้วให้ถ่ายสำเนาใบสำคัญการสมรส
 ไปแสดงด้วย จำนวน ๑ ฉบับ

 ๕. สถานที่รับสมัคร
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๕๗๑ ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

 ๖. กำหนดวันสอบ ฯ, วิชาที่สอบ ฯ, สถานที่สอบ ฯ และประกาศผลการสอบ ฯ
 ๖.๑ สอบภาควิชาการและสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 ๖.๒ วิชาที่สอบ ฯ สถานที่สอบ ฯ และการประกาศผลการสอบ ฯ จะแจ้ง ให้ทราบภายหลัง
ลงวันที่ 13/06/2012 11:49:57
จำนวนผู้ชม 1211
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ