ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 จำนวน 17 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 จำนวน 17 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 จำนวน 17 อัตรา, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 จำนวน 17 อัตรามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - Phuket Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 จำนวน 17 อัตรา

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 1. อาจารย์ สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตร เพื่อการท่องเที่ยว 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาโทหรือเอก ด้านการท่องเที่ยว การบริการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 2. อาจารย์ สาขาการจัดการพืชสวนประดับ
 - วุฒิปริญญาโทหรือเอก ด้านวนศาสตร์อุทยาน และนันทนาการ การจัดการทรัพยากรเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 1. อาจารย์ สาขานิติศาสตร์ 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขานิติศาสตร์
 คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ดังนี้
 - ทำวิทยานิพนธ์ แผน ก. หากมีประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตยสภาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 - มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดม ศึกษา
 - มีใบอนุญาตว่าความ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 2. อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบ
 - วุฒิปริญญาเอก ด้านมัลติมีเดีย นวัตกรรมการออกแบบ การออกแบบกราฟิค การออกแบบนิเทศศิลป์ สื่อศิลปะและการออกแบบ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านการออกแบบ

 คณะวิทยาการจัดการ

 1. อาจารย์ สาขาหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง และปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
 - มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

 2. อาจารย์ สาขาหลักสูตรการจัดการธุรกิจโรงแรม
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท ด้านการโรงแรม หรือที่เกี่ยวข้อง
 - หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

 3. อาจารย์ สาขาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ การประชุมและนิทรรศการ
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท ด้านบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 - หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการประชุมหรือนิทรรศการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. อาจารย์ สาขาคหกรรมศาสตร์
 - วุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หรือปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 - หากมีประสบการณ์ในการสอนในระดับอุดมศึกษามาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 2. อาจารย์ สาขาสาธารณสุขชุมชน 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุข หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 - หากมีประสบการณ์ทางการสอนในระดับอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 3. อาจารย์ สาขาฟิสิกส์
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 สายสนับสนุน

 1. นักภูมิทัศน์ สาขางานอาคารและสถานที่ การบริการ สำนักงานอธิการบดี
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม AutoCAD หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 - หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์คัดเลือกทหารมาแล้ว
 - เพศชาย

 2. นักวิเทศสัมพันธ์ สาขากองนโยบายและแผน
 - วุฒิปริญญาโท
 - มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

 3. หัวหน้าสำนักงาน เลขานุการ สาขาสำนักงานอธิการบดี
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย หรือภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 - มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาไทยในระดับดีมาก มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านงานสารบรรณ การใช้คอมพิวเตอร์ และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 - มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

 4. นักวิชาการศึกษา สาขาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 - วุฒิปริญญาตรี ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลไม่ต่ำกว่า 2 รายวิชา
 - มีประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดตารางเรียนตารางสอนระดับอุดมศึกษา โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.pkru.ac.th ของมหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-7621-1959, 0-7624-0474-7 ต่อ 132

 ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์จดหมายลงทะเบียน EMS ได้ภายในวันสุดท้าย

 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
 - ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์
 - สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ และได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาสถาบันก่อนหรือวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 - รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาตำ (แต่งกายชุดสุภาพ หรือชุดครุยของมหาวิทยาลัย)
 - ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549 ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 1 เดือน
 - เพศชายให้แนบหนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการเข้าตรวจเลือกทหาร แบบ สด.34 หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหารไปด้วย
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หลักฐานการผ่านงาน ใบรับรองความรู้ความสามารถพิเศษ
ลงวันที่ 16/05/2012 09:54:54
จำนวนผู้ชม 1354
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54578 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128463 คน