SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ. วิทยาเขตปัตตานี รับอาจารย์ (บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2555)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ. วิทยาเขตปัตตานี รับอาจารย์ (บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ. วิทยาเขตปัตตานี รับอาจารย์ (บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ. วิทยาเขตปัตตานี รับอาจารย์ (บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2555)   ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยตำแหน่ง อำจำรย์
 ..................................................................................................

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครหรือ รับโอนบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อำจำรย์ จานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
 วุฒิปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วิศวกรรมพอลิเมอร์ หรือวัสดุศาสตร์เน้น พอลิเมอร์

 2. คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้
 (ก) คุณสมบัติทั่วไป
 1) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 (ข) ลักษณะต้องห้ำม
 1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
 2) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กาหนดใน กฎ ก.พ.อ.
 3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น
 4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 5) เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6) เป็นบุคคลล้มละลาย
 7) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น
 10) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
 ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที
 อนึ่ง ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องไปทาการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยา โดยผู้ที่มีผลการตรวจเป็นปกติจึงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 3. ภำระงำน
 - สอนรายวิชาในหลักสูตรของภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 - ปฏิบัติงานวิจัย
 - ให้บริการวิชาการ
 - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 4. อัตรำเงินเดือน
 อัตราเงินเดือน 20,660 บาท และเงินนอกเหนือจากค่าจ้าง ดังนี้
 1) เงินสมนาคุณ กรณีเข้าร่วมโครงการพัฒนา ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ เดือนละ 5,000 บาท ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
 2) เงินค่าตอบแทน จานวนเงิน 300,000 บาท กรณีได้ปฏิบัติงานติดต่อกันในวิทยาเขตปัตตานีครบ 5 ปี และ ได้รับอนุมัติให้ได้รับเงินค่าตอบแทนจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 5. สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์
 พนักงานมหาวิทยาลัย พึงจะได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย เช่น
 1) ที่พักอาศัย
 2) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (พนักงานมหาวิทยาลัยสะสม 3% มหาวิทยาลัยสมทบ 3%)
 3) กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
 - ค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคมวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท/ปี โดยครอบคลุม บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร
 - ค่าเล่าเรียนบุตร (ได้รับครึ่งหนึ่งของข้าราชการ)
 4) กองทุนสวัสดิการ
 - เงินกู้ยืมเพื่อประกอบกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
 - เงินกู้ยืมเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
 - เงินกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
 - เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตร
 - เงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบาเพ็ญกุศลศพ
 5) โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์
 6) โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หรือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
 สงขลานครินทร์
 7) สิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ได้รับการเชิดชูเกียรติเช่นเดียวกับข้าราชการอื่น ๆ เป็นต้น

 6. ระยะเวลำกำรรับสมัคร
 รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภำคม 2555
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 6 มิถุนายน 2555
 วันสอบคัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ

 7. รำยละเอียดกำรคัดเลือก
 1) ให้จัดทา Research Proposal หัวข้อที่มีความสนใจและเกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่สมัครสอบ งบประมาณดาเนินการไม่เกิน 150,000 บาท การประเมินผลจะพิจารณาจากเนื้อหา ความคิด การนาเสนอ และความพร้อมที่จะเสนอ ขอรับทุน โดยให้ประยุกต์ใช้หัวข้อตามแบบเสนอขอทุนวิจัย ซึ่งสามารถ Download ได้ที่ http://rdo.psu.ac.th/images/stories/mleft/d2/grant/bud/2556/v-1d.doc
 2) ให้ทดลองสอน เนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางด้านพอลิเมอร์ ระยะเวลาไม่ต่ากว่า 15 นาที
 3) สอบสัมภาษณ์วิชาการ

 8. สถำนที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทร. 0-7333-1303, 0-7331-3928-45 ต่อ 1925, 1928 ส่วนผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร

 9. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องนำมำยื่นในกำรสมัคร
 1) ใบสมัครจานวน 1 ชุด
 2) หนังสือแนะนาตัวผู้สมัคร หรือประวัติส่วนตัว (Resume) จานวน 1 ชุด
 3) สาเนาใบปริญญาบัตร และสาเนาใบแสดงผลการเรียนรายวิชา (Transcript) ทุกระดับการศึกษา อย่างละ 1 ชุด
 4) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ 1 ชุด
 5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ชุด
 6) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป (ติดใบสมัครให้เรียบร้อย)
 7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
 8) ผู้ที่เป็นข้าราชการ จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอานาจสั่งบรรจุ เพื่อให้สมัครและยินดีให้โอนหากเป็นผู้ผ่าน การคัดเลือก ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอสงวนสิทธิ์ในการรับโอนเฉพาะกรณีที่มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์อนุมัติอัตราให้รับโอนแล้วเท่านั้น

 10. ขั้นตอนกำรรับสมัคร
 1) ให้ผู้สนใจสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัคร โดยสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งทาง ไปรษณีย์
 2) เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะพิจารณาจากใบสมัครและติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ตรงตามที่ต้องการโดยตรงมาทาการคัดเลือก และจะแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และ รายละเอียดอื่น ๆ ในการคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบต่อไป
ลงวันที่ 03/05/2012 15:06:13
จำนวนผู้ชม 1454
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ