ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะแพทยศาสตร์ มศว นครนายก รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2555)

คณะแพทยศาสตร์ มศว นครนายก รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะแพทยศาสตร์ มศว นครนายก รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะแพทยศาสตร์ มศว นครนายก รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2555) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9) 7-2692 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์

 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (9) 7 - 2692
 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์

 อัตราเงินเดือน 13,020 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1.สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
 2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 3.พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ได้อย่างน้อย 35 คำ/นาที
 4.ปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซ.สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 1.เป็นผู้ประสานงานในการติดตามงานกับภาควิชาคลินิกกับพรีคลินิก, สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว
 2.ลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือภายใน ภายนอก และรวบรวมเอกสารเสนอแฟ้มให้กับคณบดี
 3.แจ้งเวียนหนังสือทาง e-mail และเซ็นรับ-ส่ง เอกสาร
 4.ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์
 5.จัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อยและเป็นหมวดหมู่
 6.จัดทำแฟ้มงาน/แบบฟอร์ม/ขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงาน
 7.พิมพ์งาน/เอกสาร บันทึกข้อความ หนังสือภายนอก ภายใน และทำระบบงานสารบรรณ
 8.ถ่ายเอกสาร/อัดสำเนาหนังสือ เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึง
 9.รวบรวมความต้องการวัสดุ-ครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน และจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามงบประมาณที่ได้รับ
 10. ทำเรื่องแจ้งซ่อม วัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุด และตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ประจำปีของ หน่วยงาน
 11.ประสานงานการจัดสรรทุน, ออกใบอนุญาตให้กับนักวิจัย
 12. ประสานงานการจัดโครงการ, การจัดประชุม เช่น อาคารสถานที่, เวชนิทัศน์, การจัดเลี้ยง ฯลฯ เป็นต้น
 13. ประสานงานการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าประเมินบทความ, เงินงวดวิจัย ฯลฯ
 14. ประสานงานในการรวบรวมผลงานวิจัย และจัดทำฐานข้อมูลทางคลินิก
 15. เป็นตัวแทนหน่วยงานในการเข้าร่วมประชุม/อบรม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 16. ดูแล ประสานงาน และบริหารจัดการเว็บไซต์ของฝ่ายวิจัยให้เป็นปัจจุบันและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ บนเว็บไซต์
 17. ทำแบบสอบถามด้านความพึงพอใจ และสรุปผล
 18. รวบรวมเอกสารหลักฐานและเตรียมความพร้อมในด้าน 5 ส, ความเสี่ยง, ประกันคุณภาพ
 19. สรุปผลการดำเนินงาน, จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับทั้งภายในและภายนอก, ติดตามสัญญาการรับทุน ฯลฯ
 20. สืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์, citation, ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
 21. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 มิถุนายน 2555 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-16.30 น.) ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.0-3739-5415-5 ต่อ 60224

 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
ลงวันที่ 13/06/2012 11:49:16
จำนวนผู้ชม 926
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 01 ธันวาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54747 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน