SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมธุรกิจพลังงาน รับ วิศวกรปฏิบัติการ (บัดนี้ - 20 เมษายน 2555)

กรมธุรกิจพลังงาน รับ วิศวกรปฏิบัติการ (บัดนี้ - 20 เมษายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมธุรกิจพลังงาน รับ วิศวกรปฏิบัติการ (บัดนี้ - 20 เมษายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมธุรกิจพลังงาน รับ วิศวกรปฏิบัติการ (บัดนี้ - 20 เมษายน 2555)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ
 ---------------------------

 ด้วยกรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
 วิศวกรปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
 พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร
 สอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
 ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด

 ๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก ๓ อัตรา

 ๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
 ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
 มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
 ๓.๑. ด้านการปฏิบัติการ
 (๑) ตรวจสอบแผนผัง แผนปฏิบัติการ โครงสร้าง รายการคำนวณ รูปแบบ
 ทางวิศวกรรมต่างๆ ในงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย หลักวิชาการและมาตรฐานสากล เพื่อให้
 เกิดความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 (๒) หาข้อมูลและตรวจสอบกรณีเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม สถาน
 ประกอบการ การจราจรและขนส่ง เพื่อช่วยประสานการกู้ภัยและพิจารณาสั่งการให้เป็นไปตามกฎหมายที่
 เกี่ยวข้อง
 (๓) ค้นคว้า ทดลอง และตรวจสอบการใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
 ต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์ ประหยัดและปลอดภัยในการใช้พลังงานของประเทศ
 (๔) สำรวจ ออกแบบ วิเคราะห์ ค้นคว้า ทดสอบและตรวจสอบ ปริมาณน้ำ คุณภาพน้ำ
 ระบบประปา และแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อปฏิบัติการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 (๕) สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับงานวิศวกรรม และการจัดการสิ่งแวดล้อม
 โดยประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่น
 และการมีส่วนร่วมในงานวิศวกรรม และการจัดการกับสิ่งแวดล้อม
 (๖) ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล การประกอบกิจการ เพื่อให้การดำเนินงานของ
 สถานประกอบการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ว่างไว้
 (๗) ตรวจสอบ การขอจดทะเบียน การแจ้ง การขออนุญาต ตั้ง ขยาย ย้าย ยกเลิก
 ต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการ เพื่อให้การประกอบกิจการเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่
 กำหนดไว้
 (๘) ปฏิบัติงานกำกับดูแลการซ่อมบำรุงรักษา ผลิตและสอบเทียบ เครื่องมือและ
 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและเครื่องจักรกล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ
 (๙) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบ และกำหนดรูปแบบรายการ เครื่องมือ
 และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และเครื่องจักรกล เพื่อการผลิตและการพัฒนาและ
 ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
 ๓.๒. ด้านการวางแผน
 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
 โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 ๓.๓. ด้านการประสานงาน
 (๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
 เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
 ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 ๓.๔. ด้านการบริการ
 (๑) ให้คำ แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมต่างๆ ที่อยู่ใน
 ความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้
 ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
 (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
 ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
 พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

 ๔. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 ๔.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖
 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
 ก. คุณสมบัติทั่วไป
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
 ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ข. ลักษณะต้องห้าม
 (๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต
 ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
 (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
 ไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (๕)เป็นกรรมการหรือผู้ดำ รงตำ แหน่งที่รับผิดชอบในการบริหาร
 พรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ
 กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพรากระทำผิดวินัย
 ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
 หรือตามกฎหมายอื่น
 (๑๑) เป็นผู้เคยกระทำ การทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้า
 ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.
 (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะ
 ต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณี
 มีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องไม่ใช่
 เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่
 สำ หรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัคร
 สอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรง
 ตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
 สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้
 เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
 ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม
 ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
 ๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้
 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
 วิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม
 อุตสาหการ และวิศวกรรมเคมี และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี
 ของ ก.พ.

 ๕. การรับสมัครสอบ
 ๕.๑ วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนบริหารงาน
 บุคคล สำนักบริหารกลาง กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๙ แขวงจตุจักร
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา
 ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.
 ๕.๒ ค่าธรรมเนียมสอบ
 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร ๒๐๐ บาท
 ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ
 เข้าสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงให้
 จ่ายเงินคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทาง
 ทุจริตนั้น
 ๕.๓ เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว
 ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
 (๒) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองสภา และระเบียนแสดงผลการเรียน
 (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ
 ระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จ
 การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕
 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำ
 หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
 ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทนได้
 สำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตรต่อเนื่องจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 หรืออนุปริญญาให้ยื่นสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
 ระดับดังกล่าว จำนวน ๒ ฉบับ ด้วย
 (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
 (๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
 ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน ๑ ฉบับ
 (๕) สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
 ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ ฉบับ
 สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่
 และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

 ๖. เงื่อนไขการรับสมัครสอบ
 ๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ ๔.๒ โดยจะต้องเป็นผู้สำ เร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจาก
 ผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษา
 ตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา
 ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
 ๖.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
 ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
 ความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ หรือตรวจพบว่าเอกสาร
 หลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมธุรกิจพลังงานจะถือว่า
 ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียม
 ในการสมัครสอบ

 ๗. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
 การสอบ
 กรมธุรกิจพลังงานจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
 เกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หัวข้อ “การสมัคร
 สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ”

 ๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ
 ๘.๑ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
 ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียนในวิชา ดังนี้
 ๑. วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
 ๒. วิชาความรู้ด้านวิศวกรรม คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน
 - พื้นฐานด้านวิศวกรรม (๕๐ คะแนน)
 - ความรู้ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย (๕๐ คะแนน)
 - ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม (๕๐ คะแนน)
 ๘.๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
 ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ
 ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจาก
 การสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้
 เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
 จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ
 สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึง
 สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
 ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน
 และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาค
 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

 ๙. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่า
 ร้อยละ ๖๐

 ๑๐.การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 ๑๐.๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
 ตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 (ภาค ค.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เท่ากัน
 ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 ๑๐.๒ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้น
 บัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขัน
 ได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

 ๑๑.การบรรจุและแต่งตั้ง
 ๑๑.๑ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑
 ๑๑.๒ กรมธุรกิจพลังงานไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของ
 รัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 ๑๒. การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้
 ในตำแหน่งอื่น
 กรณีที่ส่วนราชการอื่นมีตำแหน่งว่างในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 ซึ่งต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือน
 หรือใกล้เคียงกันกับตำแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ ส่วนราชการที่มีตำแหน่งว่างสามารถนำ
 รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่สอบครั้งนี้ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นได้ การนำรายชื่อ
 ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งนี้ โดย
 ผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิที่จะเข้ารับการบรรจุได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 กรมธุรกิจพลังงานดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค
 ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เข้ารับราชการหรือมีพฤติการณ์ในทำนอง
 เดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และโปรดแจ้งให้กรมธุรกิจพลังงานทราบด้วย
ลงวันที่ 30/03/2012 11:01:42
จำนวนผู้ชม 1362
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ