SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยมหิดล รับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (บัดนี้ - 18 เมษายน 2555)

มหาวิทยาลัยมหิดล รับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (บัดนี้ - 18 เมษายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยมหิดล รับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (บัดนี้ - 18 เมษายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยมหิดล รับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (บัดนี้ - 18 เมษายน 2555)ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงาน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 ๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุ

 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา

 หน่วยงาน : งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

 คุณสมบัติของผู้สมัคร :
 ๑) ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิจัยสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 ๒) มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานต่างๆ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ พ.ร.บ. ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 ๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office, Internet และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล การนำเสนองาน
 ๔) มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
 ๕) มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
 ๖) มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีและมีจิตบริการ

 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบประมาณ เช่น ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานงาน วางแผนงาน ประมวลผลการพิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนงานหรือโครงการ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆซึ่งเป็นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 หลักเกณฑ์การคัดเลือก : สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ (ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์) และสอบสัมภาษณ์

 อัตราเงินเดือน: ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท
 ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 ๒. คุณสมบัติทั่วไป
 ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑

 ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ.หรือ..Download ใบสมัครได้ที่ http://www.mahidol.ac.th/muthai/ หรือ www.op.mahidol.ac.th/oprp/ และส่งใบสมัครไปที่..E-mail. Address: opuss@mahidol.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน” ไปที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายนพ.ศ. ๒๕๕๕

 ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
 ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
 ๔.๒ สำเนาใบปริญญาบัตร ในกรณียังไม่ได้รับปริญญาให้ใช้หนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ๑ ฉบับ
 ๔.๓ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ
 ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
 ๔.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส ๑ ฉบับ
 ๔.๖ ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ที่ http://www.mahidol.ac.th/muthai/ หรือ www.op.mahidol.ac.th/orpr/
ลงวันที่ 30/03/2012 10:59:51
จำนวนผู้ชม 1158
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ