SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลตำบลหาดอาษา รับพนักงานเทศบาล 4 ตำแหน่ง (27 มีนาคม - 4 เมษายน 2555)

เทศบาลตำบลหาดอาษา รับพนักงานเทศบาล 4 ตำแหน่ง (27 มีนาคม - 4 เมษายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เทศบาลตำบลหาดอาษา รับพนักงานเทศบาล 4 ตำแหน่ง (27 มีนาคม - 4 เมษายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลตำบลหาดอาษา รับพนักงานเทศบาล 4 ตำแหน่ง (27 มีนาคม - 4 เมษายน 2555)ประกาศเทศบาลตำบลหาดอาษา
 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๕
 ------------------------------------

 ด้วยเทศบาลตำบลหาดอาษา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ
 เทศบาล ในประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๔ อัตรา ดังนี้
 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

 ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ
 ๑. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา
 ๒. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ อัตรา
 ๓. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา
 ๔. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท
 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ประกอบกับ ก.ท.จ.ชัยนาท
 ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ เห็นชอบให้เทศบาลกำหนดแผนอัตรากำลัง
 พนักงานจ้าง ๔ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕) และมติ ก.ท.จ.ชัยนาท ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗
 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เห็นชอบให้เทศบาลปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒-
 ๒๕๕๕) (ครั้งที่ ๔) เทศบาลตำบลหาดอาษา จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
 ประจำปี ๒๕๕๕ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
 ๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ผู้สมัครฯต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
 ๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม
 ตามข้อ ๔ ของประกาศ ก.ท.จ.ชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ดังต่อไปนี้
 ๑) มีสัญชาติไทย
 ๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปี
 ๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
 ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคต้องห้ามดังต่อไปนี้
 (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 (ข) วัณโรคในระยะอันตราย
 (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
 ๖) ไม่เป็นผู้...
 -๒-
 ๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 ๗) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผบู้ ริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
 ๘) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
 เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 ๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 ๑๐) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 ๑๑) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 ๑๒) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 ๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครสอบตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
 ตำแหน่งนั้น ตามที่ ก.ท.กำหนดหรือข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม ดังนี้
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑)
 สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่รับสมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างและไม่อาจ
 เข้ารับการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ทั้งนี้ เป็นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่
 นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในมาตรา ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗
 มีนาคม ๒๕๓๘

 ๒. ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในตำแหน่งที่รับสมัครมีดังนี้
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๒)

 ๓. ระยะเวลาการจ้าง
 สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ มีกำหนดทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี โดยจะพิจารณาต่อสัญญา
 จ้างสำหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเหมาะสม ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของ
 ทางราชการและของเทศบาล

 ๔. การสมัครเข้ารับการเลือกสรรและสถานที่รับสมัครสอบ
 ๔.๑ ผู้ที่จะสมัครฯ สามารถขอใบสมัครเข้ารับการเลือกสรรได้ที่สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาล
 ตำบลหาดอาษา ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 ๔.๒ การสมัครเข้ารับการเลือกสรร ผู้ที่จะสมัครฯ สามารถยื่นใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
 ได้ที่สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลหาดอาษา ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา
 ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 ๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครฯ พร้อมหลักฐาน
 ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
 ๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน
 ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ตำแหน่งที่สอบหลังรูปด้วย
 ๕.๒ เนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 ๕.๓ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามประกาศหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกลาง
 พนักงานเทศบาล ที่กำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ
 ๕.๔ สำเนาประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แสดงว่าผู้สมัครเข้า
 รับการเลือกสรรเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรจำนวน ๑ ฉบับ โดยต้องสำเร็จ
 การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับ จำนวน ๑ ชุด (ถ้ามี)
 ๕.๕ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)

 ๖ ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 ผู้สมัครฯ ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้าง
 ตามภารกิจ จำนวนค่าสมัคร ๑๐๐ บาท

 ๗. เงื่อนไขในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
 ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
 ในใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งยืนหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิด
 จากผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร เทศบาลตำบลหาดอาษา อาจไม่รับสมัครให้เข้ารับการเลือกสรร และหากภายหลัง
 ปรากฏว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและ
 เลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาล จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรและไม่มสี ิทธิได้รับการ
 จ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

 ๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
 เทศบาลตำบลหาดอาษา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดอาษา และจะดำเนินการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดอาษา
 ตามรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรแนบท้ายประกาศฯ

 ๙ หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
 วิธีการเลือกสรร เทศบาลจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรผู้สมัคร โดยคณะกรรมการดำเนินการ
 สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหาดอาษา โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หรือโดยวิธี การ
 สัมภาษณ์หรือทดลองปฏิบัติงานอย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกันหรือวิธีการอื่นตามหลักเกณฑ  ดังนี้
 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักวิชาการ
 ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยนายช่างโยธา จะดำเนินการสรรหาและเลือก โดยวิธีการสอบ
 ข้อเขียน (แบบปรนัย) โดยสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) และสอบภาคความรู้
 ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) และทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 (สอบสัมภาษณ์) (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

 ๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้ให้ถือเกณฑ์ว่าผู้เข้ารับการเลือกสรร
 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมทุกภาคตามหลักสูตร
 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าผ่านการเลือกสรรได้

 ๑๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้
 เทศบาลตำบลหาดอาษา จะประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ โดยเรียงลำดับจาก
 ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาหาคะแนนต่ำตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนน
 รวมเท่ากัน ก็ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปที่มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่าและถ้าผู้ผ่านการ
 เลือกสรรได้ คะแนนรวมเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งที่มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
 ลำดับสูงกว่า และถ้าผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ๆ
 ตามลำดับที่ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่าและถ้าผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากันอีกก็ให้ผู้ที่
 ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
 เทศบาลตำบลหาดอาษา จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วัน
 ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว
 บัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก
 ผู้ใดขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิก
 การขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ คือ
 (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการแต่งตั้ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรได 
 (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหาดอาษา
 ภายในเวลาที่ผู้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร หรือผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามกำหนด โดยมี
 หนังสือส่งทางไปรษณีย์รับลงทะเบียน
 (๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการไดต้ ามกำหนดเวลาที่จะแต่งตั้ง เพื่อจ้างเป็นพนักงาน
 จ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรได้

 ๑๒. การจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
 ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ จะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ทำสัญญาจ้าง) ตามลำดับที่ในบัญชี
 ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ตามตำแหน่งในอัตราตำแหน่งว่างของเทศบาลตำบลหาดอาษา โดยผู้ที่จะได้รับการจ้าง
 เป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ. ที่กำหนด
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๔)
 สำหรับการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ค่าจ้าง) เทศบาลตำบลหาดอาษา จะจัดจ้างเป็น
 พนักงานจ้าง (ทำสัญญาจ้าง) โดยให้ได้รับเงินค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
 ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กำหนดท้ายตามประกาศ ก.ท.จ.ชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
 พนักงานจ้างของเทศบาล และตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ของ ก.ท.ที่กำหนด ดังนี้
 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี (ค่าจ้าง) ในอัตราเดือนละ ๘,๓๔๐ บาท และได้รับ
 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท (หรือตามอัตราค่าตอบแทนตามการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือน
 ค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง)ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 30/03/2012 11:11:08
จำนวนผู้ชม 1860
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ