SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. รับพนักงานช่วยการพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล)

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. รับพนักงานช่วยการพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. รับพนักงานช่วยการพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล), ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. รับพนักงานช่วยการพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล)ประกาศรับสมัครงาน
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ตำแหน่ง :
 พนักงานช่วยการพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล)

 หน่วยงาน :
 ฝ่ายบริการพยาบาล

 รายละเอียด :
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - เพศหญิง
 -วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 - มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจไม่มีโรคประจำตัวและโรคติดต่อใดๆ
 - มีความเสียสละและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 - มีความเข้าใจและพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านบริการผู้ป่วย
 - มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 - สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้


 ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 - ช่วยชั่งน้ำหนักและตรวจวัดสัญญาณชีพจรในผู้ป่วยที่มาใช้บริการ
 - ช่วยเหลือผู้ป่วยในเรื่องการรับประทานอาหารการขับถ่ายหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมตามแผนการ รักษา
 - เตรียมเอกสารวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้ต่าง ๆ สำหรับใช้กับผู้ป่วย
 - เก็บและทำความสะอาดอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้ต่างๆ ให้เรียบร้อย
 - ทำความสะอาดโต๊ะ/เก้าอี้/เครื่องใช้ต่าง ๆภายในหน่วยให้สะอาด และจัดให้เป็นระเบียบ
 - ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 กำหนดการคัดเลือก
 - รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4
 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์
 - ประกาศรายชื่อและรายละเอียดการสอบวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ณ ชั้น 1 อาคารบริหารฯ

 

 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 - อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,570 บาท
 -เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 6 เดือน จะได้ค่าครองชีพเพิ่มเดือนละ 1,000บาท
 - เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมเมื่อปฏิบัติงานครบ1 ปี หากเลือกสถานพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จะได้รับการยกเว้นการหักค่าจ้างในส่วนของผู้ประกันตน
 - มีสิทธิการลาตามระเบียบของคณะฯ


 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป
 2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 3. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ระบุข้อความ “ใช้สำหรับสมัครงานที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น” อย่างละ 1 ฉบับ
 4. สำเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรแสดงคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้สมัครสอบ หรือทะเบียนผลการศึกษา (รบ.) จำนวน 1 ฉบับ (ให้นำเอกสารตัวจริง
 มาในวันที่สมัคร)
 5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของบริษัท ผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก

 
ลงวันที่ 31/05/2012 01:53:39
จำนวนผู้ชม 1337
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ