SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับพนักงาน 9 อัตรา (บัดนี้ - 10 พฤษภาคม 2555)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับพนักงาน 9 อัตรา (บัดนี้ - 10 พฤษภาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับพนักงาน 9 อัตรา, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับพนักงาน 9 อัตราประกาศ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
 --------------------------------

 ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของ
 กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
 ทดสอบฯ ในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวน ๙ อัตรา สถาบันฯจะดำเนินการจ้างโดยใช้เงินรายได้ ทั้งนี้จะได้รับ
 สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ตามระเบียบของสถาบัน โดยมีรายละเอียดของแต่ละตำแหน่ง ดังนี้

 ตำแหน่งที่ ๑ หัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ จำนวน ๑ อัตรา
 ตำแหน่งที่ ๒ นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน ๖ อัตรา
 ตำแหน่งที่ ๓ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา

 ๑. คุณสมบัติทั่วไป
 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราช
 กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนี้
 ๑.๑ มีสัญชาติไทย
 ๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
 ๑.๓ สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
 ๑.๔ มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน
 ๑.๕ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจหรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้สมัครที่เป็น
 ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ เมื่อได้รับการคัดเลือก และประสงค์จะเป็นเจ้าหน้าที่ของ
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะต้องลาออกจากราชการ)
 ๑.๖ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕(๓) (๔) หรือ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
 ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนี้
 ๑.๖.๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 ๑.๖.๒ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
 ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 ๑.๖.๓ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือ
 เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 ๑.๗ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน

 ๒. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง
 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

 ตำแหน่งที่ ๑ หัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ จำนวน ๑ อัตรา
 ๑. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท สาขาวิชาการวัดและประเมินผล วิจัยทางการศึกษา การ
 บริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 ๒. มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการที่มีลักษณะผลตอบแทนเชิงธุรกิจ
 ๓. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทดสอบ ตามกระบวนการทดสอบตามมาตรฐานการ
 ทดสอบ และงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานไม่ต่ำกว่า ๕ ปี และมีประสบการณ์ในงานบริหารไม่ต่ำกว่า ๒ ปี
 ๔. ในกรณีที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ ต้องมีศักยภาพที่แสดงให้เห็นว่าทำงานบริหารได้
 ๕. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงาน

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 การกำกับ ดูแลการดำเนินงานภายในกลุ่มงาน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
 การบริการการทดสอบแก่หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการบริการทดสอบวัดความรู้ความสามารถแก่ครู
 นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน ประกอบด้วย
 งานวิจัยและพัฒนา การประเมินผลการศึกษา การสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 การพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
 ทดสอบการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดทดสอบทางการศึกษา การบริหารจัดการคลังข้อสอบและคลังชุด
 ข้อสอบอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการดำเนินการจัดสอบ โดยมีงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
 ๑. งานวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการทดสอบ ได้แก่ การพัฒนาระบบการทดสอบ
 วิธีการทดสอบ ตลอดจนการสนับสนุนการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 ๒. งานสร้างและพัฒนาเครื่องมือทดสอบ ได้แก่ การพัฒนาเครื่องมือทดสอบ การติดต่อ
 ประสานงานผู้ออกข้อสอบ การจัดประชุมผู้ออกข้อสอบ การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการออก
 ข้อสอบ งานพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบ งานจัดชุดข้อสอบและคลังชุดข้อสอบ งานจัดระบบคลังข้อสอบและ
 คลังชุดข้อสอบ
 ๓. งานการบริหารการทดสอบ ได้แก่ งานวางแผนการจัดสอบ ในการบริการการ
 ทดสอบแก่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งดำเนินการและประสานงาน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัด
 สอบ การผลิตคู่มือการจัดสอบและคู่มือการคุมสอบ การจัดประชุมศูนย์สอบเพื่อเตรียมความพร้อมใน
 การจัดสอบ การจัดพิมพ์และการบรรจุข้อสอบ-กระดาษคำตอบ การจัดส่งเอกสารและอุปกรณ์การจัด
 สอบ การรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ และการจัดระบบการขอดูกระดาษคำตอบ
 ๔. งานอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

 ตำแหน่งที่ ๒ นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน ๖ อัตรา
 ๑. การศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท สาขาวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา หรือสาขาวิชา
 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 ๒. มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๒ ปี ทางด้านการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา หรือที่
 เกี่ยวข้องทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 ๓. มีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี
 พิเศษ
 ๔. มีความรู้ความสามารถในหลักสูตรและเนื้อหาวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ในการสอน
 ๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมทางสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และ
 โปรแกรมการวัดประเมินผลได้ในระดับดี
 ๖. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียนเป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณา
 เป็นกรณีพิเศษ
 ๗. มีผลงานทางวิชาการทางด้านการวัดและประเมินผล จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 ๘. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงาน
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ๑. ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 ๒. วิเคราะห์คะแนนสอบทุกระดับของสถาบัน และคุณภาพข้อสอบทุกระดับของสถาบัน
 ๓. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบทุกระดับของสถาบัน และเผยแพร่
 ๔. ปฏิบัตงิ านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 ตำแหน่งที่ ๓ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา
 ๑. การศึกษาขั้นต่ำปริญญาปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
 บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 ๒. ประสบการณ์ขั้นต่ำ ๑ – ๒ ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการบริหารการจัดการ และ
 ประสานงาน รวมทั้งการบริหารจัดการงานด้านเอกสาร
 ๓. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงาน
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ๑. ประสานงานการจัดสอบทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา และด้านการศึกษานอกระบบของสถาบัน
 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ๒. ประสานงานการจัดให้บริการทดสอบวัดความรู้ความสามารถแก่ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป
 ๓. ดำเนินการจัดประชุมศูนย์สอบและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารคู่มือต่างๆ ที่
 เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ
 ๔. ดำเนินการจัดเก็บ และรวบรวมเอกสาร และดำเนินการจัดส่งเอกสารเกี่ยวข้องกับการจัดสอบ
 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ๕. ดำเนินการจัดระบบการจัดเก็บเอกสารของกลุ่มงาน
 ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 ๓. กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร และเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลด (Download) ใบสมัครได้ทาง
 เว็บไซต์ http://www.niets.or.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 (องค์การมหาชน) และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สถาบันทดสอบฯ หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
 จดหมายมาที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่
 ๑๒๘ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ๓๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ตั้งแต่
 วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ –
 ๑๑.๓๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานประกอบการ
 สมัคร ดังนี้
 ๓.๑ ใบสมัครตามรูปแบบที่สทศ. กำหนด (เขียนใบสมัครด้วยลายมือด้วยตัวบรรจง)
 ๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
 ๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
 ๓.๔ สำเนาวุฒิบัตรทางการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) พร้อม
 สำเนา อย่างละ ๑ ฉบับ (ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันที่
 ปิดรับสมัคร)
 ๓.๕ ประวัติและผลงานในรูปแบบของแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) (ถ้ามี)
 ๓.๖ ผลงานที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครงาน (ถ้ามี)
 ๓.๗ หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานเดิม (ถ้ามี)
 ๓.๘ หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

 ๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ๑. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
 ทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
 รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
 ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัคร
 ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้า
 รับการคัดเลือกครั้งนี้ถือเป็นโมฆะ
 ๒. ผู้สมัครจะต้องยื่นหรือแนบเอกสารหลักฐานมาให้ครบถ้วนในวันยื่นใบสมัคร สถาบัน
 ฯ จะไม่รับใบสมัครหากยื่นเอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศ
 ๓. ใบสมัครฉบับใดที่ไม่สามารถอ่านออกได้ หรือมีข้อความไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วนหรือไม่
 สมบูรณ์ไม่ว่ากรณีใด หรือแนบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด สถาบันฯ จะไม่รับพิจารณา
 ๔. สถาบัน จะจ้างบุคคลที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกของสถาบัน และจ่ายเงินเดือน โดย
 ใช้เงินรายได้ของสถาบัน รวมถึงการได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆ ของตามระเรียบของ
 สถาบันฯ

 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้า
 รับการคัดเลือกในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเข้า
 รับการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ของสถาบันทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th และ ณ ที่ทำการของ
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ๓๖ แขวงทุ่งพญา
 ไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สำหรับการคัดเลือกนั้น สถาบันฯ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล โดยอาจใช้
 วิธีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ หรือสอบสัมภาษณ์ แล้วแต่กรณี
 ทั้งนี้ สถาบันฯ จะประกาศวิธีการคัดเลือก และเกณฑ์การคัดเลือกในวัน เวลา และ
 สถานที่เดียวกัน กับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก
ลงวันที่ 23/04/2012 08:56:11
จำนวนผู้ชม 1349
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ