ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รพ.ลำปาง รับเภสัชกร,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (บัดนี้ - 12 เมษายน 2555)

รพ.ลำปาง รับเภสัชกร,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (บัดนี้ - 12 เมษายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รพ.ลำปาง รับเภสัชกร,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (บัดนี้ - 12 เมษายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ รพ.ลำปาง รับเภสัชกร,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (บัดนี้ - 12 เมษายน 2555)ประกาศโรงพยาบาลลำปาง
 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 ------------------

 ด้วยโรงพยาบาลลำปางมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น
 ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา
 ดังนี้

 ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก
 1. ตำแหน่งเภสัชกร อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,500 บาท เงินไม่ทำเวชปฏิบัติ
 5,000 บาท และ เงิน พ.ต.ส. 1,500 บาท
 - ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
 โรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง
 - สามารถปฏิบัติงานอยู่เวรนอกเวลาราชการได้
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office
 คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร ตำแหน่งที่ 1
 - เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และ ไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิด รับ
 สมัคร
 - มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี
 - มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวและโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการ
 ปฏิบัติงานโดยผ่านการรับรองจากแพทย์ และไม่แพ้สารเคมี

 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,285 บาท
 - ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม)
 - สามารถปฏิบัติงานอยู่เวรนอกเวลาราชการได้
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office
 คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร ตำแหน่งที่ 1
 - เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และ ไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับ
 สมัคร
 - มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี
 - มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวและโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการ
 ปฏิบัติงานโดยผ่านการรับรองจากแพทย์ และไม่แพ้สารเคมี

 3. วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2
 โรงพยาบาลลำปาง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2555 ภาคเช้าเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.
 ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.

 4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต้นฉบับและสำเนาดังต่อไปนี้ (หากไม่สามารถนำ
 เอกสารที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ให้มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
 แทน)
 4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซม. หรือ
 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 2 รูป
 4.2 ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 และใบสำคัญทางการทหาร (สด.9) สำหรับเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
 4.3 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ ให้ผู้สมัครใช้ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาล
 ลำปางเท่านั้น โดยผู้สมัครต้องไปรับคูปองที่เจ้าหน้าที่รับสมัครก่อน เพื่อนำไปติดต่อทำบัตรที่ห้องทะเบียน
 เมื่อได้ใบรับรองแพทย์แล้วให้นำไปให้เจ้าหน้าที่รับสมัครเป็นหลักฐานประกอบการสมัครสอบ
 4.4 ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หรือ หนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตาม
 หลักสูตรพร้อมใบระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ ซึ่งผู้มี
 อำนาจได้อนุมัติแล้วภายในวันเปิดรับสมัครสอบวันสุดท้าย คือ วันที่ 12 เมษายน 2555 พร้อมสำเนา
 จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ และ สำหรับผู้สมัครตำแหน่งที่ 1 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะฯ พร้อม
 สำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 4.5 ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 4.6 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่สอบคัดเลือก
 โรงพยาบาลลำปางจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน
 เวลา วิชา สถานที่สอบคัดเลือกให้ทราบในวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ บอร์ด
 ประชาสัมพันธ์ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลลำปาง

 6. หลักสูตร และ วิธีการสอบคัดเลือก
 คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยทดสอบความรู้ความสามารถ
 เฉพาะตำแหน่ง คือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และ สอบสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่นวิธีใดก็ได้ตามความเหมาะสม

 7. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องได้รับคะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

 8. การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
 การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ จะประกาศโดยจะเรียงลำดับที่จากผู้สอบคัดเลือก
 ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ก็ให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบ
 คัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 9. การเรียกจ้าง
 ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบ
 คัดเลือกได้
 ......................................

 ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ คุณหทัยชนก พู่ทองคำ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รพ.ลำปาง
 โทร. 054-237400 ต่อ 1228
ลงวันที่ 30/03/2012 10:59:09
จำนวนผู้ชม 1186
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55153 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน