SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับนักทรัพยากรบุคคล (บัดนี้ - 25 เมษายน 2555)

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับนักทรัพยากรบุคคล (บัดนี้ - 25 เมษายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับนักทรัพยากรบุคคล , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ

 - วุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

 ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบริหารงานบุคคล ชั้น 8 (ห้อง 30817) อาคาร 2 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 17-25 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ

 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 - สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 25 เมษายน 2555 (ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 - หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
ลงวันที่ 23/04/2012 08:38:53
จำนวนผู้ชม 1139
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ