SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


จังหวัดลำปาง รับพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (บัดนี้ - 30 มีนาคม 2555)

จังหวัดลำปาง รับพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (บัดนี้ - 30 มีนาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : จังหวัดลำปาง รับพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (บัดนี้ - 30 มีนาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ จังหวัดลำปาง รับพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (บัดนี้ - 30 มีนาคม 2555)จังหวัดลำปาง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล ดังนี้

 1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 112469 งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
 2. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 112482 งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
 3. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 112410 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
 4. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 159984 งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

 คุณสมบัติ
 - วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 - วุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง
 - วุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 - วุฒิปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 ผู้ประสงค์ขอและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลลำปาง อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 26-30 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 00-16.30 น.

 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 - รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
 - สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่ง และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) อย่างละ 1 ฉบับ
 - สำเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 1 ฉบับ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขปะจำตัวประชาชน 13 หลักปรากฏชัดเจน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฯลฯ (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
 - ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย (ให้นำหลักฐานต้นฉบับทุกหน้ามาตรวจสอบด้วย)
ลงวันที่ 30/03/2012 10:59:33
จำนวนผู้ชม 1053
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ