SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน (17-25 เมษายน 2555)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน (17-25 เมษายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงานประกาศกรมบัญชีกลาง
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน
 ………………………………..

 ด้วยกรมบัญชีกลาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป
 (ส่วนกลาง) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
 ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง
 ของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
 เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบ
 อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
 เลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ๑. รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
 ๑.๑ ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง
 ลำดับ ตำแหน่ง กลุ่มงาน อัตราว่าง (ตำแหน่ง)
 ๑) นักบัญชี (ปริญญาตรี) บริหารทั่วไป ๑
 ๒) บุคลากร (ปริญญาตรี) บริหารทั่วไป ๑
 ๓) เจ้าหน้าที่การคลัง (ปวช.) บริการ ๑
 ๔) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) บริการ ๑
 ๕) เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (ปวช.) เทคนิค ๑
 ๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ตามเอกสารแนบ
 ๑.๓ สิทธิประโยชน์
 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 ๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง
 ๓ เดือน (มิถุนายน ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)

 ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 คุณสมบัติทั่วไป
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
 สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) คือ
 (๔.๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
 (๔.๒) วัณโรคในระยะอันตราย
 (๔.๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
 (๔.๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 (๔.๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง
 (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
 การเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้น
 แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
 เป็นที่รังเกียจของสังคม
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
 ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
 ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
 ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย
 สำหรับพระภิกษุและสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ เพื่อเลือกสรรเป็น
 พนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
 ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕. ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ฃ

 ๓. การรับสมัคร
 ๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน
 ๒๕๕๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
 (๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th หัวข้อ “รับสมัครเพื่อ
 สอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมบัญชีกลาง”
 (๒) ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะ
 กำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
 (๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน ๑ แผ่น หรือหาก ไม่มีเครื่องพิมพ์
 ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น
 ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์
 แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล
 ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
 ๓.๒ นำแบบฟอร์มการชำระเงิน (ข้อ ๓.๑ (๓)) ไปชำระเงิน เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ภายในเวลาทำการของธนาคาร
 ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
 ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๒๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
 (๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๒๐๐ บาท
 (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บาท
 เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 ๓.๔ ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบ
 ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ
 ๓.๕ หลักฐานที่ต้องยื่นในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนำหลักฐานมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดดังนี้
 ๓.๒.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตนั้น ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ
 ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑.๕× ๒ นิ้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน แล้วให้นำมายื่นใน
 วันสอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) (เฉพาะผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒)
 ๓.๒.๒ สำเนาแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตรและระเบียบ
 แสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Record) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
 จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
 คือวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕
 ๓.๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน
 อย่างละ ๑ ฉบับ
 ๓.๒.๔ สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
 ๓.๒.๕ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 (ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 ๔. เงื่อนไขการรับสมัคร
 ๔.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
 ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ ไม่
 ว่าด้วยเหตุอันใด หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผล ทำให้ผู้สมัครสอบไม่มี
 สิทธิสอบสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว กรมบัญชีกลางจะถือว่าการรับสมัครและการได้รับการ
 เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
 ๔.๒ ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง
 ของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูล
 อันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗

 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 กรมบัญชีกลางจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา
 สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารใหม่ ชั้น ๑
 กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์ http://job.cgd.go.th หรือ
 www.cgd.go.th ที่ Icon การรับสมัครพนักงานราชการ

 ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

 เอกสารแนบท้ายประกาศกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

 ลำดับที่ ๑
 ชื่อตำแหน่ง นักบัญชี (ปริญญาตรี)
 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 ตำแหน่งว่าง ๑ อัตรา (ส่วนกลาง)
 ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๔,๐๒๐ บาท
 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
 ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
 สมรรถนะ ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ
 ดังต่อไปนี้
 สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
 ความรู้
 - ความรู้ด้านบัญชี มาตรฐานการบัญชี และการวิเคราะห์
 งบการเงิน
 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง
 เศรษฐกิจและสังคม
 - ความสามารถในการใช้ภาษา
 - ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 คุณลักษณะส่วนบุคคล
 - มุ่งผลสัมฤทธิ์
 - บริการที่ดี
 - จริยธรรม
 - ร่วมแรงร่วมใจ
 - การคิดวิเคราะห์
 - การทำงานร่วมกับผู้อื่น
 ๕๐
 ๕๐
 การสอบสัมภาษณ์
 ๑๐๐
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ
 (๑) ตรวจสอบการจัดทำบัญชีและเก็บรักษาบัญชี รวมทั้งเอกสารประกอบการลงบัญชีของธุรกิจที่มี
 หน้าที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เพื่อให้การจัดทำบัญชีและการดำเนินงานของธุรกิจเหล่านั้นถูกต้อง
 ตามกฎหมาย
 (๒) ตรวจสอบการทำงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งการตรวจสอบบัญชี ตรวจวิเคราะห์งบดุล
 บัญชีกำไรขาดทุน เพื่อควบคุมให้การทำงานของผู้ตรวจบัญชีรับอนุญาตเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
 (๓) ศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของระบบบัญชี และระบบบัญชีรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูล
 ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไปใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนการพัฒนาระบบบัญชี การวางรูปบัญชีและ
 การตรวจสอบบัญชีต่อไป
 ๒. ด้านการวางแผน
 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
 การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 ๓. ด้านการประสานงาน
 (๑) ประสานการทำ งานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
 ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 ๔. ด้านการบริการ
 ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการบัญชี การเงิน การจัดทำงบประมาณ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 เพื่อให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบได้
 ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 ลำดับที่ ๒
 ชื่อตำแหน่ง บุคลากร (ปริญญาตรี)
 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 ตำแหน่งว่าง ๑ อัตรา (ส่วนกลาง)
 ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๔,๐๒๐ บาท
 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
 ในระดับเดียวกัน
 สมรรถนะ ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ
 ดังต่อไปนี้
 สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
 ความรู้
 - ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การ
 ปฏิบัติงานในหน้าที่
 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง
 เศรษฐกิจและสังคม
 - ความสามารถในการใช้ภาษา
 - ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 คุณลักษณะส่วนบุคคล
 - มุ่งผลสัมฤทธิ์
 - บริการที่ดี
 - จริยธรรม
 - ร่วมแรงร่วมใจ
 - การคิดวิเคราะห์
 - การทำงานร่วมกับผู้อื่น
 ๕๐
 ๕๐
 การสอบสัมภาษณ์
 ๑๐๐
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ
 (๑) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทำ
 มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
 (๒) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับ
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 (๓) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความจำเป็นใน
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้
 การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและ
 เสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรร
 ทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
 (๔) ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่ง และการวางแผน
 อัตรากำลังของส่วนราชการ
 (๕) ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน
 และการบริหารค่าตอบแทน
 (๖) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย
 การรักษาวินัยและจรรยา
 (๗) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
 (๘) ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้
 ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
 ๒. ด้านการวางแผน
 วางแผนการทำงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้
 การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 ๓. ด้านการประสานงาน
 (๑) ประสานการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวม ผลงานของทีมงาน ประสานงาน
 กับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อ ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 (๒) อธิบายการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
 และความร่วมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ๔. ด้านการบริการ
 (๑) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือ
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้าง
 ความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 (๒) ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
 บุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ
 (๓) ดำเนินการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
 การปฏิบัติงาน
 ๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 ลำดับที่ ๓
 ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง (ปวช.)
 กลุ่มงาน บริการ
 ตำแหน่งว่าง ๑ อัตรา (ส่วนกลาง)
 ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๑๕๐ บาท
 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
 คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา
 สมรรถนะ ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ
 ดังต่อไปนี้
 สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
 ความรู้
 - ความรู้เกี่ยวกับการคลังอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
 ในหน้าที่
 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง
 เศรษฐกิจและสังคม
 - ความสามารถในการใช้ภาษา
 - ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 คุณลักษณะส่วนบุคคล
 - มุ่งผลสัมฤทธิ์
 - บริการที่ดี
 - จริยธรรม
 - ร่วมแรงร่วมใจ
 - การคิดวิเคราะห์
 - การทำงานร่วมกับผู้อื่น
 ๕๐
 ๕๐
 การสอบสัมภาษณ์
 ๑๐๐
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ
 (๑) ปฏิบัติงานด้านธุรการของส่วนรับ – ส่งหนังสือ เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาและจัดเก็บเอกสาร
 อย่างมีระบบ
 (๒) รวบรวมและจัดทำข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 (๓) ประมวลผล และตรวจสอบข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายตรงเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นใน
 ลักษณะเดียวกัน เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
 (๔) ตรวจสอบเอกสารประกอบการสั่งจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน
 เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือตามที่ได้รับอนุญาตจาก
 กระทรวงการคลัง
 (๕) บันทึกและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
 ในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
 หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
 (๖) ตรวจสอบข้อมูลการขอเบิกเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานราชการในระบบจ่ายตรง
 เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
 (๗) รวบรวมข้อมูล และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล
 ข้าราชการ เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการ และพัฒนามาตรฐานสวัสดิการ
 และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการ ตลอดจนเพื่อใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลในการเบิกจ่ายสวัสดิการ
 สิทธิประโยชน์รายบุคคล
 (๘) ปฏิบัติงานสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ระบบงานสารบรรณ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ และงานบริหารทั่วไปของ
 หน่วยงาน
 ๒. ด้านการบริการ
 (๑) ให้คำปรึกษาและแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้
 ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่สนใจให้เกิด
 ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
 (๒) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
 ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน
 ๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 ลำดับที่ ๔
 ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
 กลุ่มงาน บริการ
 ตำแหน่งว่าง ๑ อัตรา (ส่วนกลาง)
 ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๑๕๐ บาท
 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
 คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา
 สมรรถนะ ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ
 ดังต่อไปนี้
 สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
 ความรู้
 - ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ พัสดุ และการรักษา
 ความลับของทางราชการ
 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง
 เศรษฐกิจและสังคม
 - ความสามารถในการใช้ภาษา
 - ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 คุณลักษณะส่วนบุคคล
 - มุ่งผลสัมฤทธิ์
 - บริการที่ดี
 - จริยธรรม
 - ร่วมแรงร่วมใจ
 - การคิดวิเคราะห์
 - การทำงานร่วมกับผู้อื่น
 ๕๐
 ๕๐
 การสอบสัมภาษณ์
 ๑๐๐
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ
 (๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ
 จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและ
 มีหลักฐานตรวจสอบได้
 (๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อ
 การค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
 (๓) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ใน
 สภาพพร้อมใช้งาน
 (๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้
 เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
 ๒. ด้านการบริการ
 (๑) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
 การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
 (๒) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
 (๓) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
 เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 ๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 ลำดับที่ ๕
 ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (ปวช,)
 กลุ่มงาน บริการ
 ตำแหน่งว่าง ๑ อัตรา (ส่วนกลาง)
 ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๑๕๐ บาท
 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
 คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้าและ
 อิเล็กทรอนิกส์
 สมรรถนะ ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ
 ดังต่อไปนี้
 สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
 ความรู้
 - ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบ
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง
 เศรษฐกิจและสังคม
 - ความสามารถในการใช้ภาษา
 คุณลักษณะส่วนบุคคล
 - มุ่งผลสัมฤทธิ์
 - บริการที่ดี
 - จริยธรรม
 - ร่วมแรงร่วมใจ
 - การคิดวิเคราะห์
 - การทำงานร่วมกับผู้อื่น
 ๕๐
 ๕๐
 การสอบสัมภาษณ์
 ๑๐๐

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ
 (๑) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของ
 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุน
 ต่าง ๆ เพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 (๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สำรอง
 กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของข้อมูล
 (๓) จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
 ๒. ด้านการบริการ
 (๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก
 หน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 (๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบการ
 ปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
 ๓. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ แยกแต่ละระบบงาน
ลงวันที่ 18/04/2012 10:44:56
จำนวนผู้ชม 1070
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ