SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมทรัพยากรน้ำ รับวิศวกรโยธา, เจ้าพนักงานอุทกวิทยา (บัดนี้ - 1 มิถุนายน 2555)

กรมทรัพยากรน้ำ รับวิศวกรโยธา, เจ้าพนักงานอุทกวิทยา (บัดนี้ - 1 มิถุนายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมทรัพยากรน้ำ รับวิศวกรโยธา, เจ้าพนักงานอุทกวิทยา (บัดนี้ - 1 มิถุนายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมทรัพยากรน้ำ รับวิศวกรโยธา, เจ้าพนักงานอุทกวิทยา (บัดนี้ - 1 มิถุนายน 2555) ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้

 1. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 5 อัตรา (ส่วนกลาง) ดังนี้ สังกัดสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ, สังกัดสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ กรุงเทพฯ 3 อัตรา, สังกัดศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรุงเทพฯ
 - วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. แล้ว

 2. เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน 5 อัตรา (ส่วนภูมิภาค) ดังนี้ สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น, สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ฉะเชิงเทรา 3 อัตรา, สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 นครศรีธรรมราช
 - วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสำรวจ และเป็นผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับวุฒิ ปวส. ของ ก.พ.

 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้

 1. เปิดเว็บไซต์ กรมทรัพยากรน้ำ http://dwr.go.th หัวข้อ ‘รับสมัครสอบ’ หรือที่ http://job.dwr.go.th
 2. กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
 3. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษ ขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น

 ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

 ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บจม.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2555 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

 หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
 - ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
 - สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 1 มิถุนายน 2555) อย่างละ 2 ฉบับ

 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 1 มิถุนายน 2555

 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปรากฏเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาหนังสือแจ้งผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ตามที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาเอกสารหลักฐานทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ
 - ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

 ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า ‘สำเนาถูกต้อง’ และลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
ลงวันที่ 16/05/2012 09:26:43
จำนวนผู้ชม 1301
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ