ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว รับนักวิชาการศึกษา (บัดนี้ - 11 พฤษภาคม 2555)

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว รับนักวิชาการศึกษา (บัดนี้ - 11 พฤษภาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว รับนักวิชาการศึกษา (บัดนี้ - 11 พฤษภาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว รับนักวิชาการศึกษา (บัดนี้ - 11 พฤษภาคม 2555)สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งบประมาณแผ่นดิน) เลขประจำตำแหน่ง 7-3620

 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งบประมาณแผ่นดิน) เลขประจำตำแหน่ง 7-3620
 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

 1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปฏิบัติงานที่พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 2. อัตราเงินเดือน 11,330 บาท

 3. วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ บริหารงานวัฒนธรรมบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ม. กำหนด

 4. ข้อกำหนดภาระงาน
 4.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ รวบรวมฐานข้อมูลทางด้านภูมิปัญญาไทยและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยด้านต่างๆ
 4.2 เผยแพร่และให้บริการความรู้เชิงวิชาการด้านภูมิปัญญาไทย
 4.3 จัดทำเอกสาร บทความ วารสาร หนังสือวิชาการด้านภูมิปัญญาไทยเพื่อเผยแพร่แก่องค์กรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
 4.4 ปฏิบัติงานด้านงานผลิต ประสานงานและพัฒนางานวิจัยทางด้านภูมิปัญญาไทย
 4.5 จัดโครงการบริการวิชาการด้านภูมิปัญญาเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน
 4.6 จัดทำสื่อเผยแพร่แนะนำในรูปแบบต่างๆ
 4.7 สำรวจ รวบรวม ดูแลรักษาวัตถุภูมิปัญญาไทยภายในพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
 4.8 ประสานงานกับเครือข่ายด้านภูมิปัญญาไทยทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 4.9 ติดตามและประเมินผลกิจกรรมโครงการด้านภูมิปัญญาไทยเพื่อรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
 4.10 ประสานงานการขอใช้สถานที่พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยในการจัดกิจกรรมต่างๆ
 4.11 จัดทำฐานข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
 4.12 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 5. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 5.1 มีความสามารถในการร่างเอกสาร โต้ตอบจดหมายหรือหนังสือราชการต่างๆ ได้
 5.2 มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 5.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Power Point หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้ดี
 5.4 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Access หรือโปรแกรมอื่น ๆ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลได้
 5.5 มีความสามารถในการสร้างและพัฒนาสื่อประเภทคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย
 5.6 มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลในระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ดี
 5.7 มีความสามารถในการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานได้

 6. คณะกรรมการดำเนินการคัดสรรพนักงานมหาวิทยาลัย
 ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประธานกรรมการ
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กรรมการ
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ

 7. วิธีการคัดเลือก
 7.1 สอบข้อเขียน
 - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
 - วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 7.2 สอบสัมภาษณ์

 8. กำหนดรับสมัคร
 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ อาคารประสานมิตร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2261 2096 หรือ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 5625 และ 5651
ลงวันที่ 03/05/2012 14:55:30
จำนวนผู้ชม 1032
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55415 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน