ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. รับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ - 19 เมษายน 2555)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. รับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ - 19 เมษายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. รับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ - 19 เมษายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. รับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ - 19 เมษายน 2555)ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะทำการสรรหา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง

 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2543 และข้อกำหนดเกี่ยวกับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดท้ายประกาศนี้

 ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นความจำนงได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 15.30 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-4709019


 ตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2543 มีดังนี้

 ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา มีคุณสมบัติและคุณลักษณะ ดังนี้

 1. ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ มาตรา 31 และหัวหน้าภาควิชาต้องได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทำการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

 2. ควรมีคุณลักษณะด้านวิชาการ
 (1) ควรเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นและสามารถสอนในสาขานั้นได้
 (2) มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับอุดมศึกษา
 (3) มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการ
 (4) มีความสนใจเอาใจใส่ในหลักการและปรัชญาการศึกษา
 (5) มีความเป็นนักวิชาการ ยอมรับในความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนา
 วิชาการในทุกสาขา

 3. ควรมีคุณลักษณะด้านผู้นำ
 (1) มีความคิดริเริ่ม
 (2) มีใจกว้างในการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมงานทุกฝ่ายและทุกระดับ
 (3) มีความมั่นคงทางอารมณ์ กล้าเผชิญกับปัญหา และสามารถตัดสินใจ
 ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์
 (4) มีความสามารถในการประสานความสามัคคี ระหว่างผู้ร่วมงานและผู้อยู่
 ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
 (5) มีบุคลิกภาพที่ก่อให้เกิดความศรัทธา ความเคารพนับถือและเชื่อถือของ
 ผู้ร่วมงาน
 (6) มีคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นตัวอย่างที่ดี
 (7) มีความรับผิดชอบสูงและมองการณ์ไกล

 4. ควรมีคุณลักษณะด้านการบริหาร
 (1) มีประสบการณ์และผลงานที่ดีในการบริหาร
 (2) มีความสามารถในการวางนโยบายและแผนงาน และสามารถบริหาร
 งานให้เป็นไปตามแนวนโยบายและแผนงานที่วางไว้
 (3) สามารถจัดการดำเนินงานภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิด
 ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
 (4) สามารถสร้างลักษณะการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
 (5) สามารถดึงดูดคนดี มีความสามารถเข้าร่วมงาน สามารถจัดคนให้
 เหมาะสมกับงาน และผูกพันจิตใจให้ผู้ร่วมงานทำงานต่อไป
 (6) สามารถดึงดูด หรือจัดหาโครงการวิจัยและทรัพย์สินเข้าสู่ภาควิชาคณะ
 และมหาวิทยาลัย
 (7) สามารถสละเวลาได้เต็มที่ในการบริหารงานภาควิชา คณะ
 มหาวิทยาลัย และงานอื่น ๆ ที่เป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัย

 5. ควรมีคุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์
 (1) สามารถเข้ากับผู้ร่วมงานได้ดี
 (2) ได้รับความเชื่อถือและยกย่องจากสังคมทั่วไป
 (3) มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและ
 นอกประเทศ


 คุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) จากข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ.2543 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 มีดังนี้

 1. ภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน
 1.1 มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และสามารถสอนใน
 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้
 1.2 มีความสนใจเอาใจใส่ในหลักการและปรัชญาการศึกษาแบบบูรณาการ

 2. ภารกิจด้านวิชาการ
 2.1 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับ ไม่น้อยกว่า 0.5
 เรื่อง/คน/ปี ภายใน 4 ปี

 3. ด้านการบริหารจัดการ
 3.1 มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับภาคเอกชน อุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการ
 3.2 การบริหารจัดการให้คำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและส่วนรวมเป็นสำคัญ

 4. Positioning ของภาควิชาฯ ใน 4 ปีข้างหน้า
 4.1 คงความเป็นเลิศทางด้านผลงานวิจัยในระดับประเทศ ระดับคะแนนประเมินไม่ต่ำกว่า 5
 ของ สกว.
 4.2 มีการเรียนการสอนเชิงบูรณาการและการบริการวิชาการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
 4.3 มีความเป็นสากลโดยมีบทบาทที่เด่นชัดในด้านการศึกษา และงานวิจัยระดับนานาชาติ โดย
 เฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน

 หมายเหตุ คุณสมบัติสำคัญที่ใช้พิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คือ
 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์

 
ลงวันที่ 30/03/2012 11:00:26
จำนวนผู้ชม 1007
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55416 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน