SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลราชวิถี รับวุฒิม.6 - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 25 พฤษภาคม 2555)

โรงพยาบาลราชวิถี รับวุฒิม.6 - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 25 พฤษภาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศโรงพยาบาลราชวิถี
 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ๑ อัตรา
 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ๑ อัตรา
 ตำแหน่งเภสัชกร ๓ อัตรา
 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ๓ อัตรา
 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ อัตรา
 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๔ อัตรา
 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประกันสุขภาพ ๓ อัตรา
 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ ๑๐ อัตรา
 …………………………………………………………….

 ด้วย โรงพยาบาลราชวิถี จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งต่าง ๆ มีคุณสมบัติดังนี้

 ๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
 - ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗

 ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน ๑ อัตรา
 - อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๖๘๐ บาท เบี้ยขยันเดือนละ ๖๐๐ บาท
 รวมอัตราค่าจ้าง ๑๒,๒๘๐ บาท
 - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุข หรือสาขาทางคอมพิวเตอร์
 - เกรดเฉลี่ย สะสม (GPA) ๓.๐๐ ขึ้นไป
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านเข้ารับการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.ปี ๓)

 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน ๑ อัตรา
 - อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๖๘๐ บาท เบี้ยขยันเดือนละ ๖๐๐ บาท
 รวมอัตราค่าจ้าง ๑๒,๒๘๐ บาท
 - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขศึกษา
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านเข้ารับการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.ปี ๓)

 ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน ๓ อัตรา
 - อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๓,๓๐๐ บาท เงิน พ.ต.ส. ๑,๕๐๐ บาท และเงินค่าสาขา ขาดแคลน ๑,๒๐๐ บาท รวมอัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๖,๐๐๐ บาท
 - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพ)
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.ปี ๓)

 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน ๓ อัตรา
 - อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๓๐๐ บาท เบี้ยขยันเดือนละ ๖๐๐ บาท รวมอัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๙๐๐ บาท
 - วุฒิประกาศนียบัตรเทคนิคเภสัชกรรม
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการ เข้ารับการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด. ปี ๓)

 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๓ อัตรา
 - อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๓๐๐ บาท เบี้ยขยันเดือนละ ๖๐๐ บาท รวมอัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๙๐๐ บาท
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการ เข้ารับการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด. ปี ๓)
 - วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาวิชาการเงินและการบัญชี

 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๔ อัตรา
 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประกันสุขภาพ จำนวน ๓ อัตรา
 - อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๓๐๐ บาท เบี้ยขยันเดือนละ ๖๐๐ บาท รวมอัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๙๐๐ บาท
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการ เข้ารับการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด. ปี ๓)
 - วุฒิการศึกษา ปวส.ทุกสาขา

 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ จำนวน ๖ อัตรา
 - อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๙๑๐ บาท เบี้ยขยันเดือนละ ๖๐๐ บาท รวมอัตราค่าจ้าง เดือนละ ๗,๕๑๐ บาท
 - วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) (ไม่รับผู้นำวุฒิปริญญาตรีมาสมัคร)
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์


 ๒. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร
 ๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๑ รูป
 ๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
 ๒.๓ สำเนาวุฒิการศึกษา ฉบับตัวจริง, และสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
 ๒.๔ แต่งกายสุภาพ (ผู้หญิงใส่กระโปรง ผู้ชายใส่กางเกงสแลต) ไม่สวมรองเท้าแตะ

 ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อสอบคัดเลือกขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ในวัน เวลาราชการ (ยกเว้นตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปิดรับสมัครวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕)การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบได้อ่านรายละเอียดเข้าใจถูกต้องตรงตามใบประกาศสมัครสอบ หากมีข้อผิดพลาดไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ไม่มีสิทธิในการสมัครสอบครั้งนี้ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ โรงพยาบาลราชวิถีจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครสอบไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

 ๔. วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
 ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
 วันที่ , เวลาสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบ สถานที่

 ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 เวลา ๑๐.๐๐ น.
 เป็นต้นไป

 - สอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในวันสมัคร
 โปรแกรม Microsoft Word (๕๐ คะแนน)
 และ Excel (๕๐ คะแนน)
 -สอบสัมภาษณ์

 ห้องประชุมภายในฝ่ายบริหารทั่วไป
 ชั้น ๒ ตึกสิรินธร


 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่
 วันที่ , เวลาสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบ สถานที่

 ทราบในวันสมัคร

 - สอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในวันสมัคร
 โปรแกรม Microsoft Word (๕๐ คะแนน)
 และ Excel (๕๐ คะแนน)
 -สอบสัมภาษณ์

 ห้องประชุมภายในฝ่ายบริหารทั่วไป
 ชั้น ๒ ตึกสิรินธร


 ตำแหน่งเภสัชกร,ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์
 วันที่ , เวลาสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบ สถานที่

 ทราบในวันสมัคร

 - สอบสัมภาษณ์
 ห้องประชุมภายในฝ่ายบริหารทั่วไป
 ชั้น ๒ ตึกสิรินธร
 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 วันที่ , เวลาสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบ สถานที่

 ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 เวลา ๐๙.๐๐ น.
 เป็นต้นไป

 - สอบทฤษฎีการเงินและบัญชี
 และคอมพิวเตอร์(ปรนัย)
 - สอบสัมภาษณ์
 ห้องประชุมภายในฝ่ายบริหารทั่วไป
 ชั้น ๒ ตึกสิรินธร
 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานประกันสุขภาพ
 วันที่ , เวลาสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบ สถานที่

 ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 เวลา ๑๐.๐๐ น.
 เป็นต้นไป

 - สอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในวันสมัคร
 โปรแกรม Microsoft Word (๕๐คะแนน)
 และ Excel (๕๐ คะแนน)
 - สอบสัมภาษณ์

 ห้องประชุมภายในฝ่ายบริหารทั่วไป
 ชั้น ๒ ตึกสิรินธร
 ทั้งนี้การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะเรียงลำดับจากคะแนนการสอบร้อยละ 60 ของคะแนนรวมจากการทดสอบความรู้พื้นฐานและการสอบสัมภาษณ์

 ๕. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้
 วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ บอร์ดตรงข้ามกลุ่มงานรังสีวิทยา ชั้น ๑ ตึกสิรินธร

 
ลงวันที่ 23/05/2012 16:00:26
จำนวนผู้ชม 1842
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ