SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว รับ นักวิชาการศึกษา (1 - 29 มิถุนายน 2555)

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว รับ นักวิชาการศึกษา (1 - 29 มิถุนายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว รับ นักวิชาการศึกษา (1 - 29 มิถุนายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว รับ นักวิชาการศึกษา (1 - 29 มิถุนายน 2555) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-2790 สังกัดสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2790
 สังกัด สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

 อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 2.มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, Excel, Internet, E-mail ได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ
 3.มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยดีมากและภาษาอังกฤษในเกณฑ์อ่านออกเขียนได้
 4.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 5.หากมีประสบการณ์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำวารสาร ตำรา หนังสือจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 1.ดำเนินการประสานงานการจัดทำวารสาร ตำรา หนังสือ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ
 2.ดำเนินการติดต่อ จัดส่งเอกสาร และติดตามผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 3.กำหนดรูปแบบอาร์ตเวิร์ค ตรวจรูปแบบบทความทางวิชาการ ตำรา หนังสือ และ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ตรวจพิสูจน์อักษร ตรวจความถูกต้องด้านการใช้ภาษา และแก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้อง
 4.จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดทำวารสาร ตำรา หนังสือ
 5.อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดทำวารสาร หนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ
 6.เกษียนหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง ร่าง พิมพ์ ทาน หนังสือราชการ
 7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
 สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 มิถุนายน 2555 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) โทร. 0 2649 5000 ต่อ 5729 , 5654

 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์
 ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
ลงวันที่ 30/05/2012 15:55:40
จำนวนผู้ชม 1186
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ