SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด รับ พนักงานผู้ช่วยประมง (21-31 พฤษภาคม 2555)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด รับ พนักงานผู้ช่วยประมง (21-31 พฤษภาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด รับ พนักงานผู้ช่วยประมง (21-31 พฤษภาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด รับ พนักงานผู้ช่วยประมง (21-31 พฤษภาคม 2555)ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด รับสมัครงานราชการ

 พนักงานผู้ช่วยประมง 2 อัตรา

 สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด

 ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ มิถุนายน-30 กันยายน 2555

 - วุฒิ ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือ ม.6

 ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ตั้งแต่วันที่ 21-31 พฤษภาคม 2555 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.30-11.30 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น.


 ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ต้องนำหลักฐานต่าง ๆ มายื่นให้ครบถ้วน จึงจะมีสิทธิสมัคร

 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี 3 รูป
 2. สำเนาวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร 2 ฉบับ
 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
 7. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (สด.8, สด.9, สด.43 เป็นต้น เฉพาะผู้สมัครเพศชาย), ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง), ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า ‘สำเนาถูกต้อง’ และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

 
ลงวันที่ 23/05/2012 16:13:03
จำนวนผู้ชม 1251
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ