SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สพฐ. เปิดสอบครูผู้ช่วย 75 เขต 976 อัตรา (1 - 7 มิถุนายน 2555)

สพฐ. เปิดสอบครูผู้ช่วย 75 เขต 976 อัตรา (1 - 7 มิถุนายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สพฐ. เปิดสอบครูผู้ช่วย 75 เขต 976 อัตรา (1 - 7 มิถุนายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ สพฐ. เปิดสอบครูผู้ช่วย 75 เขต 976 อัตรา (1 - 7 มิถุนายน 2555)การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2555 รับสมัครวันที่ 1-7 มิถุนายน และสอบแข่งขัน วันที่ 8-14 มิถุนายน

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำรวจตำแหน่งว่างและความต้องการของโรงเรียนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และรายงานความประสงค์หรือไม่ประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความแจ้งแล้วนั้น

 บัดนี้ มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันฯ จำนวน 75 เขต เพื่อให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบายในการดำเนินการสอบแข่งขันดังกล่าวเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

 1. การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 25 เมษายน 2555 อย่างเคร่งครัด

 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทางสาขาวิชาเอกเดียวกันขึ้นบัญชีรอการบรรจุ เนื่องจากหากมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้สอบแข่งขันกันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

 3. ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขันฯ ให้ส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กำหนด การตรวจกระดาษคำตอบ และการประมวลผลการสอบ เพื่อให้ข้อสอบเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยสอบ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งรายละเอียดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยสอบทราบอีกครั้งหนึ่ง

 4. ให้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยระบุจำนวนตำแหน่ง จำแนกคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก พร้อมระบุอัตราเงินเดือน คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทางวิชาเอกให้ชัดเจน (ไม่ระบุกลุ่มวิชาทั่วไป หรือไม่ระบุกลุ่มวิชา) รวมทั้งข้อความอื่นที่ผู้สมัครสอบแข่งขันควรทราบ)

 ทั้งนี้ การกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/175 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2554

 5. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสงค์สอบแข่งขันดำเนินการสอบแข่งขนพร้อมกันทุกหน่วยสอบตามปฏิทินการสอบแข่งขันที่ ก.ค.ศ.กำหนด

 6. ในการดำเนินการดังกล่าว ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กล่าวคือ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามระเบียบของคุรุสภาว่าด้วยการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมด้วย

 7. การรับสมัครผู้พิการ ซึ่งมีคุณสมบัติ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอกตรงตามประกาศรับสมัครของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้หน่วยสอบถือปฏิบัติเช่นบุคคลทั่วไป และอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามมติ ก.ค. ที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานกับศูนย์การศึกษาพิเศษภายในจังหวัด ให้จัดสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ เช่น คนอ่านข้อสอบสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ หรือทางลาดสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

 8. หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิ สาขาวิขาเอก ขอให้หารือ ก.ค.ศ.โดยตรง และรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบด้วย

 9. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์จะสอบได้ทราบข้อมูลในการดำเนินการสอบแข่งขันอย่างรวดเร็ว จึงใคร่ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการดังนี้

 9.1 จัดส่งประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน พร้อมบัญชีกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก และจำนวนตำแหน่งที่ประกาศสอบ และบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยด่วนทางโทรสาร ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2555

 9.2 มอบหมายเจ้าหน้าที่รายงานจำนวนผู้สมัครสอบรายวันในแต่ละกลุ่มวิชาเอก หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเมื่อสิ้นสุดการรับสมัครของแต่ละวันทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง หรือทางโทรสาร หรือ E-mail

 การประสานงานเกี่ยวกับการสอบแข่งขันให้ติดต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร. 0-2280-4256, 0-2288-5660, 0-2288-5662, 0-2281-0454 โทรสาร 0-2280-4256, 0-2288-5662, 0-2280-1673, 0-2281-9992 หรือ E-mail: pat_ivy@hotmail.com หรือ chotji_4448@hotmail.com

 ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 ดังนี้

 1. กรุงเทพมหานคร ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1, ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 รวม 6 อัตรา

 2. นนทบุรี เขต 1 ภาษาไทย 7, สังคมศึกษา 1, พลศึกษา 1, นาฏศิลป์ 1, ดนตรีไทย 2, ศิลปศึกษา 1, ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 2 รวม 16 อัตรา

 3. ปทุมธานี เขต 1 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1, ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 รวม 6 อัตรา

 4. ปทุมธานี เขต 2 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 2, คณิตศาสตร์ 3, วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1, สังคมศึกษา 1, ดนตรีไทย 1, ดนตีสากล 1, คอมพิวเตอร์ 1, ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 รวม 13 อัตรา

 5. นราธิวาส เขต 3 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, พลศึกษา 1, ดนตรี 1, ศิลปศึกษา 1, คอมพิวเตอร์ 1, ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 รวม 9 อัตรา

 6. ปัตตานี เขต 2 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 3, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ 1, พลศึกษา 1, ดนตรีไทย 1, ศิลปศึกษา 1, คอมพิวเตอร์ 1, ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 2 รวม 13 อัตรา

 7. ยะลา เขต 2 ภาษาไทย 2, ภาษาอังกฤษ 3, คณิตศาสตร์ 4, วิทยาศาสตร์ 2, คอมพิวเตอร์ 1, ประถมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 รวม 13 อัตรา

 8. สตูล ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 2, คณิตศาสตร์ 1, คอมพิวเตอร์ 1, ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 รวม 6 อัตรา

 9. ชุมพร เขต 1 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ 1, สังคมศึกษา 1, นาฏศิลป์ 1, ดนตรีไทย 1, คอมพิวเตอร์ 1, ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 รวม 10 อัตรา

 10. ชุมพร เขต 2 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ 1, พลศึกษา 1, ดนตรี 1, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 2 รวม 8 อัตรา

 11. นครศรีธรรมราช เขต 2 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ 1, สังคมศึกษา 1, พลศึกษา 1, ดนตรีสากล 1, คอมพิวเตอร์ 1, เกษตร 1, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 รวม 10 อัตรา

 12. สงขลา เขต 3 ภาษาอังกฤษ 1, นาฏศิลป์ 1, ดนตรีสากล 1, บรรณารักษ์ 1 รวม 4 อัตรา

 13. สุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1, สังคมศึกษา 1, พลศึกษา 1, ดนตรี 1, คอมพิวเตอร์ 1, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 รวม 9 อัตรา

 14. สุราษฎร์ธานี เขต 3 ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, ดนตรี 1 รวม 3 อัตรา

 15. กระบี่ คณิตศาสตร์ 1, สังคมศึกษา 1, พลศึกษา 1, ดนตรี 1, ภาษาอังกฤษ (ปริญญาโท) 1 รวม 5 อัตรา

 16. พังงา ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ 1, สังคมศึกษา 1, พลศึกษา 1, คอมพิวเตอร์ 1, การจัดการสารสนเทศ 1, ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 รวม 10 อัตรา

 17. ภูเก็ต ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 2, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 รวม 5 อัตรา

 18. ระนอง ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 รวม 5 อัตรา

 19. กาญจนบุรี เขต 3 ภาษาไทย 1, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ 1 รวม 3 อัตรา

 20. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1, คอมพิวเตอร์ 1 รวม 5 อัตรา

 21. ราชบุรี เขต 2 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ 1, คอมพิวเตอร์ 1, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 รวม 6 อัตรา

 22. สมุทรสงคราม ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 3, ดนตรีสากล 1, เกษตร 1, ปฐมวัยศึกษาอนุบาลศึกษา 1 รวม 7 อัตรา

 23. สุพรรณบุรี เขต 3 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 5, วิทยาศาสตร์ 1, คอมพิวเตอร์ 3, ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 รวม 12 อัตรา

 24. สระบุรี เขต 2 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, สังคมศึกษา 1, ดนตรีไทย 1, คอมพิวเตอร์ 1, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 รวม 7 อัตรา

 25. กำแพงเพชร เขต 2 ภาษาไทย 4, คณิตศาสตร์ 3, นาฏศิลป์ 1, ศิลปศึกษา 2 รวม 10 อัตรา

 26. ตาก เขต 1 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1 รวม 3 อัตรา

 27. ตาก เขต 2 ภาษาไทย 1, คณิตศาสตร์ 1, สังคมศึกษา 1, พลศึกษา 1, นาฏศิลป์ 1, ดนตรี 1, อุตสาหกรรมศิลป์ 1 รวม 7 อัตรา

 28. พิษณุโลก เขต 3 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ 1, สังคมศึกษา 1, คอมพิวเตอร์ 1, ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 รวม 8 อัตรา

 29. เพชรบูรณ์ เขต 3 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ 1, สังคมศึกษา 1, คอมพิวเตอร์ 1, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 รวม 7 อัตรา

 30. เชียงใหม่ เขต 3 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ 1, สังคมศึกษา 1, พลศึกษา 1, นาฏศิลป์ 1, ดนตรี 1, ศิลปศึกษา 1, ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 รวม 10 อัตรา

 31. น่าน เขต 2 ภาษาไทย 5, คณิตศาสตร์ 3, ดนตรีสากล 3 รวม 11 อัตรา

 32. แม่ฮ่องสอน เขต 1 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ 1, สังคมศึกษา 1, คอมพิวเตอร์ 1, ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 รวม 8 อัตรา

 33. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ 1, สังคมศึกษา 1, พลศึกษา 1, คอมพิวเตอร์ 1, ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 รวม 9 อัตรา

 34. เลย เขต 1 ภาษาไทย 1, สังคมศึกษา 1, นาฏศิลป์ 1, คอมพิวเตอร์ 1, ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 รวม 6 อัตรา

 35. เลย เขต 2 ภาษาไทย 1, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ 1, ศิลปศึกษา 1, คอมพิวเตอร์ 1 รวม 5 อัตรา

 36. หนองคาย เขต 2 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1, พลศึกษา 1, คอมพิวเตอร์ 1 รวม 6 อัตรา

 37. ชัยภูมิ เขต 3 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ 1, นาฏศิลป์ 1, คอมพิวเตอร์ 1, ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 รวม 8 อัตรา

 38. นครราชสีมา เขต 3 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1 รวม 3 อัตรา

 39. นครราชสีมา เขต 5 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1, สังคมศึกษา 1, พลศึกษา 1, ดนตรี 1, คอมพิวเตอร์ 1, ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 รวม 10 อัตรา

 40. ศรีสะเกษ เขต 4 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คอมพิวเตอร์ 1, วิทยาศาสตร์ 1, นาฏศิลป์ 1, ดนตรี 1, ศิลปศึกษา 1, คอมพิวเตอร์ 1, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 รวม 9 อัตรา

 41. สุรินทร์ เขต 3 ภาษาไทย 3, ภาษาอังกฤษ 5, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ 1, สังคมศึกษา 1, พลศึกษา 1, สุขศึกษา 1, นาฏศิลป์ 1, ดนตรี 1, ศิลปศึกษา 1, คอมพิวเตอร์ 2, อุตสาหกรรมศิลป์ 1, เกษตร 1, บรรณารักษ์ 1, ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 รวม 23 อัตรา

 42. จันทบุรี เขต 2 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 2, วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1, สังคมศึกษา 1, พลศึกษา 1, ดนตรีไทย 1, คอมพิวเตอร์ 2, ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 4 รวม 15 อัตรา

 43. ชลบุรี เขต 3 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1, สังคมศึกษา 1 รวม 5 อัตรา

 44. ระยอง เขต 1 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 รวม 4 อัตรา

 45. ระยอง เขต 2 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 2, พลศึกษา 1, ดนตรีสากล 1, คอมพิวเตอร์ 1, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 รวม 8 อัตรา

 46. สระแก้ว เขต 1 คณิตศาสตร์ 1, ดนตรี 1 รวม 2 อัตรา

 47. สระแก้ว เขต 2 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1, สังคมศึกษา 1, พลศึกษา 1, นาฏศิลป์ 1, คอมพิวเตอร์ 1, ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 รวม 10 อัตรา

 48. สพม.เขต 1 ภาษาไทย 4, ภาษาอังกฤษ 1, ภาษาญี่ปุ่น 1, ภาษาสเปน 1, ภาษาเกาหลี 1, คณิตศาสตร์ 3, ชีววิทยา 1, ฟิสิกส์ 4, สังคมศึกษา 1, ดนตรี 1, ดนตรีไทย 1, ดนตรีสากล 2, ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) 3, คอมพิวเตอร์ 1, คหกรรม/ผ้าและเครื่องแต่งกาย 1, บรรณารักษ์ 1, การเงิน/บัญชี 2, โสตทัศนศึกษา 1, จิตวิทยาและการแนะแนว 1 รวม 31 อัตรา

 49. สพม.เขต 2 ภาษาไทย 21, ภาษาอังกฤษ 26, คณิตศาสตร์ 40, ชีววิทยา 10, ฟิสิกส์ 32, เคมี 13, สังคมศึกษา 34, พลศึกษา 1, ดนตรีสากล 3, ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) 3, คอมพิวเตอร์ 8, บรรณารักษ์ 7, จิตวิทยาและการแนะแนว 4 รวม 202 อัตรา

 50. สพม.เขต 4 ภาษาไทย 2, ภาษาอังกฤษ 3, ภาษาจีน 2, คณิตศาสตร์ 4, นาฏศิลป์ 1, ศิลปศึกษา 1, ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) 1, การเงิน/บัญชี 2, โสตทัศนศึกษา 1 รวม 17 อัตรา

 51. สพม.เขต 5 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์ 1, ดนตรี 1 รวม 5 อัตรา

 52. สพม.เขต 6 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, ภาษาจีน 1, คณิตศาสตร์ 1, ชีววิทยา 1, ฟิสิกส์ 1 รวม 6 อัตรา

 53. สพม.เขต 8 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, ภาษาจีน 1, ภาษาญี่ปุ่น 1, คณิตศาสตร์ 1, ชีววิทยา 1, ฟิสิกส์ 1, เคมี 1, พลศึกษา 1, ดนตรีสากล 1, ศิลปศึกษา 1, บรรณารักษ์ 1 รวม 12 อัตรา

 54. สพม.เขต 10 ภาษาไทย 5, ภาษาอังกฤษ 2, คณิตศาสตร์ 3, ฟิสิกส์ 2, สังคมศึกษา 4 รวม 16 อัตรา

 55. สพม.เขต 11 ภาษาไทย 3, ภาษาอังกฤษ 3, คณิตศาสตร์ 3, วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1, ชีววิทยา 1, ฟิสิกส์ 2, เคมี 2, สังคมศึกษา 3, นาฏศิลป์ 1, ดนตรีสากล 2, ศิลปศึกษา 2, อุตสาหกรรมศิลป์ 1, จิตวิทยาและการแนะแนว 1 รวม 25 อัตรา

 56. สพม.เขต 12 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, ภาษาจีน 1, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ 1, ชีววิทยา 1, ฟิสิกส์ 1, เคมี 1, สังคมศึกษา 1, นาฏศิลป์ 1, ดุริยางค์ศิลป์ 1, คอมพิวเตอร์ 1 รวม 12 อัตรา

 57. สพม.เขต 13 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, ภาษาจีน 1, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1, ฟิสิกส์ 1, พลศึกษา 1, นาฏศิลป์ 1 รวม 8 อัตรา

 58. สพม.เขต 14 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, ภาษาจีน 1, คณิตศาสตร์ 1, นาฏศิลป์ 1, ดนตรี 1, คอมพิวเตอร์ 1, เกษตร 1 รวม 8 อัตรา

 59. สพม.เขต 15 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, สังคมศึกษา 1, พลศึกษา 1, นาฏศิลป์ 1, ศิลปศึกษา 1 รวม 7 อัตรา

 60. สพม.เขต 16 ภาษาญี่ปุ่น 1, ภาษามลายู 1 รวม 2 อัตรา

 61. สพม.เขต 17 ภาษาอังกฤษ 1, ภาษาจีน 1, ภาษาญี่ปุ่น 1, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์ 1, สังคมศึกษา 1, พลศึกษา 1 รวม 7 อัตรา

 62. สพม.เขต 18 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, ภาษาจีน 1, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1, ชีววิทยา 1, ฟิสิกส์ 1, เคมี 1, สังคมศึกษา 1, พลศึกษา 1, นาฏศิลป์ 1, ดนตรี 1, ศิลปศึกษา 1, คอมพิวเตอร์ 1, อุตสาหกรรมศิลป์ 1, คหกรรม/ผ้าและเครื่องแต่งกาย 1, บรรณารักษ์ 1, การเงิน/บัญชี 1 รวม 18

 63. สพม.เขต 19 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, ภาษาจีน 1, ฟิสิกส์ 1, เคมี 1, พลศึกษา 1, ดนตรีไทย 1, ดนตรีสากล 2, ศิลปศึกษา 1, เกษตร 2 รวม 12 อัตรา

 64. สพม.เขต 21 ภาษาไทย 2, ภาษาอังกฤษ 3, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1, ชีววิทยา 1, ฟิสิกส์ 1, เคมี 1, พลศึกษา 1, นาฏศิลป์ 1, ดนตรีสากล 1, ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) 1, คอมพิวเตอร์ 1, เกษตร 1, คหกรรม/ผ้าและเครื่องแต่งกาย 1, บรรณารักษ์ 1 รวม 18 อัตรา

 65. สพม.เขต 25 ภาษาอังกฤษ 1, ภาษาจีน 1, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ 1, ชีววิทยา 1, ฟิสิกส์ 1, เคมี 1, สังคมศึกษา 1, นาฏศิลป์ 1, ดนตรี 1, ศิลปศึกษา 1, บรรณารักษ์ 1 รวม 12 อัตรา

 66. สพม.เขต 26 ภาษาไทย 1, ภาษาจีน 1, วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1, ฟิสิกส์ 1 รวม 4 อัตรา

 67. สพม.เขต 28 ภาษาไทย 1, ภาษาจีน 1, ภาษาญี่ปุ่น 1, นาฏศิลป์ 1, ดนตรีไทย 1, ดนตรีสากล 1, เกษตร 1, จิตวิทยาและการแนะแนว 1 รวม 8 อัตรา

 68. สพม.เขต 32 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, ภาษาจีน 1, คณิตศาสตร์ 1, ชีววิทยา 1, ฟิสิกส์ 1, พลศึกษา 1, ศิลปศึกษา 1 รวม 8 อัตรา

 69. สพม.เขต 33 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1, ชีววิทยา 1, ฟิสิกส์ 1, เคมี 1, สังคมศึกษา 1, พลศึกษา 1, นาฏศิลป์ 1, ดนตรี 1, ศิลปศึกษา 1, คอมพิวเตอร์ 1, เกษตร 1, คหกรรม/ผ้าและเครื่องแต่งกาย 1, จิตวิทยาและการแนะแนว 1 รวม 16 อัตรา

 70. สพม.เขต 34 ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์ 1, คหกรรม/ผ้าและเครื่องแต่งกาย 1, จิตวิทยาและการแนะแนว 1 รวม 5 อัตรา

 71. สพม.เขต 36 ภาษาจีน 1, สังคมศึกษา 1, พลศึกษา 1, นาฏศิลป์ 1, ดนตรี 1, ศิลปศึกษา 1, อุตสาหกรรมศิลป์ 1, เกษตร 1, บรรณารักษ์ 1, จิตวิทยาและการแนะแนว 1 รวม 10 อัตรา

 72. สพม.เขต 38 ภาษาไทย 2, ภาษาอังกฤษ 2, ภาษาจีน 2, ภาษาญี่ปุ่น 1, ภาษาพม่า 2, คณิตศาสตร์ 3, ชีววิทยา 1, ฟิสิกส์ 2, เคมี 1, สังคมศึกษา 3, พลศึกษา 1, ดนตรี 1 รวม 21 อัตรา

 73. สพม.เขต 39 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, วิทยาศาสตร์ 1, ชีววิทยา 1, ฟิสิกส์ 1, เคมี 1, สังคมศึกษา 1, พลศึกษา 1, คอมพิวเตอร์ 1 รวม 10 อัตรา

 74. สพม.เขต 41 ภาษาไทย 1, ภาษาอังกฤษ 1, คณิตศาสตร์ 1, ชีววิทยา 1, ฟิสิกส์ 1, เคมี 1, สังคมศึกษา 1, พลศึกษา 1, นาฏศิลป์ 1, ดนตรีไทย 1, ดนตรีสากล 1, ศิลปศึกษา 1, บรรณารักษ์ 1, เทคโนโลยีทางการศึกษา 1, จิตวิทยาและการแนะแนว 1 รวม 15 อัตรา

 75. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาษาไทย 4, ภาษาอังกฤษ 6, คณิตศาสตร์ 9, วิทยาศาสตร์ 2, ชีววิทยา 1, ฟิสิกส์ 2, เคมี 1, สังคมศึกษา 3, พลศึกษา 1, สุขศึกษา 2, นาฏศิลป์ 1, ดนตรี 3, ดนตรีไทย 1, ดนตรีสากล 1, ศิลปศึกษา 1, คอมพิวเตอร์ 3, อุตสากรรมศิลป์ 4, เกษตร 5, คหกรรมผ้า/และเครื่องแต่งกาย 1, บรรณารักษ์ 1, การเงิน/บัญชี 9, โสตทัศนศึกษา 1, จิตวิทยาและการแนะแนว 1, ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 3, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 2, การศึกษาพิเศษ 5, กายภาพบำบัด 5, กิจกรรมบำบัด 5 รวม 83 อัตรา รวม ภาษาไทย 116, ภาษาอังกฤษ 110, ภาษาจีน 17, ภาษาญี่ปุ่น 6, ภาษาสเปน 1, ภาษาเกาหลี 1, ภาษามลายู 1, ภาษาพม่า 2, คณิตศาสตร์ 143, วิทยาศาสตร์ 24, วิทยาศาสตร์ทั่วไป 16, ชีววิทยา 24, ฟิสิกส์ 60, เคมี 26, สังคมศึกษา 77, พลศึกษา 32, สุขศึกษา 3, นาฏศิลป์ 25, ดนตรี 23, ดนตรีไทย 11, ดนตรีสากล 22, ดุริยางคศิลป์ 1, ศิลปศึกษา 22, ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) 8, คอมพิวเตอร์ 49, อุตสาหกรรมศิลป์ 9, เกษตร 15, คหกรรม/ผ้าและเครื่องแต่งกาย 6, บรรณารักษ์ 17, การจัดการสารสนเทศ 1, โสตทัศนศึกษา 3, เทคโนโลยีทางการศึกษา 1, จิตวิทยาและการแนะแนว 12, ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 24, ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 38, การศึกษาพิเศษ 5, กายภาพบำบัด 5, กิจกรรมบำบัด 5, ภาษาอังกฤษ (ปริญญาโท) 1 รวมทั้งหมดที่เปิดรับสมัครในครั้งนี้ทั้งสิ้น 976 อัตรา

 หมายเหตุ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอีกครั้งหนึ่ง

 กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2555

 - วันศุกร์ที่ 1-วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

 - วันศุกร์ที่ 8-วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 รับสมัครสอบแข่งขัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 - ภายในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ

 - กำหนดการสอบแข่งขันฯ ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กำหนด

 วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555

 ภาค ก. 1. ความรอบรู้ 2. ความสามารถทั่วไป 3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพ 4. ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพ วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555

 ภาค ข. 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

 ภายในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 25 เมษายน 2555)

 โดยที่มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กำหนดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดำเนินการที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด

 ดังนั้น ก.ค.ศ.จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ไว้ดังนี้

 1. ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้

 2. ให้จัดสอบแข่งขันปีละครั้งในเดือนเมษายน ตามวัน เวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด หากมีเหตุผลและความจำเป็น อาจเสนอ ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณาจัดสอบแข่งขันได้เป็นการเพิ่มเติม

 3. ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันอาจตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบแข่งขันได้ตามความเหมาะสม

 4. ให้ส่วนราชการดำเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบตามหลักสูตรที่กำหนดท้ายหลักเกณฑ์วิธีการนี้ การตรวจกระดาษคำตอบ และการประมวลผลการสอบ รวมทั้งกำหนดนโยบาย หรือแนวทางในการบริหารจัดการในการดำเนินการสอบแข่งขันให้มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

 5. การดำเนินการสอบแข่งขันให้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยระบุจำนวนตำแหน่ง จำแนกคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก พร้อมระบุอัตราเงินเดือน คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งแยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกให้ชัดเจน รวมทั้งข้อความอื่นที่ผู้สมัครสอบแข่งขันควรทราบและดำเนินการดังนี้

 5.1 ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย

 5.2 ส่งประกาศทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางอินเตอร์เน็ต ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. ส่วนราชการต้นสังกัด และหน่วยงานที่เห็นสมควร

 5.3 ประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ต และทางสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

 6. การรับสมัครสอบแข่งขันให้กำหนดระยะเวลาการรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน ด้วยการยื่นสมัครด้วยตนเอง หรือตามแบบหรือวิธีการสมัครที่ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด โดยกำหนดให้ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมด้วยธนาณัติค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท และให้สมัคร วัน เวลาที่เปิดรับสมัคร และกรณีกำหนดให้ยื่นสมัครทางไปรษณีย์ให้ถือวันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันสมัคร

 7. ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิของผู้สมัครสอบแข่งขันให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน รวมทั้งดำเนินการอื่นตามความจำเป็น ซึ่งในแต่ละวันให้จัดทำสถิติผู้สมัครแยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ประกาศไว้ที่เปิดเผย และหรือทางอินเตอร์เน็ต

 8. ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน

 9. ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอนโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อสอบแข่งขันได้

 10. ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตลอดจนกำหนดระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ และระเบียบอื่น ๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเท่าที่จำเป็น ณ สถานที่ทำการของผู้ดำเนินการสอบแข่งขันทางอินเตอร์เน็ต และทางสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

 11. หลักสูตรการสอบแข่งขันให้ใช้หลักสูตรตามที่กำหนดท้ายหลักเกณฑ์วิธีการนี้ โดยกำหนดระยะเวลาการสอบแข่งขัน จำนวน 2 วัน วันแรกสอบภาค ก. วันที่สอบภาค ข.

 การสอบภาค ข. กรณีกำหนดให้มีการสอบภาคปฏิบัติ ให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาการสอบเพิ่มเติมได้ที่ตามความเหมาะสม

 12. เกณฑ์การตัดสินใจว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ผู้นั้นต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

 13. การดำเนินการสอบแข่งขัน หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาด อันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันพิจารณาแก้ไข หรือยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนั้นได้

 14. เมื่อการสอบแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วให้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยให้เรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย โดยแยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

 กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข. มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนภาค ข. เท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากโดยคณะกรรมการสอบแข่งขัน

 15. การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

 การเรียกตัวในครั้งต่อ ๆ ไป ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันทำหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทางตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารสมัคร โดยให้แจ้งรายละเอียดดังนี้

 15.1 วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว

 15.2 เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการรายงานตัว

 15.3 ลำดับที่ผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

 15.4 รายชื่อและที่ตั้งสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

 15.5 วันที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

 15.6 อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

 16. ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 16.1 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว

 16.2 ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง

 16.3 ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด

 16.4 ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนดได้

 17. ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปแล้ว ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันอาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้

 18. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

 19. การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเสนอส่วนราชการพิจารณา ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการกำหนดแนวทางการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น โดยให้เป็นไปตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้

 20. หากผู้ดำเนินการสอบแข่งขันดำเนินการต่างไปจากหลักเกณฑ์ วิธีการนี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา

 ทั้งนี้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง หรือหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันด้วย
ลงวันที่ 23/05/2012 16:16:25
จำนวนผู้ชม 2064
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ