SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2555

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2555 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2555, ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2555ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2555 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า จำนวน 275 คน ดังนี้

 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 - เป็นชาย สัญชาติไทย เป็นผู้มีความประพฤติดี ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 - เป็นผู้มีสายตาปรกติ ไม่บอดสี และมีสายตาในการมองเห็นเมื่อไม่สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์ ไม่ต่ำกว่า 0.1 (20/200)
 - เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ มีความสามารถในการว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานในทะเลได้ ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
 - ผ่านการตรวจสายตา และตรวจสอบความสมบูรณ์ของร่างกายเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีแล้ว
 - ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 - ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่นใด เพราะเหตุประพฤติชั่ว เพราะการกระทำความผิด หรือผิดวินัย หรือมีความประพฤติไม่เรียบร้อย
 - ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันใด ๆ
 - เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญโดยความบริสุทธิ์ใจ

 คุณสมบัติข้างต้นหากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือปรากฏว่าเป็นความเท็จ ไม่ว่าจะเกิดก่อนหรือภายหลังที่เข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์แล้วก็ตาม ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก หรือหมดสภาพจากการเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ทันที โดยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์จะต้องผ่านการกระบวนการสอบคัดเลือกของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีทุกรายวิชาและทุกขั้นตอน

 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

 1. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ รับจำนวน 100 คน
 - สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) เรียนวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา โดยมีผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.25
 - อายุไม่เกิน 21 ปี โดยนับจากปี พ.ศ. เกิด

 2. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ รับจำนวน 50 คน
 - สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) เรียนวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา โดยมีผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.25
 - อายุไม่เกิน 21 ปี โดยนับจากปี พ.ศ. เกิด

 3. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ รับจำนวน 75 คน (ศึกษาที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 25 คน และศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ นครศรีธรรมราช 50 คน)
 - วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลเรือ ช่างกลเกษตร ช่างจักรกลหนัก และช่างเทคนิคอุตสาหกรรมขึ้นไป โดยมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25
 - อายุไม่เกิน 25 ปี โดยนับจากปี พ.ศ. เกิด

 4. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรประกาศนีย บัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ รับจำนวน 25 คน
 - วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ที่นำมาใช้สมัครไม่ต่ำกว่า 2.25
 - อายุไม่เกิน 30 ปี โดยนับจากปี พ.ศ. เกิด

 5. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรประกาศนีย บัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ รับจำนวน 25 คน
 - วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ที่นำมาใช้สมัครไม่ต่ำกว่า 2.25
 - อายุไม่เกิน 30 ปี โดยนับจากปี พ.ศ. เกิด

 การกรอกข้อมูลการสมัครสามารถดำเนินการ ดังนี้

 - กรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.mmtc.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2555 และนำหลักฐานมายื่นในวันที่ 2-8 เมษายน 2555 ที่ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี หรือกรอกข้อมูลด้วยตนเองพร้อมหลักฐานในวันที่ 2-8 เมษายน 2555 ที่ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

 หลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องนำมายื่นในวันที่ 2-8 เมษายน 2555
 - ใบสมัคร (รับที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในวันที่มาสมัคร)
 - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้องด้วย
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้องด้วย
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 - สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้องด้วยในกรณีที่ใช้หนังสือรับรองการศึกษา ต้องระบุรายละเอียดว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรใด และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ที่นำมาใช้สมัครไม่ต่ำกว่า 2.25

 - การส่งหลักฐานการสมัคร ให้มาส่งหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. หรือระหว่างเวลา 13.00-15.00 น. ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ซ.เทศบาล 6 (วัดบางนางเกรง) ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปรา การ โดยแต่งเครื่องแบบของสถานศึกษา/สถาบัน หรือแต่งกายสุภาพ และต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 - เข้ารับการตรวจร่างกายเบื้องต้นตามข้อกำหนดในประกาศนี้

 - การเขียนใบสมัครต้องเขียนตัวบรรจงด้วยตนเอง และระบุหลักสูตรที่ต้องการสมัครให้ชัดเจนว่าสมัครหลักสูตรใด

 - ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ พร้อมรูปถ่ายกับเจ้าหน้าที่รับสมัคร (ให้เขียนชื่อ-นามสกุล หลักสูตรที่สมัครไว้หลังรูปถ่าย)

 - ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 500 บาท รอรับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ และจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

 - ผู้สมัครที่ชำระเงินแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบได้ที่ เว็บไซต์ http://www.mmtc.ac.th ในวันที่ 12 เมษายน 2555

 - การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

 - กำหนดการสอบและสถานที่สอบ

 - สอบพลศึกษา วันที่ 18 เมษายน 2555 โดยการสอบว่ายน้ำ ระยะทาง 25 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 25 วินาที จากจุดเริ่มต้น จนถึงผู้สอบใช้มือหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายแตะขอบสระซึ่งเป็นเส้นชัย ผู้ที่ว่ายไม่ถึงหรือทำเวลาเกินกว่าที่กำหนดถือว่าสอบพลศึกษาตก กรณีสอบพลศึกษาตกจะไม่มีสิทธิเข้าสอบภาคทฤษฎี ทั้งนี้ ให้มาพร้อมกันที่บริเวณหน้าอาคารอำพล ตียาภรณ์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในเวลา 08.30 น. หรือตามที่ประกาศแจ้งให้ทราบในการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบ ทั้งนี้ ให้เตรียมกางเกงว่ายน้ำมาด้วย

 รายละเอียดต่าง ๆ สอบถามได้ที่ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0-2753-4971 หรือ 80 ต่อ 109 หรือ E-mail: infopr@mmtc.ac.th หรือทางเว็บไซต์ www.mmtc.ac.th
ลงวันที่ 30/03/2012 11:02:04
จำนวนผู้ชม 1382
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ