SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สภาการพยาบาล รับเจ้าพนักงานธุรการ (บัดนี้ - 30 เมษายน 2555)

สภาการพยาบาล รับเจ้าพนักงานธุรการ (บัดนี้ - 30 เมษายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สภาการพยาบาล รับเจ้าพนักงานธุรการ , ข้อมูลเกี่ยวกับ สภาการพยาบาล รับเจ้าพนักงานธุรการประกาศสานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวของสภาการพยาบาล
 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ในโครงการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจาปี 2555
 ----------------------------------------

 ด้วยสานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาลจะดาเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวของสภาการพยาบาล ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ในโครงการต่ออายุใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นเวลา 10 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 สานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาลจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวของสภาการพยาบาล ดังนี้

 1. ตาแหน่งที่จะคัดเลือก
 ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 16 อัตรา

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีบริบูรณ์และไม่เกินสามสิบปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 (4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
 (5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน
 ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
 (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 (8) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 (9) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกนายจ้างเลิกจ้าง ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การนิติบุคคลอื่น
 (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
 (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าทางาน
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง และรายละเอียดของแต่ละตาแหน่งที่แนบท้ายประกาศนี้

 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร โดยกรอกรายละเอียด และแนบหลักฐานพร้อมภาพถ่าย ส่งมาที่ E-mail : titima_k@tnc.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555

 4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัคร
 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี จานวน 2 รูป
 4.2 สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 อย่างละ 1 ฉบับ
 4.3 สาเนาหนังสือแสดงวุฒิทางการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พร้อมรับรอง
 สาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
 4.4 หลักฐานอื่น เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สาเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมรับรอง
 สาเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ
 4.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 4.6 ใบทหารกองเกิน (สด.8) หรือ (สด.43) เฉพาะผู้สมัครเพศชาย
 4.7 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานเดิม จากผู้บังคับบัญชาสายตรง (ถ้ามี)

 5. การดาเนินการคัดเลือก
 สภาการพยาบาลจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก พร้อมกับการกาหนดวัน เวลา
 และสถานที่คัดเลือกให้ผู้สมัครทราบทาง www.tnc.or.th ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

 6. การคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน
 การคัดเลือกจะใช้วิธีการประเมินเพื่อความเหมาะสม และการทดสอบเกี่ยวกับการ ใช้คอมพิวเตอร์ ดังนี้
 6.1 การกลั่นกรองผู้สมัครจะพิจารณาจากใบสมัคร ประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร และผลงานอื่นๆ ซึ่งแสดงถึงความรู้ ความสามารถของผู้สมัคร
 6.2 การสัมภาษณ์ จะสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในตาแหน่ง และในด้านต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่ง ทัศนคติในการทางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ และบุคลิกภาพ เป็นต้น
 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองแล้ว และจะต้องไปเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สภาการพยาบาลกาหนด
 6.3 การทดสอบเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel
 6.4 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงสุดมีสิทธิที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวของสภาการพยาบาล ตามตาแหน่งที่ยื่นใบสมัครก่อนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนต่ากว่าลงมาตามลาดับ

 หมายเหตุ สถานที่ตั้งสานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล
 อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
 ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000


 รายละเอียดของตาแหน่งที่รับสมัคร

 ชื่อตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานด้านธุรการของงานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตหรือตามคาสั่งหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. รับแบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ทางไปรษณีย์ และที่สภาการพยาบาลเป็นรายกลุ่ม และรายบุคคล
 2. ตรวจสอบหลักฐาน ค่าธรรมเนียม และหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
 3. บันทึกข้อมูล
 4. ดาเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ และต่ออายุบัตรสมาชิก
 5. ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตฯ และบัตรสมาชิก
 6. Scan ใบอนุญาตฯ
 7. จัดส่งใบอนุญาตฯ และบัตรสมาชิกให้ผู้ยื่นคาขอเป็นรายบุคคล
 8. จัดเก็บเอกสาร
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การบัญชี, การขาย
 และการเลขานุการ
 2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านธุรการไม่ต่ากว่า 1 ปี
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 1. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และพิมพ์ดีดได้ไม่ต่ากว่า 40 คาต่อนาที
 2. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
 3. มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
 4. มีจิตสานึกที่ดีต่อการพัฒนางานและองค์กร
 5. หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการจัดระบบทะเบียนประวัติ การปฏิบัติด้านข้อมูลสารสนเทศในสานักงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 
ลงวันที่ 18/04/2012 11:07:08
จำนวนผู้ชม 1605
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ