ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมคุมประพฤติ รับวุฒิปริญญาตรี (15 - 21 พฤษภาคม 2555)

กรมคุมประพฤติ รับวุฒิปริญญาตรี (15 - 21 พฤษภาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมคุมประพฤติ รับวุฒิปริญญาตรี (15 - 21 พฤษภาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมคุมประพฤติ รับวุฒิปริญญาตรี (15 - 21 พฤษภาคม 2555)ประกาศกรมคุมประพฤติ Department of Probation
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง
 ..............................................

 ด้วยกรมคุมประพฤติประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
 พนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดหน่วยงานส่วนกลาง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ
 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
 และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศ
 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และ
 การจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัคร
 บุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 ๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

 ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
 ๑. มีสัญชาติไทย
 ๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
 ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
 ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 ๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
 การเมือง
 ๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
 อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
 ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
 ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
 ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

 ๓. การรับสมัครสอบ
 ๓.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่กองบริหาร
 ทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๔ ถนนแจ้งวัฒนะ
 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร ๐๒ ๑๔๑ ๔๗๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 ในวันและเวลาราชการ
 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี
 (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
 (๒) สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
 (Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวนอย่างละ
 ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่
 ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรอง
 คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
 กำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 (๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
 (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
 (๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 ๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
 รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
 อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้
 ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
 เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และกรมคุมประพฤติจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย

 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด
 วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
 กรมคุมประพฤติจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
 และสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ กรมคุมประพฤติ
 และทาง www.probation.go.th หัวข้อสมัครงาน/รับโอน

 ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วยวิธีการ
 ประเมิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
 กรมคุมประพฤติจะดำเนินการประเมินครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑
 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป

 ๗. เกณฑ์การตัดสิน
 ๑. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
 ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 ๒. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้ง
 ที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่า
 ร้อยละ ๖๐
 ๓. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมิน
 ทั้งสองสมรรถนะ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
 ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจาก
 การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนน
 ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบ
 ก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 ๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 กรมคุมประพฤติ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำ ดับคะแนนสอบ ณ
 กรมคุมประพฤติ และทาง www.probation.go.th หัวข้อสมัครงาน/รับโอน โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็น
 อันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี

 ๙. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมคุมประพฤติกำหนด

 เอกสารแนบ
 ๑. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 เตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ
 ดำเนินการทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ปฏิบัติงานด้าน
 งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ รวบรวม
 ข้อมูลสถิติ อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้บริหารในด้านกำหนดการเดินทาง วิธีการเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ติดต่อประสานงาน ขอความร่วมมือกับสำนักงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
 ภูมิภาค รวมถึงองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยการผู้บริหารและ
 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนน วิธีการประเมิน

 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
 ๑. ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์
 บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่
 ๒. ความรู้ด้านการติดต่อประสานงาน งานเลขานุการ การจัดร่าง
 หนังสือเอกสารโต้ตอบ การเตรียมการประชุมและบันทึกรายงานการ
 ประชุม
 ๑๐๐
 - สอบข้อเขียน
 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
 ๓. ทดสอบความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว
 ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น
 ๑๐๐ - สอบสัมภาษณ์
 รวม ๒๐๐
 หมายเหตุ กรมคุมประพฤติจะดำเนินการประเมินครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑-๒ ก่อน และผู้ผ่านการประเมิน ในครั้งที่ ๑
 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป
 อัตราว่าง ๑ อัตรา ที่กลุ่มประสานราชการและช่วยอำนวยการ
 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
 อัตราค่าตอบแทน ๑๔,๐๒๐ บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
 ค่าธรรมเนียมสมัคร ๒๐๐ บาท เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็น
 ผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อน
 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

 เอกสารแนบ
 ๒. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 รวบรวมข้อมูล เอกสารคำขอตั้งงบประมาณของหน่วยงาน ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลข
 ตามรายการที่ขอตั้งงบประมาณแต่ละหมวดค่าใช้จ่าย จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 จัดทำหลักฐานการจ่ายเงินหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค รวบทั้งเงินที่เบิกจ่ายเป็น
 ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตรวจนับเงินสดเงิน
 คงเหลือประจำวันทุกประเภทและสิ่งแทนตัวเงิน ลงรายการในสมุดควบคุมเงินสด วิเคราะห์ วางแผน รวบรวม
 และจัดเก็บข้อมูลด้านงบประมาณ เพื่อจัดทำสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการต่างๆ ขออนุมัติเบิกเงิน
 งบประมาณทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ลงรายการในสมุดบัญชีประจำวัน แยกประเภท
 ประจำเดือน การปิดบัญชี จัดทำรายงานการเงิน รายการในสมุดบัญชี สรุปงบเดือนและงบปี และปฏิบัติงานอื่น
 ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษา
 วิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
 หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนน วิธีการประเมิน
 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
 ๑. ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์
 บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่
 ๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และความรู้
 ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 ๑๐๐
 - สอบข้อเขียน
 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
 ๓. ทดสอบความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว
 ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น
 ๑๐๐ - สอบสัมภาษณ์
 รวม ๒๐๐
 หมายเหตุ กรมคุมประพฤติจะดำเนินการประเมินครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑-๒ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑
 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป
 อัตราว่าง ๑ อัตรา ที่กลุ่มงานการคลัง
 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
 อัตราค่าตอบแทน ๑๔,๐๒๐ บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
 ค่าธรรมเนียมสมัคร ๒๐๐ บาท เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็น
 ผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อน
 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

 เอกสารแนบ
 ๓. ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่อง การแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรม
 ชุมชนและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด วางแผนการปฏิบัติงาน ศึกษาข้อมูล สอบปากคำพยาน
 ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนในการ
 ปฏิบัติงานคดีที่รับผิดชอบ สรุปเพื่อเสนอความเห็นต่อศาล หน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดย
 อาศัยวิจารณญาณของตนเอง พัฒนารูปแบบวิธีการในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับประเภทคดี โดยใช้ความรู้
 เชิงสหวิทยาการ ความรู้ทางด้านงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งปฏิบัติงานให้
 เป็นไปตามมาตรฐานงาน ตามแผนงาน/โครงการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปวิเคราะห์และจัดทำ
 รายงานต่างๆ เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
 ยาเสพติด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม กฎหมาย การ
 ปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนน วิธีการประเมิน
 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
 ๑. ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์
 บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่
 ๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานคุมประพฤติ (งานสืบเสาะและพินิจ
 งานควบคุมและสอดส่อง งานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ
 ผู้ติดยาเสพติดและงานกิจกรรมชุมชน) กฎหมาย กฎ และระเบียบที่
 ใช้ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ได้แก่
 - ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖-๕๘ และ
 มาตรา ๗๔-๗๖
 - พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติ ตามประมวล
 กฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕
 - พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
 คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ (เฉพาะที่เกี่ยวกับงาน
 คุมประพฤติ)
 - พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ (เฉพาะมาตราที่
 เกี่ยวข้องกับการพักวันต้องโทษและลดวันต้องโทษ) และระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
 พ.ศ. ๒๔๗๙
 ๑๐๐
 - สอบข้อเขียน
 หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนน วิธีการประเมิน
 - ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.
 ๒๕๔๗
 - ความรู้เกี่ยวกับหลักอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา และ
 กระบวนการยุติธรรม
 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
 ๓. วัดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงที
 วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น
 ๑๐๐ - สอบสัมภาษณ์
 รวม ๒๐๐
 หมายเหตุ กรมคุมประพฤติจะดำเนินการประเมินครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑-๒ ก่อน และผู้ผ่านการประเมิน ในครั้งที่ ๑
 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป
 อัตราว่าง ๑ อัตรา ที่กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
 อัตราค่าตอบแทน ๑๔,๐๒๐ บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
 ค่าธรรมเนียมสมัคร ๒๐๐ บาท เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็น
 ผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อน
 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

 เอกสารแนบ
 ๔. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริการ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 รับ-ส่งเอกสารทางราชการ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการ
 จัดเก็บค้นหาหนังสือ ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป จัดทำบัตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
 ตรวจสอบวันลา ลงประวัติข้อมูลบุคคล จัดเก็บ พิมพ์/คัดสำเนา ค้นหาและติดตามเรื่อง เบิกจ่ายวัสดุเครื่องใช้
 ของหน่วยงาน ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่
 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เวียนมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ปฏิบัติงานบุคคลเบื้องต้น
 งานพัสดุและการเงิน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ
 หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนน วิธีการประเมิน
 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
 ๑. ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์
 บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่
 ๒. ความรู้เรื่องงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
 ๓. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 ๑๐๐
 - สอบข้อเขียน
 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
 ๔. ทดลองปฏิบัติงานการใช้คอมพิวเตอร์
 ๕. วัดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา
 อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว
 พริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น
 ๑๐๐ -ทดลองปฏิบัติงาน
 -สอบสัมภาษณ์
 รวม ๒๐๐
 หมายเหตุ กรมคุมประพฤติจะดำเนินการประเมินครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑-๓ ก่อน และผู้ผ่านการประเมิน ในครั้งที่ ๑
 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป
 อัตราว่าง ๓ อัตรา ที่กองแผนงานและสารสนเทศ จำนวน ๒ อัตรา
 และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๑ อัตรา
 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
 อัตราค่าตอบแทน ๙,๑๕๐ บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
 ค่าธรรมเนียมสมัคร ๒๐๐ บาท เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็น
 ผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อน
 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
ลงวันที่ 16/05/2012 09:26:03
จำนวนผู้ชม 1391
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55153 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน